نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کی فِکرِشو میکَرد تویِ لَعنَتی بِشی هَمهِ کَسِ مَن؟ بِشی کَسی کِ با اِسمش رَنگَم میپَرهِ؟ بِشی هَمهِ وُجودَم... 😞 بِشی فِکرِ روزو شَبَم؟ بِشی تَنها چیزی ڬِ از دُنیا میخوام؟ کی فِکرِشو میکَرد؟ #۵:۱۰ ...

کی فِکرِشو میکَرد تویِ لَعنَتی بِشی هَمهِ کَسِ مَن؟ بِشی کَسی کِ با اِسمش رَنگَم میپَرهِ؟ بِشی هَمهِ وُجودَم... 😞 بِشی فِکرِ روزو شَبَم؟ بِشی تَنها چیزی ڬِ از دُنیا میخوام؟ کی فِکرِشو میکَرد؟ #۵:۱۰ ترسناک نیست که؛ هربار با کسی حرف می‌زنیم، می‌تواند آخرین دفعه باشد؟ این را همیشه ...

۲ ساعت پیش
2K
تآ آخَرِ عُمرِت تَنهآ بآشے مُهِم نیست ؛ فَقَط نَزآر دِلِت پیشِ کِسے بِمونِہ کِہ دِلِش پیشِ تُ نیست..

تآ آخَرِ عُمرِت تَنهآ بآشے مُهِم نیست ؛ فَقَط نَزآر دِلِت پیشِ کِسے بِمونِہ کِہ دِلِش پیشِ تُ نیست..

۲ روز پیش
2K
مَن رَفتَم وَلی بَعدِ مَن دُروغ نَگو بِ عِشقِ جَدیدِت فآز عآشِقی بَر نَدآر نِمیآد این ژِستِ جَدید بِت رَفتآرآت فِیک هَمع کآرآت اَدآ بآطَنِت حَلَبی وَلی روکِش طَلآ صِدآش نَکُنی بآ اِسمِ مَن یِهُویی ...

مَن رَفتَم وَلی بَعدِ مَن دُروغ نَگو بِ عِشقِ جَدیدِت فآز عآشِقی بَر نَدآر نِمیآد این ژِستِ جَدید بِت رَفتآرآت فِیک هَمع کآرآت اَدآ بآطَنِت حَلَبی وَلی روکِش طَلآ صِدآش نَکُنی بآ اِسمِ مَن یِهُویی دِلِش بِلَرزِع دِلِت تَنگ نَشِع وآسِع حِسِ مَن دیگِع حَتآ یِع لَحظِع مَن دیگِع خِیلی ...

۲ روز پیش
15K
کپی‌ بدون اجازع🚫 نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ بوﮮ اُدکُلنَم مَستت ...

کپی‌ بدون اجازع🚫 نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ ...

۳ روز پیش
5K
خـآر کِ میگنـ چیزِ بَـدۍ نیسـ ،کآرِشـ محآفِظـت اَز گُلِعـ ،اَمّآ خُبـ بآزمـ خــــآرِع! میفَهمـۍ؟خــآر...

خـآر کِ میگنـ چیزِ بَـدۍ نیسـ ،کآرِشـ محآفِظـت اَز گُلِعـ ،اَمّآ خُبـ بآزمـ خــــآرِع! میفَهمـۍ؟خــآر...

۵ روز پیش
5K
بی خیالِ حَرفایی کِه تو دِلَم جآ مونده :) فَقَط میخوام بِگذِره :) فَقَط مُنتَظِرَم تَموم بِشه :) وَقتی بهشون نیآز داری نیستَن این یه قانونه وَقتی بُریدی هیچکَس نیس کُمَکِت کُنه حَتیٓ کِسی نیس ...

بی خیالِ حَرفایی کِه تو دِلَم جآ مونده :) فَقَط میخوام بِگذِره :) فَقَط مُنتَظِرَم تَموم بِشه :) وَقتی بهشون نیآز داری نیستَن این یه قانونه وَقتی بُریدی هیچکَس نیس کُمَکِت کُنه حَتیٓ کِسی نیس نِشینه جِلوت بِگه بِگو :) فَقَط میشنَوَم .. مَجبور میشی بری جلویٌِ آینه بِه دُختَری ...

۵ روز پیش
8K
عُمرے گُذَشت و عِشقِ توُ اَز یآدِ مَن نَرَفت ؛ دِل ، هَمزَبآنے اَز غَمِ توُ خوُب تَر نَدآشت.. • فریدون مشیری

عُمرے گُذَشت و عِشقِ توُ اَز یآدِ مَن نَرَفت ؛ دِل ، هَمزَبآنے اَز غَمِ توُ خوُب تَر نَدآشت.. • فریدون مشیری

۷ روز پیش
6K
‏مَن حَتۍ هَمون موقِع کِہ اَز صَفحِہ چَتِت میام بیرون دِلَمـ بَرات تَنگ میشِہ🔥 ✨ 💋 💕

‏مَن حَتۍ هَمون موقِع کِہ اَز صَفحِہ چَتِت میام بیرون دِلَمـ بَرات تَنگ میشِہ🔥 ✨ 💋 💕

۱ هفته پیش
5K
دِل میکَنی اَز آرِزوهآت عِینِ کَبوتَری کِ نَخآد پَروآز دِلِش

دِل میکَنی اَز آرِزوهآت عِینِ کَبوتَری کِ نَخآد پَروآز دِلِش

۱ هفته پیش
24K
مَن تِکِه تِکِه اَز دَست رَفتِه اَم، دَر روُز روُزِ زِندِگآنی اَم. • حسین پناهی

مَن تِکِه تِکِه اَز دَست رَفتِه اَم، دَر روُز روُزِ زِندِگآنی اَم. • حسین پناهی

۱ هفته پیش
7K
کَسی کِه تورو بخآد نِمیتونِه حَتی یِه روز رو بِدون حرف زَدَن بآ تُو بِگذَرونِه:) زَمان یِکی اَز عآلی تَرین چیزهآیی اَصت کِه یِه نَفَر میتونِه بِهِت بِبَخشه:)

کَسی کِه تورو بخآد نِمیتونِه حَتی یِه روز رو بِدون حرف زَدَن بآ تُو بِگذَرونِه:) زَمان یِکی اَز عآلی تَرین چیزهآیی اَصت کِه یِه نَفَر میتونِه بِهِت بِبَخشه:)

۱ هفته پیش
9K
نِمیــدونَم دَستــ مَن نَمَکــٔ نَـداره یا کــہِ دُنــیا واسِ هـَمـہ اینطوریہِ هـَمـیـشہ اُونے کـہِ فِـکــٔ مـیـکنــے با بــقـیــہ فَــرق دارهِ اَز هـمـہ عَـوَّضـے تـَر مــیـــشـہِ ...

نِمیــدونَم دَستــ مَن نَمَکــٔ نَـداره یا کــہِ دُنــیا واسِ هـَمـہ اینطوریہِ هـَمـیـشہ اُونے کـہِ فِـکــٔ مـیـکنــے با بــقـیــہ فَــرق دارهِ اَز هـمـہ عَـوَّضـے تـَر مــیـــشـہِ ...

۱ هفته پیش
4K
اَز مَن فقط خبر دآشت ؛ هَمین ... ﴿ مثل مردُمی که میدآنند در جآیی اَز جهآن جَنگ است ﴾

اَز مَن فقط خبر دآشت ؛ هَمین ... ﴿ مثل مردُمی که میدآنند در جآیی اَز جهآن جَنگ است ﴾

۲ هفته پیش
2K
یآ چَشم بِپوُشآن اَز مَن وَ اَز خویش بِرآنَم یآ تَنگ دَر آغوُشَم بِگیر کِه بمیرَم... • فاضل نظیری

یآ چَشم بِپوُشآن اَز مَن وَ اَز خویش بِرآنَم یآ تَنگ دَر آغوُشَم بِگیر کِه بمیرَم... • فاضل نظیری

۲ هفته پیش
24K
وَقتی باهات قَهر میکُنَم اَزَت بَدَم نِمیاد:|::🏾 فَقَط میخوآم بِبینَم اونقَدر مُهِم هَستَم کِ قانِعَم کُنی؟💕 بَرام توٓضیح بِدی؟:):d: وَقتی بِ جای جانَم میگَم بَله میخوام بِفَهمی حالَم بَده و خوبِش کُنی:s: وَقتی با یِکی ...

وَقتی باهات قَهر میکُنَم اَزَت بَدَم نِمیاد:|::🏾 فَقَط میخوآم بِبینَم اونقَدر مُهِم هَستَم کِ قانِعَم کُنی؟💕 بَرام توٓضیح بِدی؟:):d: وَقتی بِ جای جانَم میگَم بَله میخوام بِفَهمی حالَم بَده و خوبِش کُنی:s: وَقتی با یِکی پُروفایل سِت میکُنَم میخوام بِگی کیه؟🙎 🏻 ‍♂🍂 میخوام غِیرَتی شی:) میخوام اَزَم بِخوای پُروفایلَمُ ...

۲ هفته پیش
10K
توباشی مَـــــــن... قَــدَم به قَــدَم فَدایَت میشَوَم تو باشی اَز لَحظه های دِلــتَنگی جُلو میزَنَم به تَمام دَرهای بَسته دهن کَجی میکُنَم به بن بست ها... به خیابـان هایی هَمه با یک نام ... دوست ...

توباشی مَـــــــن... قَــدَم به قَــدَم فَدایَت میشَوَم تو باشی اَز لَحظه های دِلــتَنگی جُلو میزَنَم به تَمام دَرهای بَسته دهن کَجی میکُنَم به بن بست ها... به خیابـان هایی هَمه با یک نام ... دوست دارَم تو باشی و مَن^^) نِشانی ها را گَم کُنَم راه خانــه را هَم ندانَم... ...

۲ هفته پیش
9K
مَن حتی اَگه سینگِل هَم بآشَم یکی هَست کِ بِهّم خیآنَت کنه 😸

مَن حتی اَگه سینگِل هَم بآشَم یکی هَست کِ بِهّم خیآنَت کنه 😸

۲ هفته پیش
821
آخَرَش میکُشَد جآدویِ چَشمآت مَرآ مَنِه دِل‌خَستِه اَز عِشقِ تُو بیمآر بِخُدآ این هَمِه دِلبَری اِنصاف نیست مَنِه دِل‌خَستِه رآ کَم بِدِه آزآر ضَرَبآنَم تُویی، وِردِ زَبآنَم تُویی جآن وُ جَهانَم تُویی عِشق تُویی تُو ...

آخَرَش میکُشَد جآدویِ چَشمآت مَرآ مَنِه دِل‌خَستِه اَز عِشقِ تُو بیمآر بِخُدآ این هَمِه دِلبَری اِنصاف نیست مَنِه دِل‌خَستِه رآ کَم بِدِه آزآر ضَرَبآنَم تُویی، وِردِ زَبآنَم تُویی جآن وُ جَهانَم تُویی عِشق تُویی تُو عآشِق وُ شِیدآ مَنَم مَحوِ تَمآشآ مَنَم عِشق تُویی تُو:)♡ #Aron_Afshar #Gisoo_Parishan

۲ هفته پیش
7K
علاقع یِ مَن بِ #تُ بی سابِقِع تَرین ❣ علاقِع ی دُنیـاست...♡✞💕 ❣ 💕

علاقع یِ مَن بِ #تُ بی سابِقِع تَرین ❣ علاقِع ی دُنیـاست...♡✞💕 ❣ 💕

۲ هفته پیش
3K