ویژه کنید
عکس و تصویر بازآوری فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-204 » ، به یادبود «روز کوروش بزرگ» ...

بازآوری فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-204 » ، به یادبود «روز کوروش بزرگ» (ویرایش 2)
______________________________________________________________
در 28 سپتامبر (6 شهریور) سال 539 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، ارتش «کورش بزرگ» به فرماندهی «اوگبارو» ، سپاهیان سامی تبار زورگیرندهء (غاصب) «شاهنشاهی سومر نوین» را در شهر «اپیس» (پیش "ا") آنچنان شکست سختی داد که در ر وز 10 اکتبر (18 مهر ماه) ، سپاهیان کورش بزرگ شهر «سیپار» (در نزدیکی پایتخت) را بدون درگیری بدست آورد ؛ و سپس در روز 12 اکتبر (20 مهر ماه) به آرامی به پایتخت سومر پاگذارد (وارد شد) (1) ، و تا هفتم آبان ماه ، همهء قلمروی «شاهنشاهی سومر نوین» را به قلمروی «شاهنشاهی ایران» افزود (2) . «نبونئید» ، پادشاه سامی تبار و زورگیرندهء (غاصب) سومر ، از سوی «کورش بزرگ» بخشیده شد و به «ساتراپی کرمان» فرستاده شد.

چرائی های (دلایل) افزوده شدن قلمروی «شاهنشاهی سومر نوین» به «شاهنشاهی ایران»
___________________________________________________________
میاندورود «دجله-فرات» از پیرامون سال 10500 پ. ، که پای انسان برای نخستین بار به آن باز شد ، سرزمین «ایرانی تبارها» {1} بود ؛ ولی در سال 2270 پ. «سامی تبارها» از سرزمین «لوانت باختری» {2} به آن تاختند و آنرا زورگیری کردند (3) ولی پس از 144 سال ، ایرانی تبارهای تیرهء (طایفهء) «گوتی» توانستند این «سامی تبارها» را از میاندورود «دجله-فرات» پس برانند . «سامی تبارها» سپس در سال 1939 پ. ، برای بار دوم به میاندورود «دجله-فرات» تاختند و آنرا دوباره زورگیری کردند (4) ، ولی در سال 1530 پ. یک تیرهء (طایفهء) ایرانی دیگر بنام «کاسیان» ، این «سامی تبارها» را دوباره پس راندند (5) . در سال 745 پ. نیز ، «سامی تبارها» با بدست گرفتن فرمانروائی «پادشاهی آشور» توانستند پس از چند سال ، سراسر میاندورود «دجله-فرات» را برای بار سوم زورگیری کنند (6) ؛ ولی «هووَخشَترَه» ، سومین پادشاه مادخاندان «شاهنشاهی ایران» ، توانست در سال 608 پ. ، «سامی تبارها» را از میاندورود «دجله-فرات» بیرون راند (7) . سپس در سال 560 پ. ، یک «سامی تبار» دیگر از تیرهء (طایفهء) کلدانیان بنام «نری گلیسار» ، با کشتن «امل مردوک» ، پسرخالهء کورش بزرگ ، و شاهنشاه «شاهنشاهی سومر نوین» ، قلمروی این شاهنشاهی را زورگیری کرد (8) ؛ ولی او بیش از چهار سال نتوانست پادشاه بماند ؛ و در سال 556 پ. ، پسرش «لبشی مردوک» برای چند ماه پادشاه شد . سپس در همین سال ، یک «سامی تبار» دیگر از تیرهء (طایفهء) کلدانیان ، که «نبونئید» نام داشت ، با کشتن «لبشی مردوک» ، بر تخت پادشاهی «شاهنشاهی سومر نوین» نشست . «نبونئید» توانایی‌های بایدی (لازم) برای کشورداری و سپاهی‌گری را نداشت ، و پایابراین (بنابراین) ، گاهی کارهای کشور را به پیرامونیان (اطرافیان) خود می‌سپرد (8).


از آنجا که «سامی تبارها» پشتیبان فرآوریشیوهء «برده دارسالاری» بودند ، هر بار که میاندورود «دجله-فرات» را زورگیری می کردند ، سرمایه های «ایرانی تبارها» را از ایشان میگرفتند و آنها را بردهء خود میساختند ، و به این شیوه ، فرآوریشیوهء «خویشفرمائیگرائی» {3} را سرنگون میکردند و ستم های فراوانی را بر «ایرانی تبارها» روا میداشتند . پایابراین (بنابراین) «کورش بزرگ» ، برای دور نگه داشتن همیشگی «دیو» «برده دارسالاری» از «ایرانی تبارها» ، برآن شد (اراده کرد) که همهء «ایرانی تبارها» را باهم همپیمان کند ؛ تا پس از آن ، «سامی تبارها» و «یونانی تبارهای» پشتیبان فرآوریشیوهء «برده دارسالاری» نتوانند ، به درون مرزهای «ایرانی تبارها» پابگذارند.


{1}ایرانی تبارها:

در پیرامون سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، مردم "تپه آسیاب" { در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه } ، به «فن شناسی نوسنگی» ؛ و بواژگانی دیگر ، به فن شناسی های "کشاورزی" "دامپروری" و "ساخت خانه های سنگی و خشتی -آجری" دست یافتند ؛ و از وابستگی به «گردآوری دانه های خود روئیدهء گندم و جو» ، «شکار کردن جانوران کوهستان» ، و «کوچ کردن های بهاره و پائیزه» رهائی یافتند . این مردم ، سپس برای بهره برداری از آمادگی (استعداد) بالای زمین های «بلنددشت (فلات) ایران» ، و «میاندورود دجله فرات» در کشاورزی ، در این دو سرزمین دست به قلمروگستری زدند . آنها که به پدفراز (جنوب) «میاندورود دجله فرات»" رفته بودند ، تیرهء (طایفهء) ایرانی تبار «سومریان» را پدید آوردند ؛ و آنهائی که به «بلنددشت (فلات) ایران» رفته بودند ، تیره های (طایفه های) ایرانی تبار «کاسیان» ، «گوتیان» ، «هوریان» ، «میتانیان» ، «لولوبیان» ، «نائریان» ، «پارسیان» و دیگر تیره های (طوایف) ایرانی تبار را پدید آوردند.برای دیدن نشانی های پژوهشپایه ها (منابع تحقیق) ، خود این فرسته (پست) را باز کنید:
http://wisgoon.com/pin/25838772/

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...