😭 😭 😭

😭 😭 😭

۲۲ شهریور 1397
140
@Y_A_R_T_A

@Y_A_R_T_A

۳ شهریور 1397
146
مَگِه میشِه کِنآرِت زِندِگی بِشِه یِکنَوآخت^.*🌹

مَگِه میشِه کِنآرِت زِندِگی بِشِه یِکنَوآخت^.*🌹

۳۱ مرداد 1397
144
بَغَلِ تُ ذَرِه ذَرَش بویِ عِشقِ میدِه×.×💚 🍒 🍂

بَغَلِ تُ ذَرِه ذَرَش بویِ عِشقِ میدِه×.×💚 🍒 🍂

۲۰ مرداد 1397
139
وقتی سرتو رو سینم میذاری دشمنم گذشت زمان میشه>.<💘 🍏

وقتی سرتو رو سینم میذاری دشمنم گذشت زمان میشه>.<💘 🍏

۱۵ مرداد 1397
170
۱۵ مرداد 1397
131
لَحظِه هآیِ بآ [طُ] بُودَنُو هِی تو دِلَم میشمآرَم×.×🙈

لَحظِه هآیِ بآ [طُ] بُودَنُو هِی تو دِلَم میشمآرَم×.×🙈

۱۵ مرداد 1397
148
۱۵ مرداد 1397
139
۱۵ مرداد 1397
128
۴ مرداد 1397
130
ریشِه عِشقِمون بآ هیچ بۍ عآبۍ خُشکِ نِمیشِه~•~♥ ️🍈 🍕 ⚡ ️?

ریشِه عِشقِمون بآ هیچ بۍ عآبۍ خُشکِ نِمیشِه~•~♥ ️🍈 🍕 ⚡ ️?

۳ مرداد 1397
132
وَقتۍ کِنارِتَم قَشَنگ تَرین لَحَظات‌ِ عُمرَمِه😽 💖 💎

وَقتۍ کِنارِتَم قَشَنگ تَرین لَحَظات‌ِ عُمرَمِه😽 💖 💎

۳ مرداد 1397
131
تو کُلِ این شَهر فَقَط مۍ خوام با طُ خاطِرِه بِسازَم^.*❣ 🍈 🌍 🌷 🍫

تو کُلِ این شَهر فَقَط مۍ خوام با طُ خاطِرِه بِسازَم^.*❣ 🍈 🌍 🌷 🍫

۳ مرداد 1397
132
‏یِه جورے میخوادِت این دِل کِه اَگِه نَباشے میمیرِه×.×❤ ️🍓 ☀ ️🌾

‏یِه جورے میخوادِت این دِل کِه اَگِه نَباشے میمیرِه×.×❤ ️🍓 ☀ ️🌾

۳ مرداد 1397
132
۳۱ تیر 1397
126
۲۵ تیر 1397
123
اهنگ جدید نسترن بنام دختر یعنی

اهنگ جدید نسترن بنام دختر یعنی

۲۱ تیر 1397
187
همش به خودت بستگی داره:)

همش به خودت بستگی داره:)

۲۱ تیر 1397
312
۲۱ تیر 1397
125
۱۶ تیر 1397
275