عابدینی

r.a.s

سلام ✋
همیشه سکوت نشانه ی تایید حرفِ طرف مقابل نیست،گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست !

۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
11K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
10K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
2K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
8K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
10K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
10K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
9K
۳ هفته پیش
9K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
7K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
7K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
5K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
5K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
5K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
5K
@jangefarhang @QarroQatti

@jangefarhang @QarroQatti

۳ هفته پیش
4K