ویژه کنید
عکس و تصویر مـردم سه دسته اند ۱-بعضی ها چون غذاهستندکه وجودشان برای مالازم است. ۲-وبعضی ها چون ...

مـردم سه دسته اند
۱-بعضی ها چون غذاهستندکه وجودشان برای مالازم است.
۲-وبعضی ها چون داروهستندکه فقـط گاهی به آنها نیازداریم.۳-وبرخی دیگرمانندبیماری هستندکه ماهرگزبه آنها نیازنداریم؛ولیکن گاهی گرفتارشان میشویم که درچنین هنگامی باید
صبروتحمل داشتـه باشیم تابه سلامت ازدست آنها رها شویم..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...