ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_سوم #گم_شده_ها با جیغو دادای مارلی از خواب بیدار شدم.همین که چشامو باز کردم. مارلی ...

#پارت_سوم #گم_شده_ها

با جیغو دادای مارلی از خواب بیدار شدم.همین که چشامو باز کردم. مارلی یهو پرید رو شکمم...

+هاااار هاااار هاار
-‌‌کوفتو هااااااار...بلند شو از رووووم
+ باش بابا

از روم بلند شدو دستمو گرفت که منم بلند شم.باهم از اتاق رفتیم بیرونو دستو صورتمونو شستیم.صبحونه خوردیم. منم میزو جمعو جور کردمو مارلی رفت تو اتاقم.وقتی کارم تموم شد منم رفتم تو اتاق.وقتی درو باز کردم دیدم مارلی داره گریه میکنه...واقعا ازش بعیده گریه کردن...

- مارلی؟؟؟ داری گریه میکنی؟؟؟
+ اره خو مگه کوری؟
- اخه چراااا؟؟

هیچی نگفت.رفتم کنارش روی تخت نشستم.گفت:

+میترسم لوهانو نبینم...
-ما فقط بخاطر سهونو لوهان داریم میریم.یه حسی بم میگه اتفاقای خوبی میافته و ما اون دوتا رو میبینم.نگران نباش.
+تو همیشه حسات درستن...امیدوارم اینبارم...
- مطمئن باش

لبخند زدو اشکاشو پاک کرد. بابامم همون لحظه اومد داخل اتاق...گفت:
+ دخترا با دوستم اقا مرتضی هماهنگ کردم امشب ساعت یازده حرکت میکنیم.پس حتما اماده باشین.

گفتم:

- فقط منو ماریلو شما؟
+ با اقا مرتضی و دخترش
-حالا...نمیشه اون دختره نیاد
+نه.

بابام رفت بیرون.
-مارلی...بدو بدو بدو...
+ برا چی بدوم؟؟
- بابا بریم وسایلامونو جمع کنیم.
+وسیله خاصی که نداریم.مگ چقد میخوایم اونجا بمونیم؟؟
-نمیدونم...ولی باید کاری کنیم که موندنمون طول بکشه.
+موافقم...ولی چیکا کنیم؟
- من بش فک کردم...
+خب؟؟به چه نتیجه ای رسیدی؟
-به این نتیجه رسیدم که...باید خودمونو گُموگور کنیم😆
+زحمت کشیدی زینب😩 چقد فک کردی؟
-اووووف خودم میدونم خیلی فکر خوبیه...کل شب داشتم بش فک میکردم بابا...
+اهان...سهون حتما بهت افتخار میکنه.

یهو صدا مامانم اومد که میگفت:‌

+زینب...مارلی وسایلاتون امادس؟
-داریم امادشون میکنیم...
+نبینم شب بگین فلان چیزو برنداشتما
‌-باش

منو مارلی شروع کردیم به جمع کردن وسایلامون.
ما چیز زیادی نمیخواستیم برا همینم یه ساک کافی بود...
وقتی کارمون تموم شد دوتامون روی تخت ولو شدیم...در کمال تعجب خوابم گرفت.وقتی بیدار شدم صورتمو به طرف راست چرخوندمو دیدم مارلی هم خوابیده.بلند شدمو از اتاق رفتم بیرون...

گروه نویسنده:
@tobio
@niu-666

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...