حامد

takderakht

در اندرون من خسته دل ندانم کیست،،،
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست،،،

موردی پیدا نشد