۴ آذر 1398
103
اووووووف😊😊

اووووووف😊😊

۴ آذر 1398
24
جوجوی عمه 😅😅

جوجوی عمه 😅😅

۴ آذر 1398
637
دنیای زیبای درونتان را...🍃 با فکر کردن به اشتباهات دیگران،🍃 به جهنم تبدیل نکنید✔ لبخند بزنیدوببخشید✔ آنها شاید بخاطر تربیت در محیطی عاری از فرهنگ و ادب دیگران را آزار می‌دهند.✔ شادباشید و بی تفاوت✔ ...
عکس بلند

دنیای زیبای درونتان را...🍃 با فکر کردن به اشتباهات دیگران،🍃 به جهنم تبدیل نکنید✔ لبخند بزنیدوببخشید✔ آنها شاید بخاطر تربیت در محیطی عاری از فرهنگ و ادب دیگران را آزار می‌دهند.✔ شادباشید و بی تفاوت✔ ⚘🍃

۳ آذر 1398
512
حرف هایی که میزنیم دست دارند،✔ دست های بلندی که گاهی گلویی را می فشارند و نفس فرد را می گیرند،✔ حرف هایی که میزنیم پا دارند،✔ پاهای بزرگی که گاهی جایشان را روی دلی ...
عکس بلند

حرف هایی که میزنیم دست دارند،✔ دست های بلندی که گاهی گلویی را می فشارند و نفس فرد را می گیرند،✔ حرف هایی که میزنیم پا دارند،✔ پاهای بزرگی که گاهی جایشان را روی دلی می گذارند و برای همیشه می مانند،✔ حرف هایی که میزنیم چشم دارند،✔ چشم های ...

۴ آذر 1398
343
با دلخوری به
عکس بلند

با دلخوری به " خدا" گفتم درب آرزوهایم راقفل کردی کلید را هم پیش خودت نگه داشتی.✔ لبخندی زد و جواب داد:همه عشقم این است،🍃 که به هوای این کلید هم شده گاهی به من سرمی زنی.✔ ⚘🍃

۴ آذر 1398
274
ای انسان قدر خودت را بدان،✔ به حدی گرانی که فقط خدا توان خریدنت را دارد،✔ پس خودت را به قیمت حسرتی تلخ به تاراج مده…✔⚘🍃
عکس بلند

ای انسان قدر خودت را بدان،✔ به حدی گرانی که فقط خدا توان خریدنت را دارد،✔ پس خودت را به قیمت حسرتی تلخ به تاراج مده…✔⚘🍃

۴ آذر 1398
275
تا«خم» نشوید، کسی نمی تواند سوارتان شود.✔⚘🍃
عکس بلند

تا«خم» نشوید، کسی نمی تواند سوارتان شود.✔⚘🍃

۴ آذر 1398
455
⚘🍃 ⚘🍃 ⚘🍃 خودش گفتـــه:
عکس بلند

⚘🍃 ⚘🍃 ⚘🍃 خودش گفتـــه: "یَدُ اللَّهِ فَـــوْقَ أَیْدِیهِــــمْ" یعنی بنـــده ی من نگران فردایت نباش از اَفعال آدمهای اطــرافت دلگیر نباش اخم نکن کاری از آنها بر نمی آید تا من نخواهم برگ از درخت نمی افتد...✔⚘🍃

۴ آذر 1398
345
#عکس #نوشته
عکس بلند

#عکس #نوشته

۴ آذر 1398
291
باز هم بلند شو ، ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است۰✔⚘🍃
عکس بلند

باز هم بلند شو ، ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است۰✔⚘🍃

۴ آذر 1398
533