tina_me

tina_me

تینام😊
17ساله😎
بچه ناف کرج👌
لایک کنی لایک میشی👍
فالوع کنی فالوع میشی 😉
کامنت چرت و پرت بزاری بلاک میشی🙃
__________________________________________________
اگر در تقدیرت باشد....
دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است...
ولی اگر در سرنوشتت نباشد....
حتی درکوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید....

#عشق‌یه‌طرفه(♥ ️M♥ ️)

این حساب کاربری خصوصی میباشد