samin29

از تـمـامِ
کـسانی کـه
در دنیا وجود دارند ؛
فـقـط مرگ ، رقیبِ مـن اسـت!

تنهــا
او می تـوانـــد
تــو را از چنگِ من در بیاورَد…!


_چرا بند کردی به این یکی،خب اینهمه آدم...
+ گیرم...
+گیر چشاشم....
(:
..M..
........


***برای اون که خیلی مهم هست برام
بیــــــــــ❤ ــــادتم

❤ مخاطب خاص داره ❤

من گرگ صفت نیستم...
من خود گرگم،
می درمت اگر سر راهم بایستی.
من پشم و پنبه ندارم تا با آن سر ببرانم،
من چنگ می اندازم درآنچه تو داری و من ندارم...
بگذار چوپانت مرا در تمام دنیا بدنام کند،
من اگر بخواهم می توانم تمام دنیا را به فرمان گیرم...
.
.
.
.
فقط اگر بخواهم...!!!

این حساب کاربری خصوصی میباشد