ویژه کنید
عکس و تصویر وَقْتی نْاراحَتَمـ وَقْتی دِلَم شِڪَسْتِهـ وَقْتی داغْونَم وَِقْتی این بُغضِ لَنَعتْی دارِه خَفَمـ میْڪُنِهـ نِمْیتْونَمـ ...
وَقْتی نْاراحَتَمـ
وَقْتی دِلَم شِڪَسْتِهـ
وَقْتی داغْونَم
وَِقْتی این بُغضِ لَنَعتْی دارِه خَفَمـ میْڪُنِهـ


نِمْیتْونَمـ اَزخْونِهـ بِزَنَمـ بْیروُن چْون


دٌخْتَرَمْ

نِمْیتْونَمـ سْیگاربِڪِشَمـ چْون

دٌخْٺَرَمـ

نِمیْتونَم باهرڪَسی دَردٌدِل ڪٌنَمـ چْون

دٌخْٺَرَمـ

بایَدغٌرورَمْوحِفظ ڪٌنَمـ چْون


دٌخْٺَرَمـ

نِمْیتونَمـ شَبْ نَیْامـ خْونهـ چْون

دٌخْٺَرَمـ

فَقَط مْیتونَم یَواشَڪی توی اٌتاقَمـ

گْریهـ ڪٌنَمـ
بِْشڪَنَمـ
بٌغض ڪٌنَمـ

دَسْتَموزَخْمی ڪٌنَمـ
آخَرِش هَمـ یااَزخَستِگی خْوابَمـ میبَرِه
یابا قٌرْصِ خْواب آوَرومٌسَڪِن

یهـ واقْعیَتْ ڪهـ نِمْیشهـ اَزشْ گٌذَشْت
دٌنْیای مادٌخٺَرا پٌراَزغٌصِهـ های یَواشَڪْیهـدانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...