Sh!ma

shima.D75

صـــادقــانــه دروغ می گـــوینـد 
و عــاشــقانــه خــیانـــت می کنند
کـاش دل هـــا آن قـــدر پـــاک بود
کـــه
بـــرای گـفـتن « دوســــتت دارم »
نــیازی بــه قــســم خـــوردن نـبود 

  "فــــروغ فـــرخــزاد‌ ‌‌ ‌

۱۵ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۲۵ شهریور 1398
3K
۲۳ شهریور 1398
2K
۲۲ شهریور 1398
2K
۱۳ شهریور 1398
2K
۱۲ شهریور 1398
2K
۱۱ شهریور 1398
2K
۱۰ شهریور 1398
2K
۱۰ شهریور 1398
2K
۱۰ شهریور 1398
3K
۱۰ شهریور 1398
2K
۱۰ شهریور 1398
3K
۱۰ شهریور 1398
3K
۱۰ شهریور 1398
3K