نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امــروز آفــتــابــیــســتــ آســمــون آبــے و بــے لــڪــه اے ابــر جــان مــیــدهد بــراے پــروازے در خــیــالــ پــس نــفــس بــڪــشــ عــاشــقــانــه فــریــاد ڪــنــ تــا پــرنــده هاے عــشــق از حــنــجــره ے بــلــوریــنــت بــه ســوے بــیــڪــرانــه ها جــان بــگــیــرنــ ...

امــروز آفــتــابــیــســتــ آســمــون آبــے و بــے لــڪــه اے ابــر جــان مــیــدهد بــراے پــروازے در خــیــالــ پــس نــفــس بــڪــشــ عــاشــقــانــه فــریــاد ڪــنــ تــا پــرنــده هاے عــشــق از حــنــجــره ے بــلــوریــنــت بــه ســوے بــیــڪــرانــه ها جــان بــگــیــرنــ مــیــشــود امــروز عــاشــق شــد و دلــت را بــه ذوق و شــوق بــچــگــانــه بــه دریــا بــزنــیــ......

۲۷ شهریور 1398
4K
آشنای غریب سلام . حقیقتش هنوزنمی دانم ناچاری یادچار . اگرناچاری که هیچ ٬ امااگر دچاری به پیروی ازآئین سرخ شقایق های وحشی دشت جنون باید حالت راپرسیدگرچه پاییزگاهی فرصتی برای پرسیدن نمی گذاردمن همان ...

آشنای غریب سلام . حقیقتش هنوزنمی دانم ناچاری یادچار . اگرناچاری که هیچ ٬ امااگر دچاری به پیروی ازآئین سرخ شقایق های وحشی دشت جنون باید حالت راپرسیدگرچه پاییزگاهی فرصتی برای پرسیدن نمی گذاردمن همان که گفتی کردم . چشم هایم رابرهیچ وهمه بستم ودر جوارپنجره ای که هنوزروبه اقبال ...

۴ فروردین 1398
263K
هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !!

هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !!

۵ بهمن 1397
5K
عــشــق را آمــوخــتــم از بــلــبــلــیــ چــون بــدیــدم رســم عــشــقــش بــا گــلــیــ پــر گــشــود و دور گــل مــیــگــشــت نــاز نــغــمــه مــیــزد،نــغــمــه هاے دلــنــواز خــار گــل چــنــدے بــه پــایــش زد خــراشــ دم فــرو بــســت و نــڪــرد ایــن ...

عــشــق را آمــوخــتــم از بــلــبــلــیــ چــون بــدیــدم رســم عــشــقــش بــا گــلــیــ پــر گــشــود و دور گــل مــیــگــشــت نــاز نــغــمــه مــیــزد،نــغــمــه هاے دلــنــواز خــار گــل چــنــدے بــه پــایــش زد خــراشــ دم فــرو بــســت و نــڪــرد ایــن نــڪــتــه فــاشــ چــون نــســیــم عــشــق بــر گــل مــے وزیــد آشــیــانــے در ڪــنــارش بــرگــزیــد غــرق شــد ...

۲۱ مهر 1397
5K
توضیحات خیلی مهم ✅ خــداچــیــســت و چــه شــڪــلــیــســتــ؟ ✅ مــســئلهاے ڪــه از حــضــرت عــلــے عــلــیــه الــســلــام پــرســیــده شــد؟ ســوألی که بــرای اکثــر مــردم ،مــســلــمــون و غــیر مــســلــمــون ،کوچــیک و بــزرگ حــتــمــا پــیش اومــده،ایــنهکه خــدا از ...

توضیحات خیلی مهم ✅ خــداچــیــســت و چــه شــڪــلــیــســتــ؟ ✅ مــســئلهاے ڪــه از حــضــرت عــلــے عــلــیــه الــســلــام پــرســیــده شــد؟ ســوألی که بــرای اکثــر مــردم ،مــســلــمــون و غــیر مــســلــمــون ،کوچــیک و بــزرگ حــتــمــا پــیش اومــده،ایــنهکه خــدا از کجــا اومــده ،الــان کجــاســت ؟از چــی درســت شــده و قــبــل از خــدا چــی بــوده؟!! ✅ ...

۲۸ خرداد 1397
14K
مــن تــورا درچــالــشــے ازعــشــق دعــوت مــیــڪــنــمــ حــس نــا آرام خــود را بــا تــو قــســمــت مــیــڪــنــمــ شــرم اگــر چــه مــهلــت حــرفــم نــداده بــارها بــا غــزل ایــنــبــار در گــفــتــن جــســارت مــیــڪــنــمــ هرچــه دارم جــزهمــیــن دفــتــرچــه ے شــعــرو ...

مــن تــورا درچــالــشــے ازعــشــق دعــوت مــیــڪــنــمــ حــس نــا آرام خــود را بــا تــو قــســمــت مــیــڪــنــمــ شــرم اگــر چــه مــهلــت حــرفــم نــداده بــارها بــا غــزل ایــنــبــار در گــفــتــن جــســارت مــیــڪــنــمــ هرچــه دارم جــزهمــیــن دفــتــرچــه ے شــعــرو قــلــمــ در ڪــنــارے مــیــگــذارم بــا تــو خــلــوت مــیــڪــنــمــ واژه ها گــر درحــضــورت رنــگ خــودرا بــاخــتــنــد ...

۲۲ اردیبهشت 1397
10K
آیــا شــده در خــلــوت خــود شــعــر بــخــوانــیــ؟ قــلــبیــبــتــپــد بــر تــو و آن را تــو نــدانــیــ؟ هرگزشــده آیــا بــه ڪــســے عــشــق بــورزیــ؟ ازشــدتــ عــشــقــش بــشــوے مــســت وروانــیــ؟ آےاشــده اســمــے بــشــود مــرهم دردتــ؟ نــامشــبــبــرے درد و غــم ...

آیــا شــده در خــلــوت خــود شــعــر بــخــوانــیــ؟ قــلــبیــبــتــپــد بــر تــو و آن را تــو نــدانــیــ؟ هرگزشــده آیــا بــه ڪــســے عــشــق بــورزیــ؟ ازشــدتــ عــشــقــش بــشــوے مــســت وروانــیــ؟ آےاشــده اســمــے بــشــود مــرهم دردتــ؟ نــامشــبــبــرے درد و غــم از دل بــِرَهانــیــ؟ پــےشــآمــده حــرفــے بــه دلــت داشــتــه بــاشــیــ؟ خــواهیــ بــه زبــان آورے امــا نــتــوانــیــ؟ ...

۲۷ اسفند 1396
8K
همــیــشــہ دلــخــوریــها و نــڪَــرانیــهایمان را بــہ مــوقــع بــڪَــوییــم... حــرفــهاے خــود را بــه یــڪدیـڪَــر بــا ڪــلام مطــرح ڪــنیــم نــہ بــارفتــار... ڪــه از ڪــلام همــان بــرداشــت را میــڪنن و از رفــتــار هزاران بــرداشــت... قــدر ادمــهاے خــوب اطــرافمــان ...

همــیــشــہ دلــخــوریــها و نــڪَــرانیــهایمان را بــہ مــوقــع بــڪَــوییــم... حــرفــهاے خــود را بــه یــڪدیـڪَــر بــا ڪــلام مطــرح ڪــنیــم نــہ بــارفتــار... ڪــه از ڪــلام همــان بــرداشــت را میــڪنن و از رفــتــار هزاران بــرداشــت... قــدر ادمــهاے خــوب اطــرافمــان را بــدانیــم .... "مهـــــربــان بــودن مــهمتــــــریــن قــســـــمــت انســـــــان بـــــودن اســت" ..

۲۰ مهر 1396
6K
اســمــش بــود فــضــاے مــجــازی امــا انــگــار حــالــا شــده بــود عــمــق وجــودمــان وجــودے ڪــه ڪــســے را دیــدیــم و جــان و روحــمــان را بــا حــرف ها، ڪــامــنــت ها و اســتــیــڪــرهایــش بــاخــود بــرد و هر لــایــڪــمــان بــرایــش شــد ...

اســمــش بــود فــضــاے مــجــازی امــا انــگــار حــالــا شــده بــود عــمــق وجــودمــان وجــودے ڪــه ڪــســے را دیــدیــم و جــان و روحــمــان را بــا حــرف ها، ڪــامــنــت ها و اســتــیــڪــرهایــش بــاخــود بــرد و هر لــایــڪــمــان بــرایــش شــد جــانــم بــه جــانــت انــگــار بــاور نــڪــردیــم ڪــه نــیــســتــیــم شــبــیــه خــود وجــودمــانــ حــرفــامــان جــامــعــه مــان اعــتــقــاداتــمــان ...

۱۷ مهر 1396
23K
بــیــمــاری هاری در انــســان ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ هاری نــوعــی بــیــمــاری ویــروســی اســت ڪــه ویــروس آن از طــریــق بــزاق حــیــوان هار و مــحــل گــازگــرفــتــگــی وارد بــدن شــده و بــه ســمــت اعــصــاب انــتــهایــی ...

بــیــمــاری هاری در انــســان ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ هاری نــوعــی بــیــمــاری ویــروســی اســت ڪــه ویــروس آن از طــریــق بــزاق حــیــوان هار و مــحــل گــازگــرفــتــگــی وارد بــدن شــده و بــه ســمــت اعــصــاب انــتــهایــی در مــاهیــچــه ها مــیــ‌رود و شــروع بــه تــڪــثــیــر مــیــ‌نــمــایــد. ایــن ویــروس در انــســان و ســایــر ...

۴ مهر 1396
4K
👇 🎯 بــعــضــے چــیــزهارا بــایــد ســروقــت خــودش داشــتــه بــاشــے ، وقــتــش ڪــه بــگــذرد دیــگــر بــود و نــبــودش بــرایــت فــرقــے نــمــیــڪــنــد چــون بــه نــبــودنــش عــادت ڪــرده اے و یــاد گــرفــتــه اے چــگــونــه بــدون ایــنــڪــه داشــتــه بــاشــے ...

👇 🎯 بــعــضــے چــیــزهارا بــایــد ســروقــت خــودش داشــتــه بــاشــے ، وقــتــش ڪــه بــگــذرد دیــگــر بــود و نــبــودش بــرایــت فــرقــے نــمــیــڪــنــد چــون بــه نــبــودنــش عــادت ڪــرده اے و یــاد گــرفــتــه اے چــگــونــه بــدون ایــنــڪــه داشــتــه بــاشــے أش ،زنــدگــے ڪــنــے.... بــعــضـے چــیــزها ،مــثــل حــس ها و تــجــربــه ها ؛ دوره ے خــاص ...

۲۳ مرداد 1396
4K
#روز_دخــتــر_مــبــارڪ ☺ ️ شــمــا مــیــگــیــد روزمــون مــبــارڪ و دوســت داریــد بــریــد لــوازم ارایــش جــدیــد بــخــریــد بــراے روز دخــتــر😏 💅 💄 ولــے مــا مــیــگــیــم روزمــون مــبــارڪ و دوســت داریــم بــریــم گــیــره و طــلــق روســرے بــرا خــودمــون ...

#روز_دخــتــر_مــبــارڪ ☺ ️ شــمــا مــیــگــیــد روزمــون مــبــارڪ و دوســت داریــد بــریــد لــوازم ارایــش جــدیــد بــخــریــد بــراے روز دخــتــر😏 💅 💄 ولــے مــا مــیــگــیــم روزمــون مــبــارڪ و دوســت داریــم بــریــم گــیــره و طــلــق روســرے بــرا خــودمــون بــخــریــم بــرا روز دخــتــر😍 شــمــا مــیــگــیــد روز لــبــاس صــورتــیــا مــا مــیــگــیــم روز چــادریــا ے خــوش ...

۲ مرداد 1396
4K
בلــم بــراے בخـتـرانــه هــاے وجــوבم تـنـگــــــ شـבه بــراے شـیـطـنـت هــاے بـی وقـفــه ، بی خــیـالـی هــر روزه ، نـاز و ڪـرشـمـه ے مــن و آیـیـنـه ، خـنـבه هـاے بـلـنـב و بی בلیــل، بــراے آن احـسـاســاتــــــ ...

בلــم بــراے בخـتـرانــه هــاے وجــوבم تـنـگــــــ شـבه بــراے شـیـطـنـت هــاے بـی وقـفــه ، بی خــیـالـی هــر روزه ، نـاز و ڪـرشـمـه ے مــن و آیـیـنـه ، خـنـבه هـاے بـلـنـב و بی בلیــل، بــراے آن احـسـاســاتــــــ مـهــار نـشـــבنــی . . . حــالا امـا . . . בخـتـرڪ حـســاس و نـازڪ نــارنـجــی ...

۷ اردیبهشت 1396
5K
‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄┄ °°° هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش°°° !! 💔 ❥ ‌‌╆━━━┅═❂═┅┅──┄

‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄┄ °°° هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش°°° !! 💔 ❥ ‌‌╆━━━┅═❂═┅┅──┄

۲۶ بهمن 1395
144
بـیـا یـــک قــول بــہ خـــودت بـــده بـیــا و بــگو هــرکــس کــہ پــای رفـــتـــن داشــــت بــگـــذاری بـــرود هــرکــس کــہ کــلامـــش کــلامــت را بـُــریــــد از زنـــدگــیـــت بِــبُــرے قــدمـــ هــایـــش را هــرکــس خـــنـــده هــاے بـــی وقـــفـــه ات گــریــہ ...

بـیـا یـــک قــول بــہ خـــودت بـــده بـیــا و بــگو هــرکــس کــہ پــای رفـــتـــن داشــــت بــگـــذاری بـــرود هــرکــس کــہ کــلامـــش کــلامــت را بـُــریــــد از زنـــدگــیـــت بِــبُــرے قــدمـــ هــایـــش را هــرکــس خـــنـــده هــاے بـــی وقـــفـــه ات گــریــہ هاے بــی مــوقـــع ات را نــفــهـــمـیــد نــخـــواهــے دیـــگــر صـــدایـــش را ...نگـــاهــش را بــیـــا و قــول ...

۶ شهریور 1395
7K
✘هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !!✘

✘هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !!✘

۳ تیر 1395
1K
همه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــراے تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !

همه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــراے تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !

۲۴ خرداد 1395
485
به دلـــم مدیونـم ! هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه

به دلـــم مدیونـم ! هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه " دل خــود " مــدیـون مےمــآنم... بــرای تمـام "دلــم مےخواســـت" هاے بے جواب مــانـده اش !!!

۲۶ بهمن 1394
181
بسم الله الرحمن الرحیم بهترین روش برای خودسازی اول مشارطه است: ✅یعنی ، صبح انسان با خودش شرط کند که آن روز، وظایف دینی اش را به خوبی انجام دهد و از گناهان نیز بپرهیزد. ...

بسم الله الرحمن الرحیم بهترین روش برای خودسازی اول مشارطه است: ✅یعنی ، صبح انسان با خودش شرط کند که آن روز، وظایف دینی اش را به خوبی انجام دهد و از گناهان نیز بپرهیزد. دوم مراقبه است: ✅یعنی ، در طول روز مراقب خود و اعمالش باشد تا از ...

۲۰ آذر 1394
1K