♥♡✵shᎪᎶhᎪᎽᎬᎶh✵♡♥

sh.h.k

♡↶الـــهـــهـــ خـــزانـــ↷♡
➴❦➴❦ ➴❦➴❦

هـــمـــهـــ جـــایـــ دنـــیـــا رو بـــگـــردمـــ بـــهـــتـــر از تـــو پـــیـــدا نـــمـــیـــکـــنـــمـــ♥ ✾↯

♥ ✾ @aragol_sh ♥ ✾


کـــاربـــر انـــجـــمـــنـــ یـــکـــ رمـــانـــ
ـــنـــویـــســـنـــدهـــ دلـــنـــوشـــتـــهـــ شـــهـــزادهـــ بـــیـــ عـــشـــقـــ و رمـــانـــ ســـیـــگـــار قـــلـــبـــیـــ«ـــدر حـــالـــ تـــایـــپـــ»

♡♪از دست من میرے
از دست تو میرم
تو زندہ میمونے
منم ڪہ میمیرم
تو رفتے از پیشم
دنیامو غم برداشت
برداشت ما از عشق
با هم تفاوت داشت♡♪


❦♪واسہ خاطرہ هامون دلش نسوخت
سادہ دل ڪند و رفت
همہ نامہ ها و عڪسامونو سوزوند
یهو ول ڪرد و رفت
اگہ قید همہ چیزو زدہ و الان
بعد اون همہ قول و حرف
دلش نسوخت منو فروخت
چشاشو بست و رفت❦♪


♡♪بگو بگذرہ چقدر بپرہ از سرم هوات
نمیدونے بخدا لڪ زدہ این دلم برات
نمیدونے نمیشہ هیچوقت ازت دست ڪشید
اگہ بہ من باشہ ڪہ انقدر میام خستہ شے♡♪


❦♪رو عشق من حساب ڪن همیشہ
آدم از عشقش ڪہ خستہ نمیشہ
تنها من رو تو ذهنت نگہ دار
تا تو بخواے من هستم
نزدیڪ من باشے نباشے
غرق سڪوت شے یا ڪہ صداشے
هرگز نمیگم بہ تو خدا نگہ دار
تا تو بخواے من هستم❦♪


♡♪مسیرو اشتباہ میرفت، تلاشش بے هدف میشد
بهش فرصت زیاد دادم، با من وقتش تلف میشد
بهم گاهے دروغ میگفت نخواست باور ڪنہ ڪم بود
میدونست من دوستش دارم همینم نقطہ ضعفم بود♡♪


❦♪این روزگار بد ڪردہ با قلبم
ڪم بودہ از این زندگے سهمم
دلیل مے بافم براے عشق
براے چیزے ڪہ نمیفهمم
از آدمهاے این شهر بیزارم
چون با یڪیشون خاطرہ دارم
بہ من نگو با عشق بے رحمے
من زخم دارم تو نمے فهمے❦♪


♡♪گرفت و گیر ڪار هردومون بهم بفهم
منم بہ خاطر ڪوتاهیام متاسفم 
ولے خدایے تقصیر تو بود بے معرفت بے معرفت
شد یہ بارم حالمو بپرسے شد یہ بار ببندے زخم بالمو
حواسم هست ڪہ خیلے وقتہ ڪندے جانمو بے معرفت
من دوست دارم بفهم قبول بہ خاطر ڪوتاهیام متاسفم
ولے خدایے تقصیر تو بود بے معرفت بے معرفت♡♪


❦♪یہ روزے میاد ڪہ دیگہ دلت برام نریزہ
ڪہ یادت نیاد تولد من چندہ پاییزہ
هر ڪدوم از ما ڪنار یڪے دیگہ خوشبختہ
چیزے ڪہ امروز باورش واسہ هر دومون سختہ
انگار نہ انگار بہ من میگفتے بے تو نابودم
انگار نہ انگار یہ روزگارے عاشقت بودم
میبینیم همو اونم یہ جا ڪہ غرق احساسے
با هر ڪے باشے نباید بگے همو میشناسیم
براے این ڪہ حتے یہ لحظہ سمت هم نیایم
میریو میرم بے خدافظے بدون سلام❦♪


♡♪باید بگذرم از حسے ڪہ دارم
با حس تازت تنهات بزارم
دلتنگیامو یادم نیارم
تنهات بزارم♡♪


❦♪پنهون نشو هے رو برنگردون دیوونہ میشم
این رسمش نبود ڪہ عاشق ڪنے و نمونے پیشم
تو خوابم نمیدیدم زندگیمو وقف تو باشہ
آرہ راحت میگفتم جونم برہ من عاشق نمیشم❦♪


♡♪بهت اعتماد ڪردہ بودش دلم
بہ اون عشق پاڪ و بہ اون سادگے
نہ ترڪم ڪنے بے خداحافظے
منو جا بزارے تو این زندگے♡♪


❦♪عشق تو دار و ندار دلم بود
خاطرہ هام همہ باتو قشنگ بود
نبودت سختمہ، نگو ڪہ حقمہ
زیادے دوست داشتم این گناہ من بود❦♪


♡♪تنهایے میزنم تو قلبہ این تنهایے
یہ ڪارے ڪن بذار حس ڪنم هنوز اینجایے
دلم باورش نمیشہ اون رفت آخرش
توهم زدم ڪہ فڪر میڪردم دارمش
دلم باورش نمیشہ اون رفت آخرش
توهم زدم ڪہ فڪر میڪردم دارمش♡♪


❦♪تا وابستت شدم گذاشتے رفتے
فهمیدے دوستت دارم باهام بازے ڪردے
تو میگفتے ڪہ عاشقمے نفست میرہ واسہ دلم
چے شد اون همہ خاطرہ ها بہ همہ چے بگم❦♪


♡♪افتادہ ام از چشم تو واے اگر
پاے عشقے دگر در میان است
ڪوهم ولے درماندہ ام بے تو
در سینہ من چو آتشفشان است
نگاهم ڪن بے تو بے برگو بارم
تو را من بہ دست خدا میسپارم♡♪


❦♪چہ جنگ نابرابرے
چہ دستیو چہ خنجرے
چہ قصہ ے محقرے
چہ اولو چہ آخرے❦♪


♡♪نذار زندگے برام بیشتر از این سخت بشہ
یڪم بہ خودت بیا فڪ ڪنم وقتشہ
از آسمون سنگ بیاد حتے اگہ جنگ بشہ
دلہ من تو رو میخواد میدونے حقشہ♡♪


❦♪یڪ وجب دورے براے عاشقان یعنے عذاب
واے از آن روزے ڪہ عاشق رد شود آب از سرش
جاے من این روز ها میزے است ڪنج ڪافہ ها
یڪ طرف اندوہ و من یاد تو سمت دیگرش❦♪


♡♪مو بہ مو قدم قدم
بہ زلف تو قسم قسم
رسیدہ عشق تو بہ جان من
بہ یاد تو نفس نفس
بریدہ ام از این قفس
زندان است جهان من
عشقت چرا تاوان من شد
رفتے غمت پایان من شد
از هر گناهے توبہ ڪردم
چشمان تو ایمان من شد♡♪


❦♪رفتے از ڪنارم اما رفتنت پر از معما....هے
گفتمت از عشقو باور گفتے از نگاہ آخر....هے
راحت از این دل مرو ڪہ جانم میرود
هر ڪجا روانہ شوم صدایت میزنم
جان من رها بہ سوے تو شد
نگاہ من اسیر موے تو شد
دل بہ دریاها بزن از عشق بگو زیباے من
بہ هر ڪجا روے ڪنار توام
جان جانانم تویے زیبا تویے رویا تویے
قسم بہ جان من قسم نرو❦♪


♡♪نمیدونے از دست خیابونا چے میڪشم
اگہ نیاے ڪل این شهرو بہ آتیش میڪشم
تو ڪل این دنیا زورت بہ من رسید فقط
اگہ نیاے بہ خدا میگم ڪہ نگذرہ ازت
بهش میگم دوست دارم شاید اون باور ڪنہ
شاید یہ ڪارے ڪنہ توے مریضو آدم ڪنہ
دلم ازت واقعا پرہ دلت مثل آهن شدہ
اول تویے آخر خودت......♡♪


❦♪من واسہ تو غیر دریا رو زدم
بہ در و دیوار تنگت میزدم
تو بیابون دلت نفس زدم
دریا بغلم ڪن بغلم ڪن ڪہ شدم تنها
بغلم ڪن بغلم ڪن بین نامردا من تڪ ننداز
دریا اشتباہ ڪردم ڪہ از دست تو سر خوردم
توے این مرداب با این آدما بر خوردم بد ڪم آوردم❦♪


♡♪از دریا نترسانم ڪہ من در قلبِ تو جان مے دهم
دریا بشے زیباے من غرقِ نگاهت مے شوم هے
مغرور نشو جانانِ من حالا ڪہ دل در دستِ توست
من ڪہ بہ تو رو میزنم تنها بہ شوقِ دیدنِ تو♡♪

رمان دوست گلم رو دنبال کنید عالیه😍❤💋⤵⤵ @aragol_sh

رمان دوست گلم رو دنبال کنید عالیه😍❤💋⤵⤵ @aragol_sh

۱۱ ساعت پیش
2K
رمان قهوه قجری پارت۶: -نشین این رمان‌ها رو بخون رو زندگیت تأثیر می‌ذاره خودت هم زندگیت اینجوری می‌شه. با لحن کلافه‌ای گفتم: -دور از جون خدا نکنه! خندید و گفت: -چه عجب شهرزاد بانو نگران ...

رمان قهوه قجری پارت۶: -نشین این رمان‌ها رو بخون رو زندگیت تأثیر می‌ذاره خودت هم زندگیت اینجوری می‌شه. با لحن کلافه‌ای گفتم: -دور از جون خدا نکنه! خندید و گفت: -چه عجب شهرزاد بانو نگران بنده شد. لبخندی زدم و طلبکار گفتم: -نیس که خودت هر ثانیه داری میگی دوست ...

۱۸ ساعت پیش
29K
رمان قهوه قجری پارت۵: -پس کاش خودت هم بجای پونزده سالگی از هفت سالگی شروع می‌کردی. خندید و گفت: -والا من هشت ساله دارم پیانو می‌زنم، دیگه یه پیانیست حرفه‌ای شدم، به نظر خودم که ...

رمان قهوه قجری پارت۵: -پس کاش خودت هم بجای پونزده سالگی از هفت سالگی شروع می‌کردی. خندید و گفت: -والا من هشت ساله دارم پیانو می‌زنم، دیگه یه پیانیست حرفه‌ای شدم، به نظر خودم که خوب موقعی شروع کردم. تو چه خبر؟ -هیچی، عمه گفت بهت امروز شاهرخ اومده بود ...

۱۸ ساعت پیش
31K
رمان قهوه قجری پارت۴: رفتم جلو و سینی رو ازش گرفتم و گفتم: -من خودم می‌برم براش، تو برو شامت رو بخور نعیمه. لبخندی زد و گفت: -دستتون درد نکنه خانم. دستی به روسریش کشید ...

رمان قهوه قجری پارت۴: رفتم جلو و سینی رو ازش گرفتم و گفتم: -من خودم می‌برم براش، تو برو شامت رو بخور نعیمه. لبخندی زد و گفت: -دستتون درد نکنه خانم. دستی به روسریش کشید و از پله‌ها رفت پایین. رفتم سمت اتاق مامان و سینی رو با یه دستم ...

۱۸ ساعت پیش
27K
رمان قهوه قجری پارت۳: با دلنواز از دفتر اومدیم بیرون و بعد از خداحافظی از صنم و کیان راهی شدیم و داخل پارکینگ از هم جدا شدیم و خداحافظی کردیم. توی ماشین نشستم و راهی ...

رمان قهوه قجری پارت۳: با دلنواز از دفتر اومدیم بیرون و بعد از خداحافظی از صنم و کیان راهی شدیم و داخل پارکینگ از هم جدا شدیم و خداحافظی کردیم. توی ماشین نشستم و راهی خونه شدم. خونه که نه می‌شه گفت عمارت سالار. از انتشاراتی تا خونه زیاد راه ...

۱۸ ساعت پیش
22K
♪♪ تو اون شام مهتاب کنارم نشستی عجب شاخه گل وار به پایم شکستی قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورتگری را نبود این چنینی پریزاد عشقو مه آسا کشیدی خدا را به شور ...

♪♪ تو اون شام مهتاب کنارم نشستی عجب شاخه گل وار به پایم شکستی قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورتگری را نبود این چنینی پریزاد عشقو مه آسا کشیدی خدا را به شور تماشا کشیدی تو دونسته بودی، چه خوش باورم من شکفتی و گفتی، از عشق پرپرم ...

۱ روز پیش
32K
دلنواز #قهوه‌قجری

دلنواز #قهوه‌قجری

۳ روز پیش
3K
شاهرخ #قهوه‌قجری

شاهرخ #قهوه‌قجری

۳ روز پیش
3K
شهرزاد #قهوه‌قجری

شهرزاد #قهوه‌قجری

۳ روز پیش
3K
کیان #قهوه‌قجری

کیان #قهوه‌قجری

۳ روز پیش
2K
رمان قهوه قجری پارت۲: http://s2.picofile.com/file/8370203700/Qajari_coffee%E2%99%A5.pdf.html دوستان سه پارت باهم گذاشتم تا رمان جلوتر بره و یه ذره وقایع روشن تر بشه😉 #قهوه‌قجری

رمان قهوه قجری پارت۲: http://s2.picofile.com/file... دوستان سه پارت باهم گذاشتم تا رمان جلوتر بره و یه ذره وقایع روشن تر بشه😉 #قهوه‌قجری

۳ روز پیش
5K
رمان قهوه قجری پارت ۱: http://s5.picofile.com/file/8370070976/Qajari_coffee%E2%99%A5.pdf.html #قهوه‌قجری

رمان قهوه قجری پارت ۱: http://s5.picofile.com/file... #قهوه‌قجری

۴ روز پیش
5K
مجدد لوگوساز کی بودم من😂😂

مجدد لوگوساز کی بودم من😂😂

۶ روز پیش
4K
رونمایی میکنم از لوگو رمان قهوه قجری😁 لوگو ساز کی بودم من😂😂 #قهوه‌قجری

رونمایی میکنم از لوگو رمان قهوه قجری😁 لوگو ساز کی بودم من😂😂 #قهوه‌قجری

۱ هفته پیش
6K
نام رمان: قهوه قجری نام نویسنده: shaghayegh.b ژانر: عاشقانه، تراژدی، معمایی خلاصه: شهرزاد سالار دختر اصیل زاده‌ای است که بر خلاف زندگی تلخش سعی دارد آرامش خود را حفظ کند و تلخی های زندگی‌اش را ...

نام رمان: قهوه قجری نام نویسنده: shaghayegh.b ژانر: عاشقانه، تراژدی، معمایی خلاصه: شهرزاد سالار دختر اصیل زاده‌ای است که بر خلاف زندگی تلخش سعی دارد آرامش خود را حفظ کند و تلخی های زندگی‌اش را نادیده بگیرد. اما آرامش شهرزاد با قبول کردن ویراستاری کتابی جدید و وجود شخصی در ...

۱ هفته پیش
36K
♪♪ای جان لیلی میخوامت خیلی هرچی بی طاقتم به تو بد عادتم تو به من بی میلی ای تو ماه از من جون بخواه از من میدونم غلطه ولی خاصیت عشقه واست مردن عاشق نبودی ...

♪♪ای جان لیلی میخوامت خیلی هرچی بی طاقتم به تو بد عادتم تو به من بی میلی ای تو ماه از من جون بخواه از من میدونم غلطه ولی خاصیت عشقه واست مردن عاشق نبودی دلت هری بریزه واسه اونکه عزیزه نفست بره راحت عاشق نبودی که این حالو بدونی ...

۱ هفته پیش
9K
داشتم وسایل هام رو مرتب میکردم که اینارو پیدا کردم😍 میدونید چیه؟ اینا سه چهارم پارت هایی هستش که من تابستون پارسال از سیگارقلبی گذاشته بودم یعنی حتی کاملش هم نیس اینا ۳۵ صفحه پشت ...

داشتم وسایل هام رو مرتب میکردم که اینارو پیدا کردم😍 میدونید چیه؟ اینا سه چهارم پارت هایی هستش که من تابستون پارسال از سیگارقلبی گذاشته بودم یعنی حتی کاملش هم نیس اینا ۳۵ صفحه پشت و رو هستش یعنی هفتاد صفحه من اگه بخوام حساب کنم حدود صد صفحه از ...

۲ هفته پیش
17K
چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات از عکس رخش قهوه شود آب حیات عکس رخ او به قهوه دیدم گفتم خورشید برون آمده است از ظلمات عباس صبوحی قهوه قجری از آنچه که حس ...

چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات از عکس رخش قهوه شود آب حیات عکس رخ او به قهوه دیدم گفتم خورشید برون آمده است از ظلمات عباس صبوحی قهوه قجری از آنچه که حس میکنید به شما نزدیکتر است 😉😂😂 یه رمان با موضوع کاملا خاص و هیجانی😉 #قهوه‌قجری

۳ هفته پیش
7K
من همان دختریم که با همه فرق دارد.... همانی که تو دنیای عجایب رنگ ها فقط رنگ ساده سیاه را انتخاب می‌کند همانی که از میان نوشیدنی های رنگارنگ قهوه ساده و بی‌آلایش رو بر ...

من همان دختریم که با همه فرق دارد.... همانی که تو دنیای عجایب رنگ ها فقط رنگ ساده سیاه را انتخاب می‌کند همانی که از میان نوشیدنی های رنگارنگ قهوه ساده و بی‌آلایش رو بر می‌گزیند من همان دختریم که بجای خواندن پیام های طنز تو را دعوت به شعر ...

۳ هفته پیش
29K
آدم ها... آدم ها هدف نیستند، نمی شود تعیین شان کرد. وسیله نیستند، نمی شود از آنها استفاده کرد. طرح و برنامه نیستند، نمی شود آنها را ریخت. تصمیم نیستند، نمی شود آنها را گرفت. ...

آدم ها... آدم ها هدف نیستند، نمی شود تعیین شان کرد. وسیله نیستند، نمی شود از آنها استفاده کرد. طرح و برنامه نیستند، نمی شود آنها را ریخت. تصمیم نیستند، نمی شود آنها را گرفت. دارایی نیستند، نمی شود صاحبشان شد. مال و منال و ملک و املاک نیستند، نمی ...

۳ هفته پیش
10K