سلین

slin_m

تــو برشی از بــارانی ... در قاب پنجــره ام
و تصــویری تا دوردست دلـم ...
سیــنه ام انقدر جا دارد که در ان اه بکشی
و #چشـمهایم 
در این همهمه فقط تــو را میبینند ...
سوژه بــــــاران اسـت !!
و من و تـــو ادم های بــاران خورده ایم
که خوب میدانیم چگونه چــتر همدیگر گردیم
قبل از انکه غـــم ها خیسمان کنند ...!!💕
این حساب کاربری خصوصی میباشد