ویژه کنید
عکس و تصویر #خاطرات_تنهایی #پارت_۳۱ #آرش از شرکت خارج شدم ریموت ماشینو زدم سوار شدم گوشیم زنگ خورد ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۳۱ #آرش
از شرکت خارج شدم ریموت ماشینو زدم سوار شدم گوشیم زنگ خورد
گلنار بود
جواب دادم:جانم گلنار
گلنار گریه میکرد و نمیتونست حرف بزنه
من:گلنار آبجی حرف بزن اتفاقی افتاده؟
گلنار:آر..آرش
من:جان جانم
گلنار:آر..آرشین..تصا..تصادف کرده
من:چی؟ کجا
گلنار:بیا آرش توروخدا بیا
مارتین:بیا بیمارستان...
گوشیو پرت کردم رو داشبورد با سرعت حرکت کردم سمت بیمارستان
ماشینو پارک کردم و سریع پیاده شدم دوییدم داخل
رفتم سمت پذیرش
من:یه دختر تصادفی آوردن کجاست؟
پرستار:طبقه سوم اتاق عمل
دویدم سمت آسانسور طبقه هفتم بود از پله ها دوییدم بالا
متین.مارتین و گلنار نشسته بودن رو صندلی ها
من:کجاس؟آرشینم کو؟
متین:آروم باش اتاق عمله
داد زدم:مگه باهم نبودین ها؟ پی چجوری تصادف کرد؟
مارتین برام توضیح داد
من:اروین کثافت می‌کشمش به ولله بلایی سر آرشین بیاد می‌کشمش
در اتاق عمل باز شد و دکتر خسته بیرون اومدن همه رفتیم سمتش
من:چیشد؟ دکتر توروخدا بگو آرشینم خوبه؟
دکتر سرشو انداخت پایین و گفت:متاسفم
یقشو گرفتم و داد زدم:متاسفی؟ آرشین من کجاس هااااا؟
متین و مارتین گرفتنم
دکتر:خونریزی زیاد بود و نتونستیم جلوشو بگیریم متاسفانه رفتن کما
با زانو خوردم زمین
درکی از حرفا و کارهاشون نداشتم چشام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم #اروین
وارد باغ شدیم همه مهمونا جلوی در بودن و دست و کل میزدن
پوزخندی زدم قبل از پیاده شدن رو کردم سمت ملیس
گفتم:ملیس میتونی تحمل کنی که عاشق یه دختر دیگم؟میتونی تحمل کنی که عکساشو بزارم تو خونم؟ هوم
حرفی نزد پوزخندی زدم
من:باشه..خودت خواستی
پیاده شدیم و رفتیم سمت سفره عقد نشستیم
عاقد اومد و شروع کرد خواندن خطبه
عاقد:وکیلم؟
ملیس:نه
همه ساکت شدن پوزخندی زدم میدونستم نمیتونه تحمل کنه واسش سخته
مهمونا همه رفتن خاله هم که شرمنده بود و خجالت زده رفت
من:خیلی خوش گذشت به من
مامان:پسرم ما...
من:نچ نچ نچ پسرم نداریم دیگه
همونطور که میرفتم سمت خروجی باغ داد زدم:خدافظ
دست تکان دادم و سوار ماشین شدم رفتم خونه مجردی خودمو هامین
هامین نشسته بود قهوه میخورد
با دیدن من خندید و گفت:اوا دوماد جون عروست کو
بالش پرت کردم سمتش:ببند دهنتو
بلند تر خندید رفتم بالا و دوش گرفتم فقط یه شلوارک پوشیدم رفتم پایین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...