میدانی مردانگی از نگاه یک ...

میدانی مردانگی از نگاه یک زن چیست؟ مردانگی همه اش خلاصه میشود در یک کلام امنیت امنیت میدانی چیست؟؟ محکم دستش را گرفتن با دیوانگی هایش زندگی کردن احساس زنانه اش را فهمیدن قدر اشکهاش رو دونستن امنیت یعنی دستت را که میگیرد صورتت را که میبوسد بداند ناب تر ...

17 نظر
به افتخار همه مردادیا :-)

به افتخار همه مردادیا :-)

8 نظر
اینم واسه دخمل عموی گلم ...

اینم واسه دخمل عموی گلم رکسانا و هرکی که متولد تیر ماهه

23 نظر
ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

2 نظر
ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

3 نظر
مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

دست گیره لامبرگینی

دست گیره لامبرگینی

پیکنیک در قبرستان همراه با ...

پیکنیک در قبرستان همراه با چلو جوجه

1 نظر
خواب در اتوبوس

خواب در اتوبوس

1 نظر
هرکی گفت اسم این ماشین ...

هرکی گفت اسم این ماشین چیه ؟

1 نظر
یکی رد نمیشه ما بش ...

یکی رد نمیشه ما بش بخندیم

محرم بر همه تسلیت

محرم بر همه تسلیت

1 نظر