ویژه کنید
عکس و تصویر BT ALiN-اکنکار کتاب هیو، سردادن آواز عشق برای خدا آنچه می شنوید صدای گروهی از ...

BT ALiN-اکنکار کتاب هیو، سردادن آواز عشق برای خدا


آنچه می شنوید صدای گروهی از مردم است که در حال خواندن آوازی هستند که به آنها کمک میکند تا
آگاهی و بهره خویش را از زندگی گسترش دهند. این تکنیک طی هزاران سال توسط دستهای از استادان
معنوی که ارزش آنرا در جهت باز کردن قلب آدمی به روی خدا می دانستند آموزش داده شده است.
این یک تمرین ساده است که شامل زمزمه هیو می باشد، مثل: " هیــ و و ..." ، معمولاً این آواز را به
تنهایی می خوانند، ولی گاهی بصورت گروهی اجراء می شود.
هیو نامی است بسیار باستانی برای خدا ، صدایی است که می توانید به منظور سازوار کردن خویش با
واقعیت همیشه حاضر، یعنی خدا در زندگیتان بکار بندید. استفاده از تمرین هیو در زندگی روزمره میتواند
شما را در جهت فهمی عمیق تر از خودتان و وقایعی که در زندگیتان رخ می دهند کمک کند. با ظرافت،
هوشیاری شما را به روی نقطهنظرها و روحیاتی تازه باز می کند.
هر کسی می تواند هیو را بکار گیرد. مهم نیست دارای چه گذشته، سن و مذهبی باشد. این کتابچه به
شما میآموزد که چگونه از هیو استفاده کنید. همینطور به شما می گوید که دیگران هنگام خواندن هیودر حین خواندن میتوانید توقف کرده و شی وه های پیشنهادی را تمرین کنید.
نوار هیو از یک آواز دسته جمعی هیو ضبط شده است که شما میتوانید همراهش زمزمه کنید، یا اینکه
فقط بدان گوش کنید. این کتابچه تقدیمی اکنکار که یک ط ریقت ج هانی است می باشد و راه هایی را
آموزش می دهد که هر کس می تواند برای قوت بخشیدن به تجربیات خود به کار گیرد.
آنهائی که اکنکار را می آموزند، معتقدند که خدا نه مذکر است و نه مؤنث، قابل تعریف و توضیح نبوده و
کسانی که تمرینات معن وی اک را به کار می گیرند - از جمله تمرین هیو - می گویند که درک تنها می شود آنرا تجربه کرد.
عمیقتری از تجربیات محسوس و نامحسوسی که در زندگی روزمره شان رخ می دهد، بدست می آورند.
دیدگاه اکنکار اشاره بر این دارد که زندگی برای فرد یک مدرسه است، جایی که او می آموزد چگونه با
اکنکار می آموزد که یک جوهره یا ذات معنوی وجود دارد که به روحالهی موسوم است و آنرا اک تمام جنبه های زندگی هماهنگی خلاقهای داشته باشد.
میگویند که فرد فرد ما را به قلب خدا پیوند می دهد. گفته شده است که ما می توانیم این ذات معنوی را
در قالب صوت و نور تجربه کنیم. و همچنین به ما می آموزد که چگونه این صوت و نور می تواند قلب ما
را به روی عشق و آزادی درونی باز کند که بسیاری از مردم همه عمر به دنبالش می گردند.
هیو، یکی از راههایی است که برای تجربه نور و صوت خدا وجود دارد. شاگردان این طریقت با یک استاد

برای خواندن ادامه کتاب
https://www.tarafdari.com/node/1469521

#اکنکار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...