shima.D75
Sh!mashima.D75@
صـــادقــانــه دروغ می گـــوینـد 
و عــاشــقانــه خــیانـــت می کنند
کـاش دل هـــا آن قـــدر پـــاک بود
کـــه
بـــرای گـفـتن « دوســــتت دارم »
نــیازی بــه قــســم خـــوردن نـبود 

  "فــــروغ فـــرخــزاد‌ ‌‌ ‌
8دنبال شده‌ها
586دنبال کننده گان
607مطلب
814kامتیاز