فدوش 😍 😍 😍 😭 😭 😭 😭 🌈 #chan #exo

فدوش 😍 😍 😍 😭 😭 😭 😭 🌈 #chan #exo

۲۸ دی 1398
3K
کیوتککککک😍 😍 😭 ❤ #kai #exo

کیوتککککک😍 😍 😭 ❤ #kai #exo

۲۸ دی 1398
3K
تقدیم به کسی ک تازه عاشقش شدم 😐 😑 ❤ بیشور کثافت عشقمه، نفسمه😐 ❤ پشمکمه ❤ hana*phasmak

تقدیم به کسی ک تازه عاشقش شدم 😐 😑 ❤ بیشور کثافت عشقمه، نفسمه😐 ❤ پشمکمه ❤ hana*phasmak

۲۷ دی 1398
4K
بمیرین واسم 😐 😎 😂 #kai #exo

بمیرین واسم 😐 😎 😂 #kai #exo

۲۷ دی 1398
3K
Be there as much day... هَمونقَدری باش که بَرات هَستَن...

Be there as much day... هَمونقَدری باش که بَرات هَستَن...

۲۶ دی 1398
3K
زجر ینی بشینی و به پروفایل کسی زل بزنی که زندگیته، همه کسته، وجودته، دوست داری وقتی داری نگاش میکنی یه دفه ان شه بت پیام بده، دوست داری کل روزو باش بچتی. کسی که ...

زجر ینی بشینی و به پروفایل کسی زل بزنی که زندگیته، همه کسته، وجودته، دوست داری وقتی داری نگاش میکنی یه دفه ان شه بت پیام بده، دوست داری کل روزو باش بچتی. کسی که فقط پنج دیقه باش چت میکنم. مطمعنم خیلیاتون این حسو تجربه کردین. کسی ک خیلی ...

۲۶ دی 1398
14K
#kook #bts

#kook #bts

۲۶ دی 1398
2K
#kook #bts

#kook #bts

۲۶ دی 1398
2K
#kook #bts

#kook #bts

۲۶ دی 1398
2K
😱 😱 😱 😭 😭 😭 😭 😭 😭 خدااااا

😱 😱 😱 😭 😭 😭 😭 😭 😭 خدااااا

۲۶ دی 1398
2K
عععععععررررررر مننننننننننن مرگگگگگگ 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😱 😱 😱 😱 چق خوجل شوودهههههه😭 😭 😭 😭 #kook #bts

عععععععررررررر مننننننننننن مرگگگگگگ 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😱 😱 😱 😱 چق خوجل شوودهههههه😭 😭 😭 😭 #kook #bts

۲۶ دی 1398
2K
با دوص پِصراتون مِهربون باعشید:|| وَگرنع دوصتاتون زَحمتِشو میعکِشَن😹 🖕 🏿 👅

با دوص پِصراتون مِهربون باعشید:|| وَگرنع دوصتاتون زَحمتِشو میعکِشَن😹 🖕 🏿 👅

۲۶ دی 1398
2K
سهونممممم😍 😍 😍 🌈 #sehun #exo

سهونممممم😍 😍 😍 🌈 #sehun #exo

۲۵ دی 1398
3K
رزیِـ ( نیلو ) جنیـ ( یسنا )...♥ ️ #jinnie #rose

رزیِـ ( نیلو ) جنیـ ( یسنا )...♥ ️ #jinnie #rose

۲۵ دی 1398
4K
عررررر اطیییییی یو هاهاها سکته رو زدی؟! 😂 😂 #kai #exo #sekai

عررررر اطیییییی یو هاهاها سکته رو زدی؟! 😂 😂 #kai #exo #sekai

۲۵ دی 1398
4K
#kai #exo #sekai

#kai #exo #sekai

۲۵ دی 1398
3K
#kai #exo #sekai

#kai #exo #sekai

۲۵ دی 1398
3K
#kai #exo #sekai

#kai #exo #sekai

۲۵ دی 1398
3K
اطـیـ َ( سهون ) یسـنا ( کای )...♥ ️

اطـیـ َ( سهون ) یسـنا ( کای )...♥ ️

۲۴ دی 1398
4K
رزیِـِمـ :):

رزیِـِمـ :):

۲۴ دی 1398
3K