۱ هفته پیش
3K
دلم پر از حرف های ناگفته ای است که هر لحظه در سکوتم آن ها را فریاد میزنم تا که آرام بگیرم اما این قصه ادامه دارد چون سر دراز دارد درمان نشده .... بی ...

دلم پر از حرف های ناگفته ای است که هر لحظه در سکوتم آن ها را فریاد میزنم تا که آرام بگیرم اما این قصه ادامه دارد چون سر دراز دارد درمان نشده .... بی تاب بی تابم خسته از این روزها....دلنوشتهS156

۱ هفته پیش
3K
در خانه بمانیم

در خانه بمانیم

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
الهی بوی بهار می آید اما برای ما بهاری نیست تنها خوشیر روزهای پردرد و ملال آورمان بود آن را هم دید نداشتند و ز ما ربودندS156

الهی بوی بهار می آید اما برای ما بهاری نیست تنها خوشیر روزهای پردرد و ملال آورمان بود آن را هم دید نداشتند و ز ما ربودندS156

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K