ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_هفت: #بک_کیونگ #لونا بهش نگاه کردم : چرا من اینقدر بدبختم ؟ بهت زده کرد ...

#پارت_هفت:

#بک_کیونگ #لونا
بهش نگاه کردم : چرا من اینقدر بدبختم ؟


بهت زده کرد و خواست چیزی بگه که با صدای جیلینگ جیلینگ ساعتم قلبم درد گرفت و دستمو روی قلبم گذاشتم .
دردش اونقدر زیاد بود که از روی صندلی بلند شدمو به ساعتم خیره شدم . 134 بود ضربان قلبم .
اونموقع تنها چیزی که یادم موند این بود که بیوفتم روی زمین و .....
چشامو باز کردم و. اروم به ساعت مقابلم خیره شدم . هشت بود و یک ساعت از کلاسم گذشته بود . سریع بی توجه به سُروم بلندش دم و از دستم کندمش . بیکار که نبودم فقط واسه این چیزا مدرسه وبپیچونم .
به سمت میز عسلی کنار تخت رفتم و لباس فرممو که نمی دونستم می واسم آوردش پوشیدم . لباسی که دامن چارخونه ی سیاه و ابی داشت و پیرهنش کمی تنگ بود . کفشای مدرسه رو هم پوشیدم و به سمت کیفم رفت و با دیدن نوشته ی روش تعجب کردم ک میدونم یک دده ای برای همین کیفتو گذاشتم و لباس فرمو و اوردم واست .
لبخندی زدم . از اتاق خارج شدم و خیلی اروم بدون توجه به خیلی ها از بیمارستان خارج شدم .
در کلاسو زدم و اروم وارد آزمایشگاه شدم و با صدای همیشه ارومم گفتم : ببخشید خانوم بیمارستان بودم میتونم بیام تو ؟
استاد کیم که معلم فیزیک بود سرشو تکون داد و گفت : البته . فقط قبلش روپوشتو بپوش .
چشمی گفتم که با صدای آروم یونگی مکثی کردم : مار از پونه بدش میاد دم خونش سبز میشه .
لبخند حرص دریاری زدم و گفتم : چطوری پونه جون ؟
با چشای سردش بهم زل زد که اگه جیمین جلوش و نگرفته بود قطعا یک جواب دندون شکن بهم میداد .
روپوشمو پوشیدم و موهامو بالای سرم جمع کردم .
میدونستم بازم جیم میشی از اونجا .
به عقب برگشتم و گفتم : تو که میدونستی . پس حرف نزن .
دستشو به طرفم دراز کرد و گفت : بیا کش مو .
به دستش خیره شدم . این همون دسبند سیاه رنگی بود که به عنوان کش هم استفاده میشد .
بهش خیره شدم و گفتم : ممنون .
و کش مو رو گرفتم و موهامو بستم . دم گوشم گفت : هنوز موهات رنگیه ها . مدیر گیر نمیده ؟
سرمو به نشونه ی نه تکون دادم : اون همه دختر و پسر ته موهاشون و رنگ میکنن . یکی هم کل موهاشو رنگ میکنه .
بعد بیان به من گیر بدن ؟
بک کیونگ : همش یک دنده ای دیگه . چه میشه کرد ؟
خمیازه ای کشیدم و جزومو آماده کردم . هرچی گفت و با بی دقتی نوشتم و بعدشم دفترو پرت کردم توی کیفم .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...