ویژه کنید
عکس و تصویر #چالش اگه میخواید منو بشناسید بخونید 1:متولد چه ماهی هستی؟ تیر💦 2:احساسات در چه حد؟ ...

#چالش
اگه میخواید منو بشناسید بخونید

1:متولد چه ماهی هستی؟ تیر💦
2:احساسات در چه حد؟ کمـ🌙
3:از چی پشیمون میشی؟ اینکح توی دعوا کمـ فوشـ بدمـ😹 👐
4:چیزی هست که از بقیه پنهون کرده باشی؟ ارح انقد زیادنـ😹 🎈
5:ترسویی؟ رع از مدیر مدرصمونـ و صگ میترصمـ💫
6:بزرگترین ضعفت؟ زود گریمـ میگیرح🍉
7:آدمارو زود میشناسی؟ رع🐼
8:تا حالا عاشق شدی؟ رع🌵
9:بزرگترین ترست؟ تنہایی و آمپول💉
10:تعداد دقیق آدمهای مهم زندگیت؟ شیشـ تا🍁
11:فکر می کنی با چی میشه تهدیدت کرد؟ اینکح عادمایـ مهمـ زندگیمو ازمـ بگیرنـ🚷
12:میتونی بگذری؟ رع🎄
13:شده تا حالا آرزو کنی بمیری؟ نح🐝
14:بیماری داری؟ نح🐣
15:کسی هست که عاشقت باشه؟ فڪ نکنمـ👐 ✨
16:کی دلگرمت میکنه؟ ننمـ و دوصامـ🗽
17:تا حالا به دوستات دروغ گفتی؟ رع🎆
18:تا حالا کاری شبیه دزدی کردی؟ رع😹 🙊
19:کسی اشکتو درمیاره؟ رع💧 💔
20:میتونی عوض بشی؟ شاید🚲
21:چی آرومت میکنه؟ گریح صحبتـ با دوصامـ و مامانمـ🌿
22:انتقام؟ همیشح🐾
23:بهت خیانت کردن؟ نمدونمـ🐷
24:فکر میکنی خوشگلی؟ بگی نگی💐
25:قشنگترین عضوت؟ چشمامـ و لبامـ🌴
26:ده سال بعد کجایی؟ هرجاعی ب جز اینجاعی ک الانـ هصدمـ☔
27:آرزوت چیه؟ زیادنـ نمشح گفت😹
28:به یه نفر حرفی که تو دلته بزن» اگح یه روز بهتـ گفتمـ دوصتت دارمـ غرورمـ نشکنـ👊 💦 دوصتت دارمـ💋 ✨
پ.ن:شمارح ²8 طرفمـ اصنـ تو ویصگونـ نی ب خدطونـ نگیرید😐 😹

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...