rozehairdresser
rose hairdresserrozehairdresser@
مشاور و کارشناس ارشد روانشناسی
کـــــپــــــی مـمــنــــوع

خداوندا
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان، یا به خاموش خاک
نِیَم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا، لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا.
0دنبال شده‌ها
2721دنبال کننده گان
4460مطلب
8Mامتیاز