سجاد

sajad8687

"ﮔـﺮﮔـﻬـا ﺭا ﺭاﻡ ﮐـﺮﺩﯾـﻢ
ﺗـا ﺳـﮓ ﺷـﻮﻧـﺪ
ول‍ــی ﺣـﻮاﺳـﻤـاﻥ
ﺑـﻪ ﮔـﻮﺳـﻔـﻨـﺪ ﻫـا ﻧـﺒـﻮﺩ که
ﺑـﺮاﯼ ﺧـﻮﺩ ﮔـﺮﮔـﯽ ﺷـﺪﻩ ب‍ــودن"

۹ ساعت پیش
818
۹ ساعت پیش
835
۹ ساعت پیش
820
۹ ساعت پیش
805
۹ ساعت پیش
797
۹ ساعت پیش
798
۹ ساعت پیش
790
۹ ساعت پیش
790
۹ ساعت پیش
787
۹ ساعت پیش
770
۱۱ ساعت پیش
795
۱۱ ساعت پیش
795
۱۱ ساعت پیش
785
۱۱ ساعت پیش
772
۱۱ ساعت پیش
761
۱۱ ساعت پیش
802
۱۱ ساعت پیش
777
۱۱ ساعت پیش
774
۱۱ ساعت پیش
772
۱۱ ساعت پیش
776