ویژه کنید
عکس و تصویر •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○• 🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتاد_و_دوم #سوره_ی_هفتم #بخش_اول نباتے برمیدارم ...

•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_دوم
#سوره_ی_هفتم
#بخش_اول
نباتے برمیدارم و داخل فنجان چاے حل میڪنم،نگاهے بہ اطراف مے اندازم و چند جرعہ از چایم را مے نوشم!
امروز سومین جلسہ ے دیدار من و دڪتر سمانہ ساجدیست،چند دقیقہ پیش ڪہ وارد اتاقش شدم موبایلش زنگ خورد و گفت باید جواب بدهد و از اتاق بیرون رفت!
از روے صندلے بلند میشوم و چادرم را در مے آورم،همانطور ڪہ مرتب چادرم را تا میڪنم دوبارہ مے نشینم.
سمانہ گفت باید فضاے اینجا را براے خودم راحت بدانم و با او احساس صمیمت ڪنم!
چند لحظہ بعد در باز میشود،سرم را برمیگردانم سمانہ همانطور ڪہ وارد اتاق میشود مے گوید:واقعا عذر میخوام! دہ دقیقہ از وقتمونو گرفتم در عوضش امروز بیست دقیقہ بیشتر باهم صحبت میڪنیم!
بہ احترامش از روے مبل بلند میشوم و مے گویم:خواهش میڪنم! همون دہ دقیقہ ڪافیہ!
انگشت اشارہ اش را تڪان میدهد:نہ اصلا! باید موبایلمو میذاشتم روے سایلنت اما خب راجع بہ یڪے از بیمارام بود!
پشت میزش مے نشیند و مے گوید:من در خدمتم!
لبخندے میزنم و مے گویم:فڪر ڪنم ڪنڪورو خوب دادم! یعنے نسبت بہ سال قبل خیلے راضے ام نمیدونم شایدم دارم اشتباہ فڪر میڪنم!
لبخند گرمے میزند:این خیلے خوبہ! حالا میگم دیگہ بہ نتیجہ ے ڪنڪورت فڪر نڪن تا نتیجہ ها بیاد! توے حال زندگے ڪن،نہ گذشتہ نہ آیندہ!
براے ادامہ ے حرفاے جلسہ ے قبل آمادہ اے؟
سرم را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهم:بعلہ!
_خب از نبودن هادے بگو! از احساساتے ڪہ داشتے!
لبخندم را مے خورم:چیزے از یڪے دوماہ اول یادم نمیاد!
خونسرد مے پرسد:چرا؟!
_میگن شوڪہ بودم! چیز خاصے یادم نمیاد فقط یادمہ اصلا حالم خوب نبود!
تا وقتے جنازہ ے هادے رو ببینم باور نمے ڪردم شهید شدہ باشہ! گاهے آدم دلش میخواد بہ خودش هے دروغ بگہ و باورش ڪنہ اما من واقعا باور داشتم هادے شهید نشدہ و حس میڪردن دیگران دارن بهم دروغ میگن یا اشتباہ میڪنن! هیچوقت بہ نبودنِ هادے فڪر نڪردہ بودم!
_وقتے دیدیش باورت شد؟!
سرم را تڪان میدهم:آرہ!
_وقتے دیدیش چے ڪار ڪردے؟!
بغض گلویم را مے فشارد:از تمام اون یڪے دو ماهے ڪہ چیز زیادے یادم نمیاد این صحنہ رو خوب یادمہ! لحظہ بہ لحظہ شو!
اولش گیج و منگ بودم هنوزم باورم نمیشد!‌ دیدم یہ شے برجستہ ے سفید پوش تو تابوت دراز شدہ!
صورتشو ڪہ باز ڪردن دیدم هادیہ! صورتش هنوز جلوے چشمامہ!
صورتش ڪبود شدہ بود و زخمے بود،لباش خشڪِ خشڪ بود!
آروم دراز ڪشیدہ بود انگار خوابیدہ باشہ! اونجا یہ لحظہ همہ ے اعتماد و اطمینانم بہ زندہ بودنش از بین رفت!
دیگہ ڪنترل بدنم دست خودم نبود پاهام سست شد و افتادم زمین!
هرطور بود خودمو بہ تابوتش رسوندم،دیگہ دلم میخواست بہ خودم دروغ بگم! ڪہ حالش خوبہ و دارہ نمایش بازے میڪنہ! الان چشماشو باز میڪنہ!
مڪث میڪنم،سمانہ مے گوید:خب!
بغضم مے ترڪد با صداے لرزان مے گویم:بہ صورتش دست زدم سردِ سرد بود! سرمو ڪہ روے قلبش گذاشتم ضربان نداشت!
دیگہ نتونستم بہ خودم دروغ بگم! ضربان قلب نداشتنش ڪہ خواب و خیال و نقش بازے ڪردن نبود!
گریہ ڪردم،زار زدم،گفتم نباید انقدر زود میرفت!
اشڪ هایم آروے روے گونہ هایم سُر مے خورند،سمانہ جعبہ ے دستمال ڪاغذے را بہ سمتم مے گیرد:از اونجا بود ڪہ حالتاے روحیت تغییر ڪرد؟!
دستمال ڪاغذے اے برمیدارم و مے گویم:شاید! بعد از دو ماہ از شهادتش بہ خودم اومدم و دیدم اون آیہ ے سابق نیستم! دیگہ نمیتونم اون آدم سابق باشم!
_چرا؟!
_انگار نبودنش قلب و روح منو با خودش برد! شاید قلب و روح منم با هادے خاڪ شد!
_یہ سرے از علاقہ ها و روحیاتت رو براے زندگے از دست دادے درستہ؟ مثل همین قضیہ ے ڪنڪور!
سرم را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهم!
_الان دقیقا چہ احساسے دارے؟ چے دیگہ نمیتونہ مثل سابق بشہ؟!
ڪمے فڪر میڪنم و مے گویم:انگار دیگہ هیچ چیز و هیچ ڪس و هیچ ڪارے رو دوست ندارم! فقط براے بقا زندگے میڪنم!
_احساساتت بہ هادے چے؟!
لبخند خجولے میزنم:هنوز دوستش دارم و برام عزیزہ اما بیشتر محبتش رو تو قلبم نگہ داشتم تا بخوام...
حرفم را ادامہ نمیدهم،سمانہ مے پرسد:تا بخواے چے؟!
سرم را پایین مے اندازم:تا بخوام غم نبودن و عشقشو نگہ دارم!
_سر مزارش میرے؟
_گاهے! یعنے خودش دوست ندارہ تا وقتے ڪامل ازش دل بریدم بهش سر بزنم!
_خودش؟!
سرم را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهم و چیزے نمے گویم!
_ولے من میخوام خیلے عادے هر پنجشنبہ بهش سر بزنے!‌ نمیخوام از هادے دورے ڪنے میخوام با نبودنش ڪنار بیاے!
بدون حرف نگاهش میڪنم ڪہ ادامہ میدهد:جز ڪار توے شرڪت فعالیت دیگہ اے ندارے؟ ڪلاس خاصے نمیرے یا هنرے رو تو خونہ دنبال نمیڪنے؟
سرم را بہ نشانہ ے منفے تڪان میدهم:نہ!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_دوم
#بخش_دوم
_خب میخوام یہ برنامہ ے ورزشے هم بهت بدم! البتہ براش بہ همراهی خانوادہ ت هم احتیاج داریم!
هر روز نیم ساعت صبح،نیم ساعت شب پیادہ روے یا دویدن رو تو فضاے آزاد داشتہ باشے و هفتہ اے یڪ بار ڪوهنوردے!
تو این مواقع هرچے غم و غصہ و انرژے منفے دارے با تحرڪاتت بریزے بیرون!
فڪر ڪن با دوییدن هرچے انرژے منفے و ناراحتے دارے قرارہ تخلیہ بشہ! پس تا میتونے قدرت و تمرڪزتو روش پیادہ ڪن!
شب ها تا خستہ نشدے تو رختخواب نمیرے،فڪر و خیال توے رختخواب و تنهایے ممنوع!
شب ها قبل از خواب حتما شیرِ گرم بخور،یہ پنبہ ے ڪوچیڪ رو هم بہ گلاب آغشتہ ڪن و روے بینے و شقیقہ هات بمال تا با آرامش بخوابے! گاهے دوش آب سرد بگیر،اعصابتو آروم میڪنہ!
بہ هیچ عنوان هیچ داروے آرامبخش یا خواب آورے مصرف نمیڪنے!
یہ دفتر خوشگل بیست برگ هم میگیرے،این دفتر رو فقط دونفر میخونن! من و تو!
توے هر برگہ ش چند خط از حس و حال اون روزت و ڪارایے ڪہ ڪردے مینویسے تا روز چهلم!
هر دو هفتہ دفتر رو برام میارے تا بخونم،لطفا از فردا این ڪار رو شروع ڪن!
تا هفتہ ے بعد هم خوب فڪر ڪن و تصمیم بگیر چہ ڪارے رو خیلے دوست دارے و میتونہ بہ برگردوندن روحیہ ت ڪمڪ ڪنہ!
نگاهے بہ ساعت مچے اش مے اندازد و ادامہ میدهد:فعلا همینا ڪافیہ! مشڪلے ڪہ نیست؟
لبخند میزنم:نہ مشڪلے نیست!
مهربان نگاهم میڪند:پس برات یادداشتشون میڪنم تا یادت نرہ!
چند دقیقہ بعد از اتاق سمانہ خارج میشوم و بہ برگہ اے ڪہ بہ دستم داد نگاہ میڪنم،میتوان زندگے را دوبارہ شروع ڪرد بدون فرار ڪردن از چیزے!
سرم را بلند میڪنم تا از خانم عابدے خداحافظے ڪنم ڪہ نگاهم بہ فرزاد ساجدے مے افتد!
در چند قدمے ام ایستادہ و متعجب نگاهم میڪند،چند لحظہ گیج و شوڪہ نگاهش میڪنم!
میخواهد دهان باز ڪند ڪہ سریع رو بہ عابدے ڪلمہ ے "خداحافظ" را مے گویم و با عجلہ از ڪنار فرزاد عبور میڪنم و بہ سمت آسانسور مے دوم!
سوار آسانسور میشوم و بہ شانسم لعنت مے فرستم!
چہ ڪسے هم من را اینجا دید!
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
آرام خودڪار را روے میز مے ڪوبم و لبم را مے گزم،چند لحظہ بعد روزبہ را مے بینم ڪہ وارد دفتر مے شود!
ڪمے خواب آلود و خستہ بہ نظر مے رسد،دستے بہ پیراهن مشڪے رنگش مے ڪشد و بہ سمت اتاقش مے آید.
سریع از روے صندلے بلند میشوم و گلویم را صاف میڪنم،نزدیڪ میزم ڪہ مے رسد مے گویم:سلام آقاے ساجدے! صبح بہ خیر!
سرے تڪان میدهد و مے گوید:سلام! ممنونم خانم صبح شما هم بہ خیر!
میخواهد وارد اتاقش بشود ڪہ سریع مے گویم:عذر میخوام یہ لحظہ!
بہ سمتم بر مے گردد و جدے نگاهم میڪند:بفرمایید؟!
ڪمے من من میڪنم و با تردید مے گویم:دیروز ڪہ مطب مادرتون بودم...
مڪث میڪنم،حونسرد مے گوید:خب!
نگاهم را بہ ڪفش هاے مشڪیِ تازہ واڪس خوردہ اش مے دوزم:برادرتون رو دیدم! من نمیخوام ڪسے بفهمہ میرم پیش روانشناس مخصوصا تو شرڪت! متوجهید ڪہ؟!
صداے بمش محڪم مے پیچد:مطمئن باشید فرزاد بہ ڪسے نمیگہ شما رو ڪجا دیدہ!
نگاهم را بالا میڪشم و مردد بہ چشمانش مے دوزم:شمام ڪہ بہ ایشون نمے گید من چند وقتہ میرم پیش مادرتون؟!
چند لحظہ بدون حرف بہ چشمانم زل میزند ڪہ تاب نمے آورم و نگاهم را بہ سمت دیگرے مے ڪشانم!
_مطمئن باشید نہ من نہ مادرم چیزے نمیگیم!
سرم را تڪان میدهم:ممنونم!
بدون حرف دیگرے وارد اتاقش میشود،نفس راحتے میڪشم و پشت میزم مے نشینم!
چند دقیقہ بیشتر نمے گذرد ڪہ صداے آشنایے مے پیچد:سلام! مهندس ساجدے هستن؟!
متعجب سر بلند میڪنم،شهاب را میبینم ڪہ جدے نزدیڪ میزم ایستادہ!
چشمانِ سبزش پر از ڪینہ و ناراحت بہ نظر مے رسند! دست بہ سینہ بہ من چشم دوختہ!
از روے صندلے بلند میشوم و رو بہ رویش مے ایستم!
میخواهم دهان باز ڪنم ڪہ صداے عصبے فرزاد مے پیچد:تو اینجا چے ڪار میڪنے؟!
شهاب بدون توجہ رو بہ من تڪرار میڪند:گفتم مهندس ساجدے هستن؟!
فرزاد با قدم هاے بلند خودش را بہ شهاب مے رساند و مے گوید:گفتہ بودم دیگہ حق ندارے اینجا بیاے!
شهاب پوزخندے میزند و همانطور ڪہ بہ سمت فرزاد سر بر مے گرداند مے گوید:صاحب یا مدیر شرڪت تویے؟!
فرزاد آستین هاے پیراهنش را بالا میدهد:بدون سر و صدا برو بیرون!
شهاب با لبخند نگاهش میڪند،از آن لبخندهاے عجیب و حرص درآور!
_من با تو ڪارے ندارم اونے هم ڪہ میتونہ منو از اینجا بیرون ڪنہ تو نیستے!
فرزاد بلند میخندد:لابد فڪر ڪردے روزبہ تو رو میذارہ رو سرش و حلوا حلوا میڪنہ؟!
شهاب مے خندد:نہ حلوا دوست ندارم!
فرزاد جدے مے گوید:با زبون خوش از ما دور باش!
شهاب ابروهایش را بالا میدهد:از شما؟!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_دوم
#بخش_سوم
سپس نگاهش را بہ من مے دوزد و بلند مے گوید:فڪر میڪردم مُردنِ غریب الوقوع نامزدت فقط افسردہ و تارڪِ دنیات ڪردہ نگو ڪَرتم ڪردہ هرچند سریع از لاڪت اومدے بیرون و زندگے رو شروع ڪردے خانم نیازے! شنیدے ازت چے پرسیدم؟! روزبہ هست؟!
خون در رگ هایم یخ مے زند! چند بار دهانم را باز و بستہ میڪنم تا چیزے بگویم ڪہ میبینم حامد و دو نفر از ڪارمندان شرڪت متعجب نگاهمان مے ڪنند! این طور هادے را خواندن قلبم را از هم مے پاشد! شهادت با مرگ فرق دارد!
فرزاد با حرص مے گوید:خفہ شو شهاب!
شهاب مے خندد و نگاهش میڪند:چیہ؟! چرا بہ تو بر میخورہ؟! فامیلِ عروسے یا دوماد؟!
فرزاد دندان هایش روے هم مے سابد و مے گوید:خجالت بڪش!
همین ڪہ جملہ اش بہ پایان مے رسد صداے باز شدن درِ اتاق روزبہ مے آید،صداے قدم هاے محڪم روزبہ همراہ صدایش بلند مے شود:باز اینجا چہ خبرہ؟!
فرزاد نفس عمیقے میڪشد و مے گوید:گفتم نباید باهاش نرم برخورد ڪنے!
روزبہ دست بہ سینہ ڪنارم مے ایستد و نگاہ جدے اش را بہ شهاب مے دوزد و مے پرسد:شهاب چے شدہ؟!
شهاب خونسرد مے گوید:میخواستم بیام دیدنت ڪارت داشتم از منشیت پرسیدم هستے یا نہ ڪہ فرزاد از راہ رسید و داد و بیداد راہ انداخت! انگار خون پدرشو بهش بدهڪارم!
لفظ "منشیت" را غلیظ مے گوید! نمیدانم چرا حرفش انقدر دلگیرم ڪرد؟!
در ذهنم مے پیچد:"اصلا تو باید بعد از هادے زندگے ڪنے؟!"
شاید حق با اوست زود بہ زندگے برگشتم! زود با نبودنِ هادے ڪنار آمدم!
روزبہ با اخم بہ فرزاد و شهاب نگاہ میڪند،رو بہ حامد و دو نفرے ڪہ ڪنارش ایستادہ اند با تحڪم مے گوید:میتونید برید سرِ ڪارتون!
حامد و آن دونفر سریع بہ طرفے مے روند! روزبہ با تحڪم رو بہ فرزاد مے گوید:یہ بار گفتم هر مشڪلے با شهاب دارے سرِ رفاقتونہ تو شرڪت بحث نڪنید! نظم اینجا بہ ڪل بہ هم ریختہ!
فرزاد بدون توجہ مے گوید:قرار بود دیگہ اینجا نیاد! توقع داشتم جدے تر برخورد ڪنے!
روزبہ نگاہ تندے بہ فرزاد مے اندازد و مے گوید:بیاید اتاقم!
میخواهد بہ سمتِ اتاقش برود ڪہ نگاهش بہ من مے افتدد،متعجب نگاهم میڪند و مے پرسد:خانم نیازے حالتون خوبہ؟! رنگتون پریدہ و تو چشماتون اشڪ جمع شدہ!
بہ خودم مے آیم،لبانم مے لرزند میخواهم دهان باز ڪنم ڪہ شهاب پیش دستے میڪند!
خونسرد و با لحن تمسخرآمیزے میگوید:حتما از حرف من ناراحت شدہ ڪہ بہ جاے شهید از لفظ مردہ براے نامزدش استفادہ ڪردم!
چشمانِ روزبہ تا آخرین حد ممڪن باز میشود لب میزند:نامزد؟!
سریع ڪیفم را از روے میز برمیدارم و بہ سمت شهاب مے روم،با حرص انگشت اشارہ ام را بہ سمتش مے گیرم و میگویم:گفتہ بودم حرفِ هادے رو تو دهنت ننداز! حرمت دارہ!
روزبہ متعجب و اخم آلود نگاهم میڪند،اشڪ هایم براے سرازیر شدن تقلا میڪند اما اجازہ نمیدهم! جلوے همچین ڪسے اشڪ نخواهم ریخت!
فرزاد نگاہ تندے بہ شهاب مے اندازد و مے گوید:اگہ بفهمہ حرمت یعنے چے؟! بفهمہ مراعات ڪردن یعنے چے؟!
با عجلہ بہ سمت درِ دفتر راہ مے افتم،صداے عصبے روزبہ بلند میشود:خانم نیازے!
بدون توجہ بہ راهم ادامہ میدهم،صداے آرامِ فرزاد را مے شنوم:بذار برہ! برات توضیح میدم!
چند ثانیہ بعد صداے قدم هاے ڪسے را پشت سرم احساس میڪنم،نگاهے بہ آسانسور مے اندازم و دڪمہ را میفشارم!
چند لحظہ میگذرد اما آسانسور در طبقہ ے هفتم ماندہ!نفس صدا دارے مے ڪشم و از جلوے آسانسور عبور میڪنم و بہ سمت پلہ ها مے روم!
میخواهم پایم را روے اولین پلہ بگذارم ڪہ روزبہ سریع مقابلم مے ایستد.
آرام مے گویم:لطفا برید ڪنار!
با اخم مے گوید:راجع بہ رفت و آمد و مرخصے بدون اجازہ قبلا تذڪر دادہ بودم!
جدے تڪرار میڪنم:لطفا برید ڪنار!
بدون توجہ بہ حرفم،بہ چشمانم زل میزند و مے پرسد:شهاب چے میگفت؟! اصلا بحث شهاب و فرزاد بہ شما چہ ربطے دارہ ڪہ بہ هم ریختید؟!
با اخم نگاهش میڪنم و جوابے نمیدهم،دوبارہ دلسوزے اش را نمیخواهم!
محتاط و با شڪ مے پرسد:شما نامزد داشتید؟!
اخمم غلیظ تر میشود عصبے مے گویم:بہ شما چہ؟!
چشمانش را ریز میڪند و با صدایے دو رگہ مے گوید:حواستون باشہ دارید با ڪے صحبت میڪنید!
انگشت اشارہ ام را بہ سمتش دراز میڪنم و محڪم مے گویم:شمام حواستون باشہ زندگے شخصے بقیہ بہ ڪسے مربوط نمیشہ و حق سوال و جواب ڪردن در مورد زندگے شخصیم رو ندارید!
میخواهم از ڪنارش عبور ڪنم ڪہ سریع خودش را ڪنار مے ڪشد و جدے مے گوید:حقوق یہ روز ڪامل ازتون ڪسر میشہ!
همانطور ڪہ با عجلہ از پلہ ها پایین مے روم بہ سمتش سر برمے گردم و مے گویم:شاید دیگہ نیام! خدانگهدار!
میخواهد چیزے بگوید ڪہ صبر نمے ڪنم و از پلہ ها پایین مے روم!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
‍ •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_دوم
#بخش_چهارم
مدام در ذهنم تڪرار مے شود:"باید بہ زندگے بر مے گشتے؟!"
جلوے اولین تاڪسے را مے گیرم و بلند مے گویم:دربست!
رانندہ مے پرسد:ڪجا؟!
سوار تاڪسے میشوم و مے گویم:نمیدونم آقا! فقط برو!
نگاهے بہ ساختمان شرڪت مے اندازم،رانندہ حرڪت میڪند.
دو سہ دقیقہ بعد صداے زنگ موبایلم بلند میشود،موبایلم را از داخل ڪیفم بیرون میڪشم. پیامے از شمارہ ے شخصے روزبہ!
"روز اولے ڪہ براے استخدام اومدید گفتم اینجا مهد ڪودڪ نیست ڪہ شما و دوستتون بخواید توش بزرگ بشید و تجربہ ڪسب ڪنید!
مطمئن باشید خروج تون از شرڪت و بہ بازے گرفتن من و ڪاراے شرڪت و تلف ڪردن وقت و هزینہ ے شرڪت،براتون عواقب سنگینے خواهد داشت خانم آیہ نیازے!
این پیامم رو خیلے جدے بگیرید!"
پوزخندے میزنم و موبایل را بے خیال داخل ڪیفم بر مے گردانم!
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
صدایِ زنگ موبایل باعث میشود چشمانم را باز ڪنم و از خاطرات گذشتہ دل بِڪَنم!
روے تخت مے نشینم و موبایلم را از روے پاتختے برمیدارم و بہ نام تماس گیرندہ نگاہ میڪنم.
نامے ثبت نشدہ،شمارہ ناشناس است! گلویم را صاف میڪنم و جواب میدهم:بعلہ؟!
چند لحظہ میگذرد اما صدایے نمے آید! متعجب مے گویم:الو! صدامو دارید؟!
ڪسے نفس عمیقے میڪشد طورے ڪہ انگار دارد هوایِ صدایم را مے بلعد!
صداے نفس ڪشیدنش آشناست! دستم همراہ صدایم مے لرزد!
_الو!
باز جوابے نمیدهد و این بار آرام نفس مے ڪشد!
با تردید مے گویم:صداے نفس ڪشیدنت آشناست!
این را ڪہ مے گویم بوقِ اِشغال در گوشم مے پیچد...
متعجب موبایل را از گوشم جدا میڪنم و بہ شمارہ اے ڪہ حتم دارم از تلفن عمومیست خیرہ میشوم...
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
👈 🏻 برداشتن آے دے ها از روے عڪس مورد رضایت نیست👉 🏻

🌟 واسہ ساختن خرابم ڪن...
من از تو بر نمے گردم...🌟
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_سوم
#سوره_ی_هفتم
#بخش_اول
قاشقم را روے برنج میڪشم و سرفہ میڪنم،مادرم همانطور ڪہ قاشقش را بہ سمت دهانش مے برد مے گوید:چرا با غذات بازے میڪنے؟!
قاشقم را ڪنار بشقاب میگذارم:اشتها ندارم!
مشڪوڪ نگاهم میڪند و مے پرسد:چیزے شدہ؟! چرا شرڪت نموندے؟!
نفسے میڪشم و مے گویم:حال نداشتم!
متعجب نگاهم میڪند:تو ڪہ حالت #خوب بود!
شانہ اے بالا مے اندازم و بدون حرف دیگرے از پشت میز بلند میشوم،رو بہ مادرم و یاسین مے گویم:نوش جونتون!
بہ سمت اتاقم مے روم و سعے میڪنم بہ چند ساعت پیش فڪر نڪنم!
وارد اتاق میشوم و خودم را روے تخت پرت میڪنم،جملات شهاب مدام در ذهنم تڪرار میشود!
نفسم را با حرص بیرون میدهم و بے تاب بلند میشوم و مے نشینم،نگاهم بہ دفتر صورتے رنگے ڪہ دیروز خریدم مے افتد!
پوزخندے میزنم و از روے تخت بلند میشوم،دفتر را از روے میز برمیدارم و بازش میڪنم.
خودڪارے از جامدادے برمیدارم و با حرص مشغول نوشتن میشوم!
"عصبے ام! خیلے عصبے!
حالم از همہ چیز و همہ ڪس بہ هم میخورہ!"
سپس با حرص زیر جملاتم را خط خطے میڪنم و بلند مے گویم:اَہ!
مادرم بلند مے گوید:آیہ!
دفتر را مے بندم و جواب میدهم:بعلہ؟!
_جلوے در ڪارت دارن!
در اتاق را باز میڪنم و با اخم بہ داخل پذیرایے نگاہ میڪنم،مادرم را جلوے آیفون مے بینم.
مے پرسم:ڪیہ؟! بگو بعدا بیاد!
میخواهم داخل اتاقم برگردم ڪہ مے گوید:مهندس ساجدے جلوے در منتظرہ!
متعجب سر بر مے گردانم:مهندس ساجدے؟!
ابروهایش را بالا میدهد:اینطورے گفت! چے شدہ دختر؟!
آب دهانم را قورت میدهم:هیچے!
با عجلہ روسرے ام‌ را سر میڪنم و #چادر مشڪے ام را روے سرم مے اندازم.
مادرم مشڪوڪ و نگران نگاهم میڪند،بہ زور لبخندے تحویلش میدهم و بہ سمت حیاط مے روم.
میخواهم در حیاط را باز ڪنم ڪہ بہ خودم مے گویم:هرچے گفت محڪم جوابشو میدے!
اخمے میان ابروهایم مے نشانم و در را باز میڪنم،منتظرم با روزبہ رو بہ رو بشوم ڪہ فرزاد بہ سمتم سر بر مے گرداند:سلام!
بہ زور لب میزنم:سلام!
عینڪ دودے اش را از روے چشمانش برمیدارد و مے گوید:باید باهم صحبت ڪنیم!
سریع بہ خودم مے آیم و جدے مے گویم:راجع بہ؟!
نگاهے بہ اطراف مے اندازد و چشمانش را بہ ڪفش هایش مے دوزد!
_راجع بہ شهاب!
مشڪوڪ نگاهش میڪنم و مے گویم:من حرفے ندارم!
سرش را بلند میڪند:ولے من دارم! یہ ساعت بیشتر وقتتون رو نمے گیرم!
نگاهے بہ اطرافمان مے اندازم و مے گویم:اینجا؟!
سرش را بہ نشانہ ے منفے تڪان میدهد:نہ! اگہ میتونید بعد از ظهر تو پارڪے ڪہ سر خیابون شرڪتہ همدیگہ رو ببینیم!
چند لحظہ فڪر میڪنم و سپس مے گویم:ساعت چهار مے بینمتون!
جدے مے گوید:باشہ! بہ مادرتون بگید راجع بہ ڪاراے شرڪت باهاتون ڪار داشتم!
پوزخند میزنم:دروغ نمیگم!
لبخند عجیبے میزند:دروغ نگفتید فقط همہ چیزو نگفتید! راجع بہ شرڪت و روزبہ هم باید باهاتون صحبت ڪنم خصوصا ڪہ روزبہ الان حسابے ازتون عصبانیہ! نباید بدون اجازہ و هماهنگے از شرڪت خارج مے شدید،مطمئن باشید اگہ بهش میگفتید حالتون مساعد نیست اجازہ میداد برگردید خونہ!
خونسرد مے گویم:بہ خودشونم گفتم احتمالا دیگہ شرڪت برنگردم!
ابروهایش را بالا میدهد:مطمئن باشید روزبہ نرم برخورد نمیڪنہ!
با آرامش مے گویم:اگہ مشڪل اون دہ ملیون سفتہ ست میگم پدرم این پولو براشون نقد بیارہ و سفتہ ها رو بگیرہ!
آرام مے خندد:چیزے ڪہ براش مهم نیست دقیقا همون دہ ملیون و بحث مالیہ! از بے انظباطے و جدے نبودن تو ڪار بیزارہ!
مطمئن باشید اون دہ ملیون رو از پدرتون نمیگیرہ و سفتہ هاتون رو میذارہ اجرا و اذیتتون میڪنہ!
شما ڪہ نمیخواید تو این سن براتون دردسراے قانونے بہ وجود بیاد؟!
این حداقل ڪارے هست ڪہ میدونم انجام میدہ!
ڪار براش تفریح و بچہ بازے نیست ڪہ راحت بگذرہ فڪر ڪنم این رو هم روز اول بهتون گفتہ!
متعجب نگاهش میڪنم ڪہ ادامہ میدهد:بهترہ این دوماہ و نیمے ڪہ از قراردادتون موندہ رو هم با آرامش تو شرڪت باشید! هر چند از اول با استخدامتون تو شرڪت مخالف بودم!
میخواهم دهان باز ڪنم ڪہ دوبارہ عینڪ دودے اش را بہ چشمانش میزند و مے گوید:ساعت چهار مے بینمتون! فعلا روز بہ خیر!
گلویم را صاف میڪنم:خدانگهدار!
بہ سمت ساختمان رو بہ رویے قدم بر میدارد و از محدودہ ے دیدم خارج میشود!
لبم را بہ دندان مے گیرم و در را میبندم،متفڪر بہ سمت خانہ راہ مے افتم.
همین ڪہ وارد پذیرایے میشوم مادرم مے گوید:چے میگفت؟!
سریع مے گویم:هیچے راجع بہ شرڪت!
چادرم را از روے سرم برمیدارم و همانطور ڪہ بہ سمت اتاقم مے روم مے گویم:باید برم نزدیڪ شرڪت!
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_سوم
#بخش_دوم
با گوشہ ے چادرم خودم را باد میزنم و سعے میڪنم جایے بایستم ڪہ آفتاب نباشد!
نگاهے بہ اطراف مے اندازم،پارڪ تقریبا خلوت است!
ڪدام آدم عاقلے این موقع روز آن هم در گرماے تیر ماہ بہ پارڪ مے آید؟!
نگاهے بہ ساعت مچے ام مے اندازم ڪہ سہ و پنجاہ و هشت دقیقہ را نشان میدهد.
بہ سمت نیمڪتے ڪہ در چند مترے ام قرار دارد میروم،روے نیمڪت مے نشینم و بہ رفت و آمد مردم خیرہ میشوم.
چند دقیقہ ڪہ میگذرد فرزاد را مے بینم ڪہ با قدم هاے بلند بہ سمتم مے آید،بہ چند قدمے ام ڪہ مے رسد از روے نیمڪت بلند میشوم و مے ایستم.
چهرہ اش ڪمے خستہ و پریشان بہ نظر مے رسد،آرام مے گویم:سلام!
سرش را تڪان میدهد:سلام! همینجا بشینیم؟
بدون حرف روے نیمڪت مے نشینم،با فاصلہ ے زیاد ڪنارم مے نشیند و مے گوید:بدون مقدمہ میرم سر اصل مطلب! همہ چیز رو راجع بہ اختلاف شهاب و پدرتون میدونم. از همون اوایل دوستیم با شهاب تو دوران دبیرستان!
با دقت نگاهش میڪنم:خب!
سرش را بہ سمتم بر مے گرداند اما بہ چشم هایم نگاہ نمیڪند!
_تا چند وقت پیش نمیدونستم اون آدمے ڪہ برام ازش تعریف ڪردہ بود و دنبال انتقام ازش بود پدر شماست!
از اول باید شڪ میڪردم،از همون موقع ڪہ اصرار داشت پروژہ ے آسمان تو محلہ ے شما باشہ! از بہ زور سر ساختمون رفتانش! از اینڪہ نمیخواست زیاد اون ورا آفتابے بشہ!
گیج مے گویم:الان این حرفا بہ چہ درد من میخورہ؟!
جدے نگاهم میڪند:از شهاب دور باشید!
پوزخند میزنم:مگہ من نزدیڪشم؟!
ابروهایش را بالا میدهد:باید خیلے احتیاط ڪنید! هم شما هم خانوادہ تون. شهاب مثل بمب ساعتیہ! ڪاراشو نمیشہ پیش بینے ڪرد من از وقتے فهمیدم ڪہ نامزدتون...
مڪث میڪند و چند لحظہ بعد مردد ادامہ میدهد:یعنے آقا هادے شهید شدن! سمت پاساژے ڪہ پدرتون مغازہ دارہ یڪم رفت و آمدم زیادہ متوجہ شدہ بودم ڪسے تازہ شهید شدہ اما نمیدونستم بہ شهاب و شما ارتباط دارہ تا اینڪہ از دهن خود شهاب پرید!
عڪس آقا هادے رو ڪہ جلوے پاساژ دید پوزخند زد و گفت:این بار خودش دخترشو بہ سرنوشت مادرم دچار ڪرد!
ڪلے سوال پیچش ڪردم تا اینڪہ همہ چیزو گفت!
باهم بحثمون شد اما انقدر شدید نبود ڪہ بخوایم از هم دور بشیم،بحث ما از وقتے بالا گرفت ڪہ شهاب عوض شد! ڪہ یہ آدم دیگہ شد! حتما تو جریان اختلاف منو شهاب هستید؟!
سرم را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهم،ادامہ میدهد:شهاب حاضر نبود بشینہ مردونہ با پدرتون صحبت ڪنہ و طرف حسابش فقط پدرتون باشہ!
انگار بیشتر غرق ڪینہ و انتقام شدہ! شما رو میخواست وارد بازیش ڪنہ!
ڪنجڪاو مے پرسم:چطور؟! اصلا چرا من باید بہ حرفاے شما اطمینان ڪنم؟!
پوزخند میزند:دو نفرو اجیر ڪردہ بود تو راہ بهشت زهرا شما رو سوار ماشین شون بڪنن و...
حرفش را ادامہ نمیدهد،با شڪ مے پرسم:ڪہ چے؟!
نگاهش را بہ رو بہ رو مے دوزد و آرام مے گوید:میگفت بحثش با پدرتون سر ناموسہ! چطور خون با خون پاڪ میشہ اینم همونطورہ،خون در برابر خون! شما در برابر مادرش!
میگفت با قدیسہ شدن دخترش بہ عنوان همسر شهید ڪمرش نمیشڪنہ! با اسید پاشیدن رو صورتش حالش زیاد گرفتہ نمیشہ! حتے اگہ مجبورش ڪنم با من ازدواج ڪنہ باز زیاد بهم نمے چسبہ!
باید یہ داغ و رسوایے اے براش بہ بار بیارم ڪہ تا عمر دارہ بسوزہ!
از اون لحظہ دیگہ شهابو نشناختم! ڪسے ڪہ من باهاش سیزدہ چهاردہ سال رفیق بودم این آدم نبود!
تو چشماش ڪینہ و نامردے موج میزد،از اون لحظہ ازش بریدم! چون شدہ بود یہ نامرد بہ تمام معنا!
مات و مبهوت نگاهش میڪنم و مے پرسم:پس چرا ڪارے نڪردہ؟!
نفس عمیقے میڪشد:چون قسم خوردم اگہ ڪار اشتباهے ڪنہ میرم همہ چیزو بہ مادرش میگم! شهاب روے مادرش خیلے حساسہ،گفتم باید جون مادرشو قسم بخورہ ڪہ با شما و خانوادہ تون ڪارے ندارہ وگرنہ بے معطلے میرم پیش مادرش! سر همین درگیر شدیم و خواستم از شرڪت برہ!
روزبہ چیزے نمیدونہ یعنے از گذشتہ ے شهاب و دلیلِ اختلاف الان من و شهاب هیچے نمیدونہ!
چشمانم را ریز میڪنم:پس چرا مخالف حضور من توے شرڪت بودید؟!
سرش را بلند میڪند و جدے مے گوید:چون احساس میڪردم شهاب بہ یہ بهونہ اے از روزبہ خواستہ شما رو استخدام ڪنہ!
مردمڪ چشمانم را مے چرخانم:خب حضور من تو شرڪت بہ چہ درد شهاب میخورد؟!
نفسش را پر صدا بیرون میدهد:نمیدونم!
بعد از چند لحظہ مے گوید:بهترہ بیشتر مراقب باشید هرچند شهاب ڪارے نمیڪنہ ڪہ علاقہ و اعتماد و محبت مادرشو از دست بدہ!
از روے نیمڪت بلند میشوم و درماندہ مے گویم:من ڪہ دیگہ نمیفهمم ڪے راست میگہ ڪے دروغ!
نگاهم را بہ صورتش میدوزم:بہ هر حال ازتون ممنونم ڪہ بهم اطلاع دادید!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_سوم
#بخش_سوم
بلند مے شود و مقابلم مے ایستد:فردا برگردید شرڪت از روزبہ عذرخواهے ڪنید! بہ هر حال هرچند شرایط روحے خوبے نداشتید اما نباید همینطورے از شرڪت خارج مے شدید!
مردد مے گویم:بهشون گفتید چرا بہ هم ریختم؟!
سرش را بہ نشانہ ے منفے تڪان میدهد:نہ! من حق ندارم تا ڪسے نخواد از زندگے خصوصیش براے دیگران بگم!
فقط گفتم شهاب با پدرتون اختلاف دارہ و میخواد شما رو اذیت ڪنہ!
_فردا استعفا نامہ م رو میارم!
_اوضاع رو بدتر نڪنید! روزبہ بخاطرہ سن ڪم و بے تجربگے تون براے استخدام ڪردنتون مردد بود با این ڪار ثابت میڪنید تردیدش درست بودہ و سر لج میندازینش!
اگہ برادر منہ با اطمینان میگم مسائل مالے براش مهم نیست و آدمے نیست ڪہ فقط بہ فڪر خودش و منافعش باشہ! فقط یڪم سختگیر و جدیہ!
لبم را بہ دندان مے گیرم و مے گویم:روش فڪر میڪنم!
لبخند ڪم رنگے میزند:لطفا تا فردا صبح ساعت هفت هفت و نیم فڪراتونو ڪنید وگرنہ ترڪش هاے روزبہ بہ همہ مون اثابت میڪنہ! منم ڪہ فعلا توبیخم!
متعجب نگاهش میڪنم ڪہ مے گوید:بخاطرہ بے نظمے و اخلال در نظمِ محیط ڪارے! حاضر نشد با شهاب هم صحبت ڪنہ!
مسائل شخصے و شرڪت براش جداست و قاطیشون نمیڪنہ!
فردا هم اگہ چیزے گفت ناراحت نشید بہ هر حال قبول ڪنید با در نظر گرفتن شرایط و بے اطلاعیِ روزبہ،بہ عنوان ڪار فرماتون حقِ ڪمے تندیِ محترمانہ رو دارہ!
نفس عمیقے میڪشم:چے بگم؟! انگار باید دو ماہ و نیم دیگہ هم صبر ڪرد!
نگاهے بہ ساعت مچے اش مے اندازد و مے گوید:من باید برم ڪارے ندارید؟
سریع مے گویم:بازم ممنونم! خدانگهدار!
سرش را تڪان میدهد:خدانگهدار!
چند لحظہ بعد بہ سمت خیابان راہ مے افتدد،نگاهم را بہ ساختمان شرڪت ڪہ از دور پیداست مے دوزم و زمزمہ میڪنم:بهت نشون میدم ڪہ ڪجا رو با مهدڪودڪ اشتباہ گرفتہ آقاے ساجدے! ڪور خوندے!
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
در آینہ ے آسانسور خودم را نگاہ میڪنم و روسرے قهوہ اے تیرہ ام را مرتب میڪنم.
چادرم را ڪمے جلو میڪشم و سعے میڪنم لبخند بزنم!
آسانسور متوقف میشود،با اعتماد بہ نفس و خونسرد بہ سمت دفتر راہ مے افتم!
وارد دفتر ڪہ میشوم حامد متعجب نگاهم میڪند اما چیزے بہ روے خودش نمے آورد!
با خوش رویے سلام میڪنم و بہ سمت میزم میروم،ڪیفم را روے میز میگذارم و نگاهم را بہ ساعت روے دیوار مے دوزم. ساعت هشت را نشان میدهد!
نگاهم را ڪہ از ساعت مے گیرم روزبہ وارد میشود،بدون توجہ بہ اطراف بہ صفحہ ے موبایلش خیرہ شدہ و چیزهایے تایپ میڪند!
نفس عمیقے میڪشم و بلند مے گویم:سلام!
بدون اینڪہ سر بلند ڪند مے گوید:فڪر مے ڪردم دیروز گفتید قرارہ دیگہ نیاید!
مثل خودش جواب میدهم:فڪر مے ڪردم گفتید باید بیام و دیروز رو بہ عنوان مرخصے حساب ڪردید!
موبایلش را خاموش میڪند و در چند قدمے ام مے ایستد،بہ چشمانم زل میزند و مے گوید:استعفانامہ تونو میارید یا اخراجتون ڪنم؟ انتخاب با خودتون!
پوزخند میزنم:پس وقت و هزینہ ے شرڪت چے میشہ؟!
لبخند پهنے میزند:خانم عزتے جبرانشون میڪنہ!
ابروهایم را بالا میدهم:بہ هر حال دو ماہ و نیم از قراردادم موندہ و من جایے نمیرم! از یڪم مهر ماہ بہ بعد میتونید هرڪسے رو خواستید بہ جام بیارید!
چشمانش را ریز میڪند:میتونم؟! شما بهم میگید میتونم یا نمیتونم؟!
خونسرد مے گویم:طبق قرارداد یڪ سالہ مون بعلہ!
پوزخند میزند:من اینجا بہ بچہ دبستانے احتیاجے ندارم وسایلتونو جمع ڪنید و تشریف ببرید خانم!
بے توجہ بہ حرفش روے صندلے ام مے نشینم و همانطور ڪہ ڪامپیوتر را روشن میڪنم مے گویم:از یڪم مهر ماہ میتونید نظر بدید ڪہ من اینجا باشم یا نباشم!
میخواهد دهان باز ڪند ڪہ صداے پر انرژے مرد میانسالے نزدیڪمان میشود:بہ بہ مهندس ساجدے!
روزبہ لبخند تصنعے اے میزند و رو بہ مرد مے گوید:سلام جناب شیخے! شما ڪجا اینجا ڪجا؟!
شیخے ڪہ مردے پنجاہ سالہ بہ نظر مے رسد دستے بہ موهاے خاڪسترے اش مے ڪشد و مے گوید:بالاخرہ یہ آب باریڪہ اے هم بہ ما رسید و گفتیم چہ ڪارے بهتر از ساختن یہ پاساژ شیڪ! اونم بہ مهندسے جنابعالے!
روزبہ مے خندد:باعث افتخارہ! تشریف بیارید داخل!
هم زمان با این حرف در اتاقش را باز میڪند و مے گوید:بفرمایید!
شیخے با لبخند وارد اتاق میشود،روزبہ چپ چپ نگاهم میڪند و مے گوید:بہ آقا حامد بگید برامون دوتا آبمیوہ ے خنڪ بیارہ!
لبخند پیروزمندانہ اے میزنم و مے گویم:باشہ!
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
ڪامپیوتر را خاموش میڪنم و چشمانِ خستہ ام را مے بندم،ڪش و قوسے بہ بدنم مے دهم.
چند لحظہ ڪہ مے گذرد صداے باز و بستہ شدن در و خندہ هاے روزبہ و شیخے مے پیچد.
سریع چشمانم را باز میڪنم،شیخے محڪم دست روزبہ را گرفتہ و خندان دستش را تڪان میدهد:بہ امید موفقیت هامون!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_سوم
#بخش_چهارم
روزبہ لبخند ڪم رنگے میزند:همڪارے با شما باعث افتخار من و تمام عوامل شرڪتہ!
شیخے لبخند عمیقے میزند:ممنونم روزبہ جان! همچنین براے من!
روزبہ بہ سمت من بر مے گردد و مے گوید:خانم نیازے براے شنبہ ساعت دہ یہ قرار ملاقات بہ آقاے شیخے بدید،با مهندس صمدے و ساجدے هم هماهنگ ڪنید حتما حضور داشتہ باشن!
آرام باشہ اے میگویم،شیخے بعد از خداحافظے ڪوتاہ و گرمے از دفتر خارج میشود.
روزبہ دستانش را داخل جیب هاے شلوارش مے برد و همانطور ڪہ وارد اتاقش میشود میگوید:یہ لحظہ بیاید!
مردد بلند میشوم و بہ سمت اتاقش مے روم،در چهار چوب در مے ایستم ڪہ مے گوید:در رو ببندید بیاید داخل!
لبم را بہ دندان مے گیرم و در را مے بندم،پشت میزش مے نشیند و انگشتانش را درهم قفل میڪند.
چند قدم بہ سمت جلو برمیدارم،جدے بہ صورتم خیرہ میشود و مے پرسد:استعفانامہ تون رو نوشتید؟!
حق بہ جانب مے گویم:عرض ڪردم تا پایان قراردادم نہ استعفا میدم نہ شما میتونید بے دلیل من رو اخراج ڪنید!
چشمانش را ریز میڪند و محڪم مے گوید:خانم! روز اولے ڪہ براے استخدام اومدید گفتم اینجا مهد ڪودڪ نیست اما مثل اینڪہ شما حرفم رو زیاد جدے نگرفتید!
هر وقت دلتون بخواد میاید هروقت دلتون بخواد مے رید،هر وقت دلتون بخواد اصلا نمیاید!
بے توجہ بہ عصبانیت و طعنہ هایش مے گویم:توے این دہ ماہ این اتفاق فقط یڪ بار افتادہ!
دو انگشتش را بہ سمتم مے گیرد:دو بار! یہ بار هم یادتون رفت لطف ڪنید و زنگ بزنید مرخصے بگیرید!
_دیروز شرایط مساعدے نداشتم!
پوزخند میزند:شاید شما هر چند وقت یڪ بار بخواید شرایط مساعدے نداشتہ باشید!
_دو ماہ و نیم بیشتر نموندہ! ثابت میڪنم ڪہ تونستم درست از پس ڪارم و قرارے ڪہ داشتیم بربیام! میتونید بہ جاے دیروز حقوق یڪ ماهم رو ڪسر ڪنید!
سرد بہ چشمانم چشم مے دوزد و دستش را زیر چانہ اش میزند.
_خانم نیازے! دو ماہ و نیم بیشتر نموندہ نمیخوام تو همین مدت ڪوتاہ باز این اتفاق تڪرار بشہ!
سرم را بہ نشانہ ے باشہ تڪان میدهم،میخواهم بہ سمت در بروم ڪہ مے گوید:نشنیدم!
متعجب بہ سمتش بر مے گردم:چے رو نشنیدید؟!
جدے جواب میدهد:معذرت خواهے تون رو!
پیشانے ام را بالا میدهم و چیزے نمے گویم،چند لحظہ مے گذرد با تردید مے گویم:عذر میخوام!
سپس بدون معطلے دستگیرہ ے در را مے فشارم و از اتاق خارج میشوم.
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
با ذوق بہ گلدان ها نگاہ میڪنم و از داخل جعبہ بیرون مے آورمشان!
سہ گلدان رنگے ڪہ گیاهان مختلفے درشان ڪاشتہ شدہ،امروز ڪمے زودتر بہ شرڪت آمدم ڪہ این ها را جا گیر ڪنم!
دو هفتہ از ماجراے بحثم با روزبہ گذشتہ،از آن روز ڪمے جدے تر و سردتر برخورد میڪند و انگار دنبال بهانہ و ایراد گرفتن است!
جلساتم با سمانہ را مرتب ادامہ دادم و ڪمے حالم بهتر شدہ،تصمیم گرفتم چند گلدان بگیرم و خوب مراقبشان باشم!
هر هفتہ پنجشنبہ بہ هادے سر میزنم و برایش گل میبرم و از روزمرگے هایم تعریف میڪنم،خیالش را راحت ڪردہ ام ڪہ خوبم!
بہ سمانہ گفتم احساس میڪنم زود با نبودن هادے ڪنار آمدہ ام! گفت اصلا اینطور نیست! من بہ عنوان فردے ڪہ زندہ است و نفس مے ڪشد حق زندگے ڪردن و خوشبختے را دارم!
اینگونہ هم خودم قوے تر بار مے آیم هم روح هادے در آرامش و شادیست!
با صحبت ها و توضیحاتش قانعم ڪرد نباید حس بد یا عذاب وجدان داشتہ باشم!
فرزاد بعد از دو روز بہ شرڪت بازگشت،روزبہ با او هم سر سنگین شدہ!
گلدان ها را نزدیڪ پنجرہ مے چینم،سعے میڪنم زاویہ ے نور آفتاب طورے باشد ڪہ مستقیم روے گلدان ها نتابد!
آبپاش ڪوچڪے ڪہ خریدہ ام را برمیدارم و ڪمے آب داخل گلدان ها مے پاشم.
با ذوق بہ گلدان ها نگاہ میڪنم،حامد با لبخند بہ ڪارهایم نگاہ میڪند و وارد آبدارخانہ میشود!
نگاهم را بہ گلدان ها مے دوزم ڪہ فضا را بہ ڪل تغییر دادہ اند و رنگ هایشان انسان را بہ وجد مے آورد.
صداے قدم هاے ڪسے را پشت سرم احساس میڪنم،با ذوق مے پرسم:آقا حامد تموم شد! خوبہ؟!
صداے خندان روزبہ مے پیچد:خیلے خوبہ!
متعجب بہ سمتش بر مے گردم و نگاهش میڪنم،ڪیف سامسونت بہ دست بہ گلدان ها خیرہ شدہ!
آرام مے گویم:سلام!
سرش را تڪان میدهد:سلام!
بہ گلدان ها اشارہ میڪنم و مے گویم:از نظر شما ڪہ ایرادے ندارہ این گلدون ها اینجا باشن؟! اگہ مشڪلے دارید...
نگاهش را از گلدان ها مے گیرد و بہ سمت چشمانم مے ڪشد،اجازہ نمیدهد جملہ ام را ڪامل ڪنم!
_نہ هیچ ایرادے ندارہ!
لبخند ڪم رنگے میزنم:ممنون!
چند لحظہ بدون حرف بہ چشمانم خیرہ میشود و سپس بہ سمت اتاقش مے رود.
میخواهد وارد اتاقش بشود ڪہ انگار چیزے یادش مے افتدد،بہ سمتم بر مے گردد و مے گوید:نتیجہ ے ڪنڪورتون ڪے میاد؟!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_سوم
#بخش_پنجم
ڪمے فڪر میڪنم و جواب میدهم:فڪر ڪنم دو هفتہ دیگہ!
لبخند ڪم رنگے میزند:وقتے خانم هدایت معرفے تون ڪرد گفت دوست دارید رشتہ ے حقوق بخونید و قابلتیش رو دارید،چون یہ سرے مشڪلات داشتید نتونستید تو ڪنڪور سال قبل نتیجہ ے دلخواهتون رو بگیرید! هنوز هم میخواید حقوق بخونید؟!
مردمڪ چشمانم را مے چرخانم:چطور؟!
لبش را با زبان تر میڪند:میخواستم ببینم بعد از یہ مدت میتونم بہ عنوان مشاور حقوقے روتون حساب ڪنم؟!
گیج مے گویم:من تا لیسانس نگیرم نمیتونم فعالیتے داشتہ باشم بعد از لیسانس گرفتن هم بیشتر بہ عنوان مشاور و ڪارشناس میتونم فعالیت داشتہ باشم نہ وڪیل!
لبخند میزند:میدونم! منم نگفتم فعلا بہ عنوان وڪیل! گفتم بہ عنوان مشاور غیر رسمے البتہ حقوقتون سرجاشہ!
در دل مے گویم:"مرسے بہ اندازہ ے ڪافے این مدت خوش گذشت!"
بلند مے گویم:تا چے پیش بیاد!
سرش را تڪان میدهد و وارد اتاقش میشود،نفس راحتے میڪشم و دوبارہ با ذوق بہ گلدان ها نگاہ میڪنم و زمزمہ میڪنم:دوماہ مهمون اینجاییم! زیاد عادت نڪنید!
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
آسانسور در طبقہ ے هم ڪف متوقف میشود،همراہ یلدا و مهندس صمدے از آسانسور خارج میشویم.
مهندس صمدے تعارف میڪند ڪہ من و یلدا را با ماشینش برساند ڪہ قبول نمیڪنیم.
همراہ یلدا از ساختمان خارج میشویم،از یلدا خداحافظے میڪنم‌ میخواهم بہ سمت خیابان راہ بیوفتم ڪہ نگاهم بہ مطهرہ مے افتدد ڪہ با عجلہ بہ سمتم مے آید!
متعجب نگاهش میڪنم و بلند مے گویم:مطهرہ!
نفس نفس زنان بہ چند قدمے ام مے رسد،بریدہ بریدہ مے گوید:آ...یہ...آ...یہ! نِ...نجاتم...بدہ!
چشمانم تا آخرین حد ممڪن باز میشود،نگران مے پرسم:چے شدہ؟!
نفس عمیقے میڪشد و مے گوید:یڪے سیریش شدہ افتادہ دنبالم!
گیج نگاهش میڪنم ڪہ سر بر مے گرداند و بہ دویست و ششِ سفید رنگے ڪہ سر ڪوچہ پارڪ شدہ اشارہ میڪند!
_افتادہ دنبالم!
با خندہ مے گویم:الان اومدے منو ببرے دعوا؟ چرا نگفتے چاقو و پنجہ بڪسم رو بردارم؟!
نگاهم میڪند و جدے میگوید:هہ هہ بامزہ! اومدم اینجا ڪہ راہ خونہ مونو یاد نگیرہ گفتم حتما تو یہ راهے براے پیچوندنش دارے!
نگاهے بہ پسر جوانے ڪہ پشت فرمان نشستہ مے اندازم،چهرہ اش را خوب نمے بینم.
جدے مے گویم:میخواے برم بهش بگم اگہ نرہ زنگ میزنم پلیس؟!
لبش را بہ دندان مے گیرد:از هم دانشگاهے هامہ!
ابروهایم را بالا میدهم:خب!
گونہ هایش گل مے اندازند:چند وقت پیش،نزدیڪ امتحان ها ازم خواست شمارہ ے خونہ یا آدرسمونو بدم ڪہ مادرشو بفرستہ من توجہ نڪردم،افتاد بہ امتحان ها دیگہ ندیدمش ترم تابستونے هم برنداشتم.
امروز رفتہ بودم دانشگاہ ڪار داشتم،منو دید اومد دوبارہ گفت شمارہ یا آدرس بدم!
منم‌ گفتم قصد ازدواج ندارم و این حرفا،گفت خب اجازہ بدید همراہ بزرگترا بیام صحبت ڪنیم و قانعم ڪنید!
باز توجہ نڪردم خواستم بیام ڪہ گفت آدرس ندم مجبور میشہ خودش دنبالم راہ بیوفتہ و آدرسو پیدا ڪنہ!
از دانشگاہ ڪہ اومدم بیرون افتادہ دنبالم هرڪارے میڪنم نمیرہ!
آرام مے خندم:خب قضیہ عشقیہ!
با اخم دستش را مشت میڪند و بہ بازویم مے ڪوبد:ڪوفت! جدے ام!
لبخندم را پر رنگ میڪنم:منم جدے ام!
نگاهے بہ ماشین مے اندازم و مے گویم:وایسا الان میام!
مطهرہ متعجب نگاهم میڪند،با قدم هاے بلند خودم را بہ دویست و شش میرسانم و جدے چند تقہ بہ شیشہ ے پنجرہ ے رانندہ میزنم!
پسر جوان ڪہ حالا خوب چهرہ اش را میبینم ڪمے هول میشود و با عجلہ شیشہ را پایین میدهد،صورت ڪشیدہ و گندمے اے دارد!
موها و ریش هاے مشڪے اش مرتب اند و چشمانِ عسلے رنگش محجوب بہ نظر مے رسند!
اخم ڪم رنگے میان ابروهایم مے نشانم،پسر آب دهانش را قورت میدهد و مے گوید:ڪارے دارید؟!
جدے مے گویم:چرا دنبال دوستم افتادید؟!
سریع مے گوید:بہ خدا من قصد بدے ندارم،مزاحم و علاف نیستم!
ابروهایم را بالا میدهم:پس براے چے دنبال دختر مردم افتادے؟!
چشمانش را باز و بستہ میڪند،پیشانے اش ڪمے عرق ڪردہ!
دستے بہ پیشانے اش مے ڪشد و آرام مے گوید:امر خیرہ!
سپس با خجالت نگاهش را بہ فرمان ماشین مے دوزد،سعے میڪنم لبخند نزنم!
_راہ امر خیر این نیست!
سرش را بیشتر خم میڪند:درستہ ولے...ولے من ازشون خواستم آدرس یا شمارہ بدن ڪہ مادرم خدمتشون برسن قبول نڪردن!
لبش را بہ دندان مے گیرد و محڪم مے فشارد،گلویم را صاف میڪنم و آرام مے گویم:بہ جاے این ڪارا میتونستید یہ روز مادرتون رو بفرستید سراغ مطهرہ،مطمئن باشید حرف مادرتون رو زمین نمینداختن!
این ڪارتون از نظر مطهرہ زیاد درست نیست و امتیاز منفے محسوب میشہ!
سرفہ اے میڪند و با خجالت مے گوید:چشم میرم!
بدون اینڪہ سر بلند ڪند ماشین را روشن میڪند و لب میزند:بهشون بگید من قصد بدے ندارم!
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
‍ •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_هشتاد_و_سوم
#بخش_ششم
جوابے نمیدهم،دندہ عقب میگیرد و از ڪوچہ خارج میشود،لبخند پهنے میزنم و بہ سمت مطهرہ بر مے گردم!
روزبہ را میبینم ڪہ ڪنار مطهرہ ایستادہ و با اخم نگاهم میڪند،مطهرہ هم با حرص لبش را مے جود!
لبخندم را مے خورم،سرفہ اے میڪنم و با قدم هاے ڪوتاہ نزدیڪشان میشوم.
همانطور ڪہ چادرم را مرتب میڪنم آرام رو بہ مطهرہ مے گویم:بریم مطے؟!
گونہ هاے مطهرہ سرخ میشوند،دستے بہ روسرے و چادرش مے ڪشد و رو بہ روزبہ مے گوید:با اجازہ تون!
روزبہ سرے تڪان میدهد و نگاہ نافذش را بہ من مے دوزد،مطهرہ سر بہ زیر ڪنار من مے آید و آرام مے گوید:آبرومون رفت!
رو بہ روزبہ مے گویم:خدانگهدار!
ابروهایش را بالا میدهد:خدانگهدار!
دست مطهرہ را مے گیرم و با هم بہ سمت خیابان راہ مے افتیم،وارد خیابان ڪہ میشویم مطهرہ با حرص مے گوید:نَمیرے آیہ! جلوے ساجدے آبروم رفت،رفتے بہ این پسرہ چے گفتے؟!
بے خیال مے گویم:حالا اسم این چیہ؟!
چپ چپ نگاهم میڪند،خونسرد مے گویم:ساجدے ڪہ چیزے نگفت؟!
با استرس مے گوید:چرا گفت! همین ڪہ تو رفتے دیدم ڪنارم وایسادہ،سلام و احوال پرسے ڪردیم.
گفت چے شدہ منم با خجالت گفتم اون آقا مزاحمم شدہ و آیہ رفتہ حلش ڪنہ!
آرام مے خندم،با آرنج آرام بہ پهلویم مے ڪوبد و مے گوید:ڪوفت! باید اونجا بودے بہ حرف ساجدے مے خندیدے! با اخم زل زدہ بود بہ شما همین ڪہ من گفتم آیہ رفتہ حلش ڪنہ گفت بعلہ! انگار خانم نیازے همہ فن حریف هستن!
بلند مے خندم:مرسے ڪہ توانایے هامو بہ خودت و ساجدے اثبات ڪردے!
سرش را تڪان میدهد و با حرص مے گوید:از دست تو!
حالا بہ اون چے گفتے؟!
با شیطنت مے گویم:منظورت از اون همون اینہ؟!
با حالت قهر رویش را بر مے گرداند،لبخند پهنے میزنم و مے گویم:گفتم این ڪارا جواب نمیدہ،خانوادہ رو بنداز پشت رخشت جلوے دانشگاہ مطهرہ رو بندازید تو ماشین و با خودتون ببرید! بادا بادا مبارڪ بادا!
مطهرہ با چشم هاے گشاد شدہ نگاهم میڪند و مے گوید:مے ڪُشمت آیہ!
با خندہ سریع مے دوم و مے گویم:مگہ بد گفتم؟!
مطهرہ مے گوید:وایسا!
سرعتم را بیشتر میڪنم،چند لحظہ بعد ماشین روزبہ را میبینم ڪہ با سرعت از ڪنارم عبور میڪند!
بے خیال شانہ ام را بالا مے اندازم و رو بہ مطهرہ مے گویم:الان ڪاریم نداشتہ باش،بذار زندہ برگردیم خونہ بعد بہ جون هم مے افتیم!
نفس نفس زنان ڪنارم مے ایستدد و خط و نشان مے ڪشد،نفس عمیقے مے ڪشم و بہ خورشید خیرہ میشوم.
میخواهم از زندگے لذت ببرم...
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•
👈 🏻 ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است👉 🏻
👈 🏻 برداشتن آے دے ها از روے عڪس مورد رضایت نیست👉 🏻

🌟 فلسطینِ #تو خواهم شد،
اگر اِشغالگر هستے ...🌟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...