در دنیایی که روح خودم,مرا ترک خواهد کرد :-\از دیگران انتظاری نخواهم داشت:-(.:-D

در دنیایی که روح خودم,مرا ترک خواهد کرد :-\از دیگران انتظاری نخواهم داشت:-(.:-D

۲۴ شهریور 1398
2K