saji

ssaajjii

متولد پاییزم
برگ ها فرش زیر پایم
وابر ها سقف بالای سرم
این است کاخ فرمانروایی من
ومن
تک دخترپاییزم
🍁🌂
#7_22

بیشتر  بیشتر