میگفت پات وای میسم. حرف من حرفه!!!!!
رفت... راست میگفت حرفش فقط حرف بود....

1 سال، 10 ماه قبل