۱۴ تیر 1397
3K
۱۴ تیر 1397
3K
۱۴ تیر 1397
1K
۱۲ تیر 1397
11K
۱۲ تیر 1397
11K
۱۱ تیر 1397
1K
۹ تیر 1397
3K
۸ تیر 1397
6K
۸ تیر 1397
6K
۸ تیر 1397
5K
۸ تیر 1397
5K
۸ تیر 1397
2K
۴ تیر 1397
6K
- نـﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗــﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ... یڪ ﻧﻔﺮ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ، یڪﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺟـﺬﺍﺏ ، ﻭ شخصی ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴـــــﺎﺏ ﻧﻤﯽڪﻨﺪ! بدان ...

- نـﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗــﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ... یڪ ﻧﻔﺮ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ، یڪﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺟـﺬﺍﺏ ، ﻭ شخصی ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴـــــﺎﺏ ﻧﻤﯽڪﻨﺪ! بدان که قضــــاوت خلق اهمیت و اعتبـــــاری ندارد؛ ﺗـﻨﻬﺎ ﺧـــــــﺪﺍﺳﺖ ڪﻪ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ڪﻪ ﻫﺴﺘــﯽ ...

۲۹ خرداد 1397
4K
مملکت نابود کن

مملکت نابود کن

۲۶ خرداد 1397
4K
۲۶ خرداد 1397
5K
۲۶ خرداد 1397
4K
۱۵ خرداد 1397
5K
۱۵ خرداد 1397
5K
۱۵ خرداد 1397
6K