سلام بر ابراهیم هادی

salambarEbrahimhadi


شهید ابراهیم هادی میگفت:
مشکل این است که ما برای رضای همه کارمیکنیم جز رضای خدا...