ویژه کنید
عکس و تصویر پنجمین ویرایش «تاریخ کوتاه ایران و جهان-591» ________________________________________________ در تورات و همچنین در پژوهشپایهء (منبع ...

پنجمین ویرایش «تاریخ کوتاه ایران و جهان-591»
________________________________________________
در تورات و همچنین در پژوهشپایهء (منبع تحقیق) دوم این فرسته (پست) ، آمده است که «ابراهیم» ، «سامی تباری» بوده است که در شهر «اور» زاده شده است (1)(2) ؛ پس میتوان دریافت (فهمید) که «پدربزرگ ابراهیم» ، یا از لشگریانی بوده که در سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، به رهبری «سارگون» (3) به «سومر» تاختند و آنرا زورگیری کردند ؛ و یا اینکه ، پس از زورگیری (غصب) شدن «سومر» (4) بدست «سامی تبارها» ؛ او از «سرزمین لوانت باختری» (5) به شهر «اور» کوچ کرده و در آنجا ماندگار و فرزنددار شده است و پدر ابراهیم و سپس خود ابراهیم ، در شهر «اور» زاده شده اند.

پس از شکست «اکدی ها» از «ایرانی تبارهای» تیرهء (طایفهء) «گوتیان» مانای (ساکن) کوهستان زاگرس و بیرون رانده شدن «سامی تبارها» از «سومر» ؛ «ابراهیم» که هنوز از «سومر» رانده نشده بود ، با «سومریان "ایرانی تبار" مزدا یسنائی» ، در بارهء مینوی (معنی) خدا درگیری پیدا کرد ؛ و ناچار شد که بهمراه «پدرش» ، خواهر ناتنی اش «سارا» ، و برادر زاده اش «لوط» ، از شهر «اور» بیرون آمده و به فراز (شمال) «سرزمین لوانت باختری» (5) بازگردد ؛ و از آنجا به شهر «هبرون» (الخلیل) (6) کوچ (مهاجرت) کند.

«ابراهیم» در «هبرون» (الخلیل) ، با زنی مصری بنام «هاجر» همسری کرد ، و «اسماعیل» در پیرامون (حدود) سال 2014 پ. ، زاده شد ؛ ولی «سارا» نیز در سال 2001 پ. از «ابراهیم» باردار شد و در سال 2000 پ. ، «اسحاق» از «سارا» زاده شد . پس از زاده شدن «اسحاق» ، ناسازگاری میان «سارا» و «هاجر» پدید آمد و رفته رفته به بالاترین اندازه اش رسید ؛ پایابراین (بنابراین) ، «ابراهیم» ، در پیرامون سال 1998 پ. ، هاجر و اسماعیل را به جائی بنام «پاران» برد ، و خود به نزد سارا و اسحاق در شهر «هبرون» (الخلیل) باز گشت .

هنگامیکه اسماعیل در پیرامون سال 1994 پ. ، در «پاران» به بیست سالگی رسید ، «هاجر» از دیار خودش که «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» بود ، برای اسماعیل همسری را برگزید (7) . با زاده شدن نخستین فرزند اسماعیل ، در پیرامون سال 1993 پ. ، باید گفت که نخستین «عرب» ، زاده شد . فرزندان و نوادگان اسماعیل نیز از میان مردم «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» برای خود همسر می گزیدند ؛ ولی پس از چندی ، با بزرگتر شدن شمار (تعداد) «عرب ها» ، آنها به همسرگزینی از درون همایهء (جامعهء) خود روی آوردند ، و رفته رفته ، سرزمین «حجاز» (8) را قلمروی خود ساختند . بی گمان ، برای اینکه این فرزندان و نوادگان اسماعیل ، بتوانند یک تبار (قوم) را بسازند ، دستکم به گاهبازه ای (مدت زمانی) برابر با پانصد و نود سال ، نیاز داشته اند . پس میتوان گفت که از سال 1400 پیشازادروز (قبل میلاد) بوده است که «تبارعرب» ، یا همان «اسماعیلیان» (9) در جهان پدید آمده است . با رونهش (توجه) به برونگی (واقعیت) بالایادشده (فوق الذکر) ، و اینکه هاجر و مردم «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» ، «حامی تبار» بوده اند ؛ باید گفت که «عرب ها» نیز ، «حامی تبار» بشمار میروند.

(1) تورات {پیدایش 11 28}
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Sargon_of_Akkad
(4) سومریان:
در پیرامون سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، مردم «تپه آسیاب» { امروزه در پدفراز (جنوب) شهر کرمانشاه } ، به «فن شناسی نوسنگی» ؛ و بواژگانی دیگر ، به فن شناسی های «کشاورزی» ، «دامپروری» و «ساخت خانه های سنگی» دست یافتند ؛ و از وابستگی به «گردآوری دانه های خود روئیدهء گندم و جو» ، «شکار کردن جانوران کوهستان» ، و «کوچ کردن های بهاره و پائیزه» رهائی یافتند . این مردم ، سپس برای بهره برداری از آمادگی (استعداد) بالای زمین های «بلنددشت (فلات) ایران» ، و «میاندورود دجله فرات» در کشاورزی ، در این دو سرزمین دست به قلمروگستری زدند . آنهائی که به پدفراز (جنوب) «میاندورود دجله فرات»" رفته بودند ، تیرهء (طایفهء) ایرانی تبار «سومریان» را پدید آوردند ؛ و آنهائی که به «بلنددشت (فلات) ایران» رفته بودند ، تیره های (طایفه های) ایرانی تبار «کاسیان» ، «گوتیان» ، «هوریان» ، «میتانیان» ، «لولوبیان» ، «نائریان» ، «پارسیان» و دیگر تیره های (طوایف) ایرانی تبار را پدید آوردند.
(5) امروزه «سرزمین لوانت باختری» ، در بر گیرندهء کشورهای "لبنان" ، "اسرائیل" ، "فلسطین" ، و بخش های باختری دو کشور "سوریه" و " اردن" میباشد.
(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Hebron
(7)تورات – پیدایش – 21 - 21
(8) https://fa.wikipedia.org/wiki/حجاز
(9) https://en.wikipedia.org/wiki/Ishmaelites

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...