fatima

spedarboland


همانطور که در درون هر دانه
یک گل زندگی می‌کند،
درون هر یک از ما
نیرویی برای دست‌یابی
به یک زندگی شگفت‌انگیز
وجود دارد...

این حساب کاربری خصوصی میباشد