ویژه کنید
عکس و تصویر #خاطرات_تنهایی #پارت_۳۵ دکترا اومدن داخل و انداختم بیرون میزدم به شیشه و داد میزدم:چیشده؟آزشینم چش ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۳۵
دکترا اومدن داخل و انداختم بیرون میزدم به شیشه
و داد میزدم:چیشده؟آزشینم چش شد؟ توروخدا جوابمو بدین
پرده رو کشیدن
آرش و متین و مارتین با دو اومدن سمتم
آرش محکم یقمو گرفت
داد زد:کی بهت گفت بیای ها؟ مگه نگفتم دو و بر آرشین نباش؟
من:دلم واسش تنگ شده واسه عشقم دلتنگ بودم میفهمی؟
دستاش شل شد و از یقم افتاد
آرش:دوسش داشتی و میخواستی ازدواج کنی؟
هامین:اشتباه میکنین من توضیح میدم
دکتر اومد بیرون به سمتش رفتیم
مارتین:حالش خوبه دکتر؟
دکتر لبخندی زد و جواب داد:حالش خوبه هوشیاریش بهتر شده فکر میکنم بخاطر این آقاس
به من اشاره کرد
دکتر:فکر میکنم اگه این آقا چند بار دیگه هم بیان ملاقات خاهرتون و حرف بزنن باهاشون هوشیاریش بهار هم میشه فقط آقا شما چه نسبتی با بیمار دررین؟
من:اممم..خب من اروین دیویت هستم..عشق آرشین
دکتر خندید پسرا هم خندیدن اما آرش چپ چپ نگام کرد
دکتر:پس شما بازم به ملاقات بیاید
من:چشم
دکتر رفت ما هم بعد از اینکه از حال آرشین مطمئن شدیم برگشتیم خونه #یک_هفته_بعد
نشسته بودیم و میوه و تخمه می‌خوردیم که گوشی آرش زنگ خورد
آرش:بله
آرش:بله بفرمایید
یه دفعه پرید هوا و داد زد:واقعا
با هول گفت:باشه باشه میام الان
قطع کرد و سریع پیرهنشو چنگ زد و پوشید
مارتین:چته؟ چی شده؟ کی بود؟
آرش:از بیمارستان بود
من:خب چی گفتن؟
آرش:آرشین بهوش اومده
همه مون:جدی؟
آرش خندید:جدی جدی آرشینم بهوش اومده
همه آماده شدیم و رفتیم وسط راه هم آرتا رو سپردیم به ماریا خواهر مارتین و متین
سریع پیاده شدیم و دوییدیم سمت بیمارستان
از پذیرش اتاق آرشین رو پرسیدیم
برده بودنش بخش
به اتاق رسیدیم خاستم درو باز کنم که پرستار اومد بیرون
آرش:دکتر داخله؟
پرستار:بله
رفتیم داخل دکتر با دیدنمون رو به آرشین گفت:اینم خانوادتون
آرشین با حالتی گنگ نگامون کرد و گفت:اما..اما من هیچ کدومشون رو نمی‌شناسم
همه مون بهت زده شدیم
یعنی چی؟ چرا یادش نیست مارو؟
دکتر:آرش جان خاهرتون متاسفانه فراموشی گرفتن
آرش با صدای تحلیل رفته نالید:چی؟ یعنی هیچی یادش نیست؟
دکتر:متاسفانه
آرش رفت سمت آرشین بغلش کرد و بوسیدش
آرشین:شما کی هستین؟
آرش:من آرشم داداشت
آرشین سرشو انداخت پایین و گفت:هیچ کدومتون رو نمی‌شناسم
آرش نشست رو صندلی و سرشو تو دستاش گرفت
آرشین حافظه اش رو از دست داده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...