در گذر زمان

در گذر زمان

هم ترسناکه هم عاشقانه هم بر اساس واقعیت ساخت ترکیه۲۰۱۹

هم ترسناکه هم عاشقانه هم بر اساس واقعیت ساخت ترکیه۲۰۱۹

بهترین فیلم ترسناک ۲۰۱۹

بهترین فیلم ترسناک ۲۰۱۹

نت وصل شد

نت وصل شد

خیراته نفری یه دسته بردارین

خیراته نفری یه دسته بردارین

پشت پنجره تو شهری که همه با هم غریبن خیابونایی که ادماش مریضا اینجا رنگ شاده .زندگی همه زرده مینویسم من از دلی که پر درد من ب حرفای دلم دارم اعتقاد واسه اجتماع میگم ...

پشت پنجره تو شهری که همه با هم غریبن خیابونایی که ادماش مریضا اینجا رنگ شاده .زندگی همه زرده مینویسم من از دلی که پر درد من ب حرفای دلم دارم اعتقاد واسه اجتماع میگم از اتحاد بدون اتفاق نمیگذره لحظها حالا این منم که دارم میپوسم تو زندون پشت ...