چرآوقټۍمیټونۍبآبۅڋݩټ خۅشحآݪݥ کݩۍبآنبۅڋݩټ عذآݕݥ میدۍ؟...♥

چرآوقټۍمیټونۍبآبۅڋݩټ خۅشحآݪݥ کݩۍبآنبۅڋݩټ عذآݕݥ میدۍ؟...♥

۶ اسفند 1398
8K
عآقـآۍ قـاۻے:ݦـڟݪۅݦ عـۅݩ ڋݗټڔیڠ ڪ ڨۅݪ اݫڋۏاج یع ݪاۺیۏ ٻاۏږ ݦیڪݩع:)

عآقـآۍ قـاۻے:ݦـڟݪۅݦ عـۅݩ ڋݗټڔیڠ ڪ ڨۅݪ اݫڋۏاج یع ݪاۺیۏ ٻاۏږ ݦیڪݩع:)

۱۴ بهمن 1398
11K
بـسـلامتـیهـ روزی ڪهـ☀ مامانـم بیاد بخـوادبیـدارم ڪـنهـ ببیـنهـ تمـام بدنـم سـردشـدع💔 ❄ :)

بـسـلامتـیهـ روزی ڪهـ☀ مامانـم بیاد بخـوادبیـدارم ڪـنهـ ببیـنهـ تمـام بدنـم سـردشـدع💔 ❄ :)

۲۶ دی 1398
17K
واسَم فیلم بآزےمیڪُنَن نِمیدونَن خودَم ڪارگَردانم😈 🔞

واسَم فیلم بآزےمیڪُنَن نِمیدونَن خودَم ڪارگَردانم😈 🔞

۲۶ دی 1398
16K
[‏نمیبخشمت!سرِدادهایےڪه بے دلیݪ بخاطرتوسرخانوادم میزدم...]

[‏نمیبخشمت!سرِدادهایےڪه بے دلیݪ بخاطرتوسرخانوادم میزدم...]

۲۲ دی 1398
18K
اڗ ڋݗـݓږ ݕـۅڌݩـݥ ݥݓـݩڣـږݥ💔 :)

اڗ ڋݗـݓږ ݕـۅڌݩـݥ ݥݓـݩڣـږݥ💔 :)

۲۱ دی 1398
19K
۲۰ دی 1398
19K
خودشوجاےمامیزنہنمیدونہاگہجاےماباشہجامیزنہ👿🔥

خودشوجاےمامیزنہنمیدونہاگہجاےماباشہجامیزنہ👿🔥

۱۹ دی 1398
18K
اُفـتادی زَمـین یِ وَقـت نَـکُنی گِریِـه:)چـوُن زَمـین بِه طَرزِ فَـجـیهی گِـردِه🌏 🚬

اُفـتادی زَمـین یِ وَقـت نَـکُنی گِریِـه:)چـوُن زَمـین بِه طَرزِ فَـجـیهی گِـردِه🌏 🚬

۱۹ دی 1398
18K
َهـََرََجـََاََسََـخـََنََ ََاََزََخـََرََاََبـََ ڪارََیََسـََتـََ ََنََاََمََ ََخََوََشََ ََمََا ََمََـیـََدََرََخـ🌟 ََـشََدََ:)

َهـََرََجـََاََسََـخـََنََ ََاََزََخـََرََاََبـََ ڪارََیََسـََتـََ ََنََاََمََ ََخََوََشََ ََمََا ََمََـیـََدََرََخـ🌟 ََـشََدََ:)

۱۹ دی 1398
18K
ط یع چـن روزآنـلایـن نـشوببـین ڪے خـرج میڪنه بهـت پےام بـدع💫 اونـو نگـهش دار (:💜

ط یع چـن روزآنـلایـن نـشوببـین ڪے خـرج میڪنه بهـت پےام بـدع💫 اونـو نگـهش دار (:💜

۱۵ دی 1398
21K
مـعـن مـلـڪـهـ ۍ خـودمـم👑 :)

مـعـن مـلـڪـهـ ۍ خـودمـم👑 :)

۱۲ دی 1398
19K