س=65

vasipour

دوست داشتی بخون👇 👇 👇 👇 موضوع باکامل خوند متوجه میشوید نه ازمقدمه موضوع لایک میزنید کامل ببینیندوبخونید پس مثل خواندن ناقص موضوع نشه لایک هاتون ️

یاد گرفته ام در برابر بی شعوریِ آدم ها سکوت کنم.چون به گریه
گربه کوره هیچ وقت بارون نمیاد
اگرریگی به کفشت نبودونیست خبرت مدتی بود رفته بودی چه شدبازبرگشتی پس بخاطردارودسته کثیفت برگشتی عددی نیستی ونبودی که کسی راببخشی یانبخشی همان گربه کورحساب میشوی ومن هستم تا
بدی هاتون را ببینم و به روی خودم نیاورم !
دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل ،
بی انصافی ها را هضم ،
و بی حرمتی ها را دفع کنم
بیش از اندازه ساکت و بی تفاوت شده ام
اما می فهمم
اما حواسم هست ...
فقط بعضی ها دیگر برایم ارزشِ وقت گذاشتن ندارند !
ساکت می نشینم ، نگاه می کنم ، خودشان را که خوب نشانم دادند
دورشان را خط می کشم
و بی هیچ اشاره ای دور می شوم
آنقدر دور که روزی هزار بار آرزو کنند
که کاش می ماندم و بحث می کردم
کاش چیزی می گفتم
کاش سکوت نمی کردم ...
سکوت ، سردترین و برّنده ترین سلاحِ آدم هاییست که نمی خواهند شبیهِ دیگران باشند
: (وصی پور)️

۹ ثانیه پیش
9
۵۲ ثانیه پیش
31
۱ دقیقه پیش
57
۲ دقیقه پیش
65
۲ دقیقه پیش
87
۲ دقیقه پیش
109
۳ دقیقه پیش
126
۴ دقیقه پیش
187
۵ دقیقه پیش
205
۵ دقیقه پیش
226
۶ دقیقه پیش
258
۶ دقیقه پیش
248
۷ دقیقه پیش
264
۷ دقیقه پیش
263
۸ دقیقه پیش
270
۸ دقیقه پیش
265
۹ دقیقه پیش
288
۱۰ دقیقه پیش
309
۱۱ دقیقه پیش
327
۱۲ دقیقه پیش
349