لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب :grinning_face_with_smili...
۲

لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب :grinning_face_with_smili...

لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب :winking_face::grinning_f...
۱

لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب :winking_face::grinning_f...

#پروفایل #بختیاری #لری #لر #محلی #عشایر #چغاخور #ایذه ...

#پروفایل #بختیاری #لری #لر #محلی #عشایر #چغاخور #ایذه ...

حونَمه کِردی خراو ...... #بختیاری #لری #لر #چغاخور #ایذه...

حونَمه کِردی خراو ...... #بختیاری #لری #لر #چغاخور #ایذه...

تا دلوم تی یارومه دنیا به دردوم نیخوره ..... #بختیاری #لر #ل...

تا دلوم تی یارومه دنیا به دردوم نیخوره ..... #بختیاری #لر #ل...

دُنیامه زم گِرِهدیدُنیامه زِم گِرِهدی ، دُنیا تو جورِ شَو با...

دُنیامه زم گِرِهدیدُنیامه زِم گِرِهدی ، دُنیا تو جورِ شَو با...

یار رَهد و خومه تَک مَندُمه وا غم ... #بختیاری #لری #لر

یار رَهد و خومه تَک مَندُمه وا غم ... #بختیاری #لری #لر

روزگار بَختُمه کِردی به شَو #بختیاری #لری

روزگار بَختُمه کِردی به شَو #بختیاری #لری