نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آمده‌بودم‌بمیرم‌پیش‌چشمانت‌نشد جان‌ناقابل‌کنم‌امشب‌‌به‌قربانت‌نشد خواستم‌تابوسه‌بارانت‌کنم‌ای‌ماه‌من تاگل‌حاجت‌بچینم‌از‌گلستانت‌نشد راز‌دل‌راباتوگفتم‌در میان‌هرغزل وای‌برمن‌یک‌غزل‌هم‌ثبت‌دیوانت‌نشد بهترازهرکس‌تومیدانی‌کسی‌مانند‌من عاشق‌و‌‌سرگشته‌ومیت‌وغزل‌خوانت‌نشد بی‌کسی‌سهم‌من‌از‌عشق‌تو‌بوده‌نازنین چون‌کویر‌تشنه‌ای‌سیراب‌بارانت‌نشد من‌گذشتم‌ازتو‌وعشق‌نافرجام‌تو بی‌وفا‌سهمم‌بجز‌ظلم‌فراوانت‌نشد نامروت‌میرود‌از‌شهر‌تو‌سنگ‌صبور لحظه‌ای‌مهمان‌نوازی‌سهم‌مهمانت‌نشد

آمده‌بودم‌بمیرم‌پیش‌چشمانت‌نشد جان‌ناقابل‌کنم‌امشب‌‌به‌قربانت‌نشد خواستم‌تابوسه‌بارانت‌کنم‌ای‌ماه‌من تاگل‌حاجت‌بچینم‌از‌گلستانت‌نشد راز‌دل‌راباتوگفتم‌در میان‌هرغزل وای‌برمن‌یک‌غزل‌هم‌ثبت‌دیوانت‌نشد بهترازهرکس‌تومیدانی‌کسی‌مانند‌من عاشق‌و‌‌سرگشته‌ومیت‌وغزل‌خوانت‌نشد بی‌کسی‌سهم‌من‌از‌عشق‌تو‌بوده‌نازنین چون‌کویر‌تشنه‌ای‌سیراب‌بارانت‌نشد من‌گذشتم‌ازتو‌وعشق‌نافرجام‌تو بی‌وفا‌سهمم‌بجز‌ظلم‌فراوانت‌نشد نامروت‌میرود‌از‌شهر‌تو‌سنگ‌صبور لحظه‌ای‌مهمان‌نوازی‌سهم‌مهمانت‌نشد

۱ دقیقه پیش
242
...که نیستی کنارم😔

...که نیستی کنارم😔

۳ دقیقه پیش
729
اِگِع‌سِفت‌بآشی‌کولَتو‌پُر‌میکُنِع‌ هِدیَّس بآخت *_^

اِگِع‌سِفت‌بآشی‌کولَتو‌پُر‌میکُنِع‌ هِدیَّس بآخت *_^

۱۹ دقیقه پیش
4K
لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن ...

لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه ...

۲۲ دقیقه پیش
4K
لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن ...

لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه ...

۲۲ دقیقه پیش
4K
لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن ...

لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه ...

۲۳ دقیقه پیش
4K
لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن ...

لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه ...

۲۳ دقیقه پیش
4K
لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن ...

لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه ...

۲۴ دقیقه پیش
4K
لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن ...

لپاشو ببین جون بابا 😍😅😘 لباشو بخورم جون دادا 😄😆👏💃 چشای نازو خوشکلش 😘🌸 دو تا بوسه ابدار ازش 😆😘👐😍💃😂 سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه ...

۲۶ دقیقه پیش
5K
سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 ...

سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ ...

۲۹ دقیقه پیش
5K
سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 ...

سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ ...

۳۱ دقیقه پیش
5K
سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 ...

سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ ...

۳۲ دقیقه پیش
6K
سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 ...

سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ ...

۳۲ دقیقه پیش
6K
سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 ...

سرتو بالا کن بالا کن بالا 😆👏💃 یه نیگا به ما کن به ما کن به ما 😹😉 آههه سرتو بالا کن بالا کن بالا 😛👐💃 جووون صدا دستا شلههه 👏👏👏💃💃 تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ ...

۳۵ دقیقه پیش
6K
منو و پسر خالم دو سال پیش

منو و پسر خالم دو سال پیش

۳۶ دقیقه پیش
7K
۳۸ دقیقه پیش
7K
تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ و نـــاااز 😉😂😄 دلــ رو مــبـری😛👊😂😍 هــیـچـی نـمــیخـوااام ای یـــااارر 😉😆😍 وقــتـی بـا مـنـــی 😛👊😂😉👐😅😘😹💃💃💃👏👏💃😛😍😄😆 آهههه ...

تــوووو مـثـلهـ گـــلـی 🌼🍀🌻🍃🌺🌿🌸 نــازووو خــوشـگـلــی 😛👊😍 بـا ایـن همـه درد ای یــااارر 👐😅👒 درمــوونـه دلـــی 😉😄😆 بــا عـشـوهــ و نـــاااز 😉😂😄 دلــ رو مــبـری😛👊😂😍 هــیـچـی نـمــیخـوااام ای یـــااارر 😉😆😍 وقــتـی بـا مـنـــی 😛👊😂😉👐😅😘😹💃💃💃👏👏💃😛😍😄😆 آهههه آهههه بیاااا وسسسطط 😉😂💃👏😹💃 قــرش بده جــون جـووون 😅👐💃😍 آریانا جوون 😛😍 اریانا گرندز جون ...

۴۳ دقیقه پیش
8K
وقتی نیستی که عطر دستم را ببویی و بوسه بر پیشانیم زنی و نبض قلبم را بگیری وقتی نیستی ... بهار با زمستان چه فرقی دارد ؟ سرمای نبودنت تابستان را هم زمهریر می کند ...

وقتی نیستی که عطر دستم را ببویی و بوسه بر پیشانیم زنی و نبض قلبم را بگیری وقتی نیستی ... بهار با زمستان چه فرقی دارد ؟ سرمای نبودنت تابستان را هم زمهریر می کند . عید ندارم بی حضور عاشقانه ات ... سالی می رود ، سالی میآید ...

۴۵ دقیقه پیش
8K
💫♥ my best in my life #hanilorina

💫♥ my best in my life #hanilorina

۴۶ دقیقه پیش
9K