ویژه کنید
عکس و تصویر 🌸رمــان،اربــاب خـشـن خـدمـتکار شـیـطـون🍃 ٻــارت ۲۵ با بوی ترشی که زیر دماغم می پیچید بیدار ...

🌸رمــان،اربــاب خـشـن خـدمـتکار شـیـطـون🍃
ٻــارت ۲۵
با بوی ترشی که زیر دماغم می پیچید بیدار شودم
دیدم ترلانه
ـ چرا مثل أزرایل بالای سرم وایسادی .ویـــی این بوی ترشی چی ؟

ترلان ـ واست لواشک آوردم
ـ اخ جــــــون ایــول عاشقتم تری
ترلان ـ بسه بسه بیا این لواشک اناناس روبگیر

لواشکو ازش گرفتم نشست کنارم
در لواشکو باز کردم شروع کردم به خوردنش وییی چه ترشه
ار بچکی عاشق لواشک بودم
از ترشیش دهنم اب افتاده بود
افففف لعنتی
ترلان .چه وضع خوردنه دور دهنت لواشکی شده پاکشون کن

با استین لباسم پاکش کردم
ترلان ـ ای چند اخه کی با استین لباس دور دهنشو تمیز میکنه

دستمو بالا بردم
ـ من 😂
ترلان ـ چندشی دیگه نمیشه کاریش کرد 😂
ـ ساعت چنده ؟
ترلان ـ ۸
ـ ۸نه چرا من این همه خوابیدم
ترلان ـ نمی دونم حالا پاشو بریم پاین شام آمادست
ـ گشنم نیست تو برو پاین من می خوام لـــواشک بــخورم 😍
ترلان ـ باشه میرم ولی دختر کمتر بخور معدت سوراخ میشه
ـ نترس
ترلان رفت بیرون دباره شروع کردم به خوردن
یکی کامل خوردم
یکی دیگه مونده بود اونم میخواستم بخورم که در باز شد
رادان ـ یعنی چی شام نمی خورم ؟

نمی دونم چرا تا اینکه سرشو اورد بالا منو دید خندش گرفت
ـ به چی می خندی ؟
رادان ـ به تو چرا دور همش قرمزه . حالا اینو ولشکن بیا شام بخور

میخواست بره بیرون که مکث کرد دباره برگشت
رادان ـ امشب توی اتاق می بینمت خانوم کچولو

بعد رفت بیرون

ـ بــــاشه منتظر باش تــا من بـیام ٻـرو ایکبـیری
گوشیمو در آوردم
پریدم روی تخت اهنگ گوش می دادم
۱۰دیقه بعد

حوصلم واقعا سر رفته
رفتم توی گوشیم شروع کردم به رمان خوندن اینقدر محو رمان شده بودم که ساعت از دستم در رفته بود
ساعت ۱۰بود یعنی من ۲ساعت رمان میخودم
چیکار کنم خوابم نمیاد
در باز شد
سریع نشستم دیدم رادانه
ـ بله
رادان ـ مگه نگفتم بیا توی اتاقم ها یالا پاشو
ـ من نمیام
رادان ـ نمی یای
ـ نـــه
رادان ـ باشه
اومد طرفم رفتم عقب تر اومد جلو تر
رفتم عقب تر اومد نشست پیشم صورتشو اورد جلو
رادان ـ میای
ـ نه
صورتشو اورد جلوتر خیلی فاصله های صورت کم بود
رادان ـ میای
ـ نه
اومد جلو که ببوسه
چشامو بستم
ـ میام میام
خودشو کشید کنار
رادان ـ افرین حالا شودی دختر خوب تا ۵دیقه ای دیگه تو اتاق باش


(۰۰بابت اشتباه تایٻی غذر می خوام به بـزرگی خودتون ببخشید)*🙅
👑نویسنده.... ع....n🙆

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...