سلام بر ابراهیم هادی

salambarEbrahimhadi


شهید ابراهیم هادی میگفت:
مشکل این است که ما برای رضای همه کارمیکنیم جز رضای خدا...

سالهای آخر، قبل از انقالب بود. ابراهیم به جز رفتن به بازار مشغول فعالیت دیگری بود. تقریبًا کســی از آن خبر نداشــت. خودش هم چیزی نمیگفت. اما کام ًال رفتار واخالقش عوض شده بود. ابراهیم ...

سالهای آخر، قبل از انقالب بود. ابراهیم به جز رفتن به بازار مشغول فعالیت دیگری بود. تقریبًا کســی از آن خبر نداشــت. خودش هم چیزی نمیگفت. اما کام ًال رفتار واخالقش عوض شده بود. ابراهیم خیلی معنویتر شــده بود. صبحها یک پالســتیک مشکی دستش میگرفت و به سمت بازار میرفت. ...

۴ هفته پیش
12K
فهمیدم دروس حوزوی میخوانه، از مسجد آمدم بیرون. از پیرمردی که رد میشد سؤال کردم:ببخشید، اسم این مسجد چیه؟ جواب داد: حوزه حاج آقا مجتهدی با تعجب به اطراف نگاه کردم. فکر نمیکردم ابراهیم طلبه ...

فهمیدم دروس حوزوی میخوانه، از مسجد آمدم بیرون. از پیرمردی که رد میشد سؤال کردم:ببخشید، اسم این مسجد چیه؟ جواب داد: حوزه حاج آقا مجتهدی با تعجب به اطراف نگاه کردم. فکر نمیکردم ابراهیم طلبه شده باشه. آنجا روی دیوار حدیثی از پیامبر9 نوشته شده بود: »آسمانها و زمین و ...

۴ هفته پیش
15K
عصر یکی از روزها بود. ابراهیم از سر کار به خانه میآمد. وقتی واردکوچه شــد برای یک لحظه نگاهش به پسر همســایه افتاد. با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر، تا ابراهیم را دید بالفاصله ...

عصر یکی از روزها بود. ابراهیم از سر کار به خانه میآمد. وقتی واردکوچه شــد برای یک لحظه نگاهش به پسر همســایه افتاد. با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر، تا ابراهیم را دید بالفاصله از دختر خداحافظی کرد و رفت! میخواست نگاهش به نگاه ابراهیم نیفتد. چند روز بعد ...

۴ هفته پیش
40K
جوان که ســرش را پائین انداخته بود خیلی خجالــت زده گفت: بابام اگه بفهمه خیلی عصبانی میشه ابراهیــم جــواب داد: پدرت با من، حاجی رو من میشناســم، آدم منطقی وخوبیــه. جوان هم گفــت: نمیدونم چی ...

جوان که ســرش را پائین انداخته بود خیلی خجالــت زده گفت: بابام اگه بفهمه خیلی عصبانی میشه ابراهیــم جــواب داد: پدرت با من، حاجی رو من میشناســم، آدم منطقی وخوبیــه. جوان هم گفــت: نمیدونم چی بگم ، هر چی شــما بگی. بعد هم خداحافظی کرد و رفت. شــب بعد از ...

۴ هفته پیش
37K
ابراهیم از دوران کودکی عشق و ارادت خاصی به امام خمینی)ره( داشت. هر چه بزرگتر میشــد این عالقه نیز بیشتر میشد. تا اینکه در سالهای قبل از انقالب به اوج خود رسید. در ســال 1356 ...

ابراهیم از دوران کودکی عشق و ارادت خاصی به امام خمینی)ره( داشت. هر چه بزرگتر میشــد این عالقه نیز بیشتر میشد. تا اینکه در سالهای قبل از انقالب به اوج خود رسید. در ســال 1356 بود. هنوز خبری از درگیریها و مسائل انقالب نبود. صبح جمعه از جلسهای مذهبی در ...

۴ هفته پیش
19K
شــب بود کــه با ابراهیم و ســه نفراز رفقا رفتیم مســجد لــرزاده. حاج آقا 1خیلی نترس بود. حرفهائــی روی منبر میزد که خیلیها جرأت چاووشــی گفتنش را نداشتند. حدیث امام موســی کاظم7 که میفرماید: »مردی ...

شــب بود کــه با ابراهیم و ســه نفراز رفقا رفتیم مســجد لــرزاده. حاج آقا 1خیلی نترس بود. حرفهائــی روی منبر میزد که خیلیها جرأت چاووشــی گفتنش را نداشتند. حدیث امام موســی کاظم7 که میفرماید: »مردی از قم مردم را به حق 2 » فرا میخواند. گروهی استوار چون پارههای آهن ...

۴ هفته پیش
29K
دو تا چهار راه جلوتر یکدفعه متوجه شــدم جلوی ماشــینها را میگیرند مســافران را تک تک بررسی میکنند. چندین ماشــین ساواک و حدود 10 مأمور در اطراف خیابان ایســتاده بودند. چهره مأموری که داخل ماشینها ...

دو تا چهار راه جلوتر یکدفعه متوجه شــدم جلوی ماشــینها را میگیرند مســافران را تک تک بررسی میکنند. چندین ماشــین ساواک و حدود 10 مأمور در اطراف خیابان ایســتاده بودند. چهره مأموری که داخل ماشینها را نگاه میکرد آشنا بود. او در میدان همراه مردم بود! به ابراهیم اشاره کردم. ...

۴ هفته پیش
38K
دخترها مثل سیب های روی درخت هستند. بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قراردارند. پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند و زخمی بشوند،بنابراین به سیب های پوسیده روی زمین ...

دخترها مثل سیب های روی درخت هستند. بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قراردارند. پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند و زخمی بشوند،بنابراین به سیب های پوسیده روی زمین که خوب نیستند اما به دست آوردنشان آسان است،اکتفا می کنند. سیب های بالای درخت ...

۴ هفته پیش
14K
گرچه این شهر شلوغ است، ولی باور کن آنچنان جای تو خالیست، صدا می پیچد... #سه_شنبه_های_مهدوی #یا_مهدی

گرچه این شهر شلوغ است، ولی باور کن آنچنان جای تو خالیست، صدا می پیچد... #سه_شنبه_های_مهدوی #یا_مهدی

۱۴ آبان 1398
31K
🌸 تاج زیبای ولایت 🎊 به شما می نازد .. 🌸 علی آن شاه هدایت 🎊 به شما می نازد .. 🌸 مهدی فاطمه(عج) 🎊 ای منتقم خون حسین(ع) 🌸 تو امامی و امامت 🎊 ...

🌸 تاج زیبای ولایت 🎊 به شما می نازد .. 🌸 علی آن شاه هدایت 🎊 به شما می نازد .. 🌸 مهدی فاطمه(عج) 🎊 ای منتقم خون حسین(ع) 🌸 تو امامی و امامت 🎊 به شما می نازد...

۱۶ آبان 1398
18K
❤اللهم عجل لولیک الفرج❤

❤اللهم عجل لولیک الفرج❤

۱۴ آبان 1398
29K
دلتنگم....

دلتنگم....

۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
3K
سلام.. ما و حسرت ..یازهرا

سلام.. ما و حسرت ..یازهرا

۱۷ آبان 1398
2K
سلام ..تاره واردم ممنون میشم همراهی کنید ..یازهرا

سلام ..تاره واردم ممنون میشم همراهی کنید ..یازهرا

۱۷ آبان 1398
2K
۴ آبان 1398
4K
😢

😢

۴ آبان 1398
4K
۷ آبان 1398
3K
😢

😢

۵ آبان 1398
4K
۸ آبان 1398
3K