فلسفه

فلسفه

۷ تیر 1398
2K
۷ تیر 1398
2K
گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی ... با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید گفتمش چون می کشی تصویر مردان خدا ... تک درختی در بیابان یکه و تنها کشید گفتمش نامردمان این ...

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی ... با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید گفتمش چون می کشی تصویر مردان خدا ... تک درختی در بیابان یکه و تنها کشید گفتمش نامردمان این زمان را نقش کن ... عکس یک خنجرزپشت سر پی مولا کشید گفتمش راهی بکش ...

۷ تیر 1398
14K
نقاشی برای ساخت کتاب قصه😂😂

نقاشی برای ساخت کتاب قصه😂😂

۷ تیر 1398
3K
نقاشی برای ساخت کتاب قصه ی مادرم.پروژه ی دانشگاه😂

نقاشی برای ساخت کتاب قصه ی مادرم.پروژه ی دانشگاه😂

۷ تیر 1398
3K
۷ تیر 1398
2K
۷ تیر 1398
2K
سفارش داداشی😂

سفارش داداشی😂

۷ تیر 1398
2K
اینم باس زمینش رنگ بشه😁

اینم باس زمینش رنگ بشه😁

۷ تیر 1398
3K
هنو کامل نشده😉

هنو کامل نشده😉

۷ تیر 1398
2K
#نقاشی من

#نقاشی من

۷ تیر 1398
3K
#نقاشی من

#نقاشی من

۷ تیر 1398
3K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K
۵ تیر 1398
2K