AhmadSalimi

AhmadSalimi

این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست
خیر شما رسیده به ما ، مرحمت زیاد ...!
خدانگهدار ...

حالِ آنکس را دارم ,
که چیزی را به رؤیا دیده و چون بیدار شود،
لذتِ آن هنوز باقیست،
اما رؤیا را به یاد نتواند آورد ...
زیرا که مکاشفه‌ی من از خاطرم رفته است،
اما لذتی که از این بابت بردم ،
هنوز در دلم باقی است ...