نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

╮┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅╭ 👌 🏻 لحَِظَِاَِتَِتَِاَِنَِ مَِمَِلَِوَِ اَِزَِ شَِاَِدَِیَِ ـ╯┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅╰ ـ╮┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅╭ 👌 🏻 لحَِظَِاَِتَِتَِاَِنَِ مَِمَِلَِوَِ اَِزَِ شَِ

╮┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅╭ 👌 🏻 لحَِظَِاَِتَِتَِاَِنَِ مَِمَِلَِوَِ اَِزَِ شَِاَِدَِیَِ ـ╯┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅╰ ـ╮┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅╭ 👌 🏻 لحَِظَِاَِتَِتَِاَِنَِ مَِمَِلَِوَِ اَِزَِ شَِ

۳ آذر 1398
315
آیا می دانید ⁉ ️ 🌿 #حـــــــــــرف 🌿 زیر بنای کلــــــمات و جمـــله ها جهت ✨ فهمیدن و ✨ فهماندن است..... #تفسیر_مرتضوی ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Mortazavi1450 ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

آیا می دانید ⁉ ️ 🌿 #حـــــــــــرف 🌿 زیر بنای کلــــــمات و جمـــله ها جهت ✨ فهمیدن و ✨ فهماندن است..... #تفسیر_مرتضوی ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Mortazavi1450 ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۷ اسفند 1397
93
╭───┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅───╮ 🍁 ای گران مایه ترین تحفه یِ تا روزِ جزا من تهیدست تر از آنکه تو سهمم بشوی🍁 ╰───┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅───╯

╭───┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅───╮ 🍁 ای گران مایه ترین تحفه یِ تا روزِ جزا من تهیدست تر از آنکه تو سهمم بشوی🍁 ╰───┅═ঊঈ❁❀❁ঊঈ═┅───╯

۲۸ اسفند 1396
77
‍ ‍ ─┅═ঊঈ

‍ ‍ ─┅═ঊঈ

۲۵ آبان 1396
65
Sadat.R: سوره مدثر ۳۷ ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: سوره مدثر ۳۷ ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ مرداد 1396
86
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ مرداد 1396
81
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ مرداد 1396
80
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
77
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
81
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
79
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
79
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
80
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
80
Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

Sadat.R: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatibesfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۹ خرداد 1396
79
پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ خرداد 1396
75
پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ خرداد 1396
75
پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ خرداد 1396
95
پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ خرداد 1396
77
پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ خرداد 1396
76
پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

پایگاه آرامش وآسایش روح وروان: ╭──═ঊঈ ↯↯↯ 🌷 🌹 ↯↯↯ ঊঈ═──╮ @Khatib_esfahani ╰──═ঊঈ ڪلیڪ ڪنید ঊঈ═─╯

۲۵ خرداد 1396
77