ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم _______________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که ...


تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم
_______________________________________________________
پیشگفتار:
رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ناچار شدند که مذهبی تازه را برای خود فراهم کنند ، تا در این مبارزهء خود ، مسیحیت را به سرنام (بعنوان) یک پشتیبان ، درکنار خود داشته باشند . باید گفت که مردم "مزدبگیر" نیز در این مبارزه ، از "مزدبگیرداران" پشتیبانی می کردند ، چون زندگی آنها وابسته به پیروزی ایشان بود .
___________________________________________________________________________

در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره های (ایالات) پروتستان "امپراتوری مسیحی آلمان" به پروتستان ها و اسپانیا به کاتولیک ها یاری می رساندند (1).
در سال 1563 ، ژزوئیت ها سرانجام توانستند به بخشی "رونهیدنی" (قابل توجه) از خواسته های (اهداف) خود برسند و در کشورهای اتریش ، بوهم ، و کشورهء (ایالت) "بایر" از "امپراتوری مسیحی آلمان" آموزش و پرورش کاتولیکی را دوباره برپا کنند (2). آنها همچنین توانستند در لهستان و "کشورهای دریا تراز" (اراضی سفلی) {1} کنشگری های (فعالیت های) خود را آغاز کنند (2).
در سال 1563 ، بخش پدفرازی (جنوبی) پهنهء (منطقهء) "کشورهای دریا تراز" {1} ، کشوره هائی (ایالاتی) از اسپانیا و کاتولیک مذهب بودند ، و بخش فرازی (شمالی) آن ، دربرگیرندهء هفده کشورهء (ایالت) خودگردان (مستقل) پروتستان مذهب (کالوینیست و آناباپتیست) بود (2)(4). این "بخش فرازی" (هلند) ، که دارای دویست شهر و یکصدوپنجاه کانون سازندی (صنعتی) ، و شش هزار روستا بود ؛ سه میلیون تن مردمشماره (جمعیت) داشت که همه آنها ، سازندگران (صنعتگران) و کشاورزانی کوشا و چیره دست بودند (2). فرجاترین (مهم ترین) شهر "بخش فرازی" (هلند) ، شهر بسدارائیمند (ثروتمند) "انت ورپ" {2} بود ، که کانون بازرگانی و بانکداری اروپا بود ؛ و بیشتر کشتی های پر از سیم (نقره) ، و دیگر ماده های خام ارزشمند آمده از خشکیپار (قارهء) تازه یافت شدهء آمریکا ، در بندر آن پهلو می گرفتند (2).
پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) ، که چشم آز (طمع) به بسدارائی های (ثروت های) "بخش فرازی" داشت ، در سال 1563 بر آن شد (تصمیم گرفت) که با براه انداختن یک جنگ مذهبی ، و سرکوب کردن مردم پروتستان "بخش فرازی" (هلند) ، این سرزمین را به کشوره هائی (ایالاتی) از اسپانیا ، دگرش دهد (تبدیل کند) ؛ و به تاراج مردم این سرزمین بپردازد (3) ؛ پایابراین (بنابراین) ، از نوزدهمین "همندیشاد جهانی کاتولیک گرائی" که در شهر ترنت برگزار می شد {4} ، خواست که سرکوب آناباپتیست ها و کالوینیست ها روا (مجاز) بداند {4}. هموندان (اعضای) "همندیشاد (شورای) جهانی کاتولیک گرائی ترنت" (1563-1545) ، که با این خواستهء فیلیپ دوم ، همنگره (هم رای) بودند ، در "پایانی پیام" (قطعنامهء) همندیشاد ، خواستار آن شدند که آناباپتیست ها ، کالوینیست ها ، و انسانگرایان (اومانیست ها) ، بهمراه نوشتارهایشان (کتاب هایشان) در آتش سوزانده شوند . در پی این رویداد ، ناسازگاری (تضاد) میان " مردم پروتستان مذهب بخش فرازی"{1} ، با "پادشاه کاتولیک مذهب اسپانیا" (فیلیپ دوم) ، بالا گرفت (2)(4).
در ماه اکتبر سال 1566 ، و در پی سه سال انجام گرفتن "باور بازرسی" (تفتیش عقاید){6} ، از سوی کلیسای کاتولیک و اسپانیائی ها ، مردم شهرهای بزرگ "بخش فرازی" {1} ؛ برپد (علیه) کاتولیک گرائی و چیرگی خواهی اسپانیائی ها بپاخاستند ، و به کلیساها تاختند و تزئینات آنها را نابود کردند . این خیزش مردم ، ترس فراوان رعیتداران بخش فرازی را بدنبال خود آورد .
از سال 1567 ، پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) به سرلشگر خود "فرناندو آلوارز" دستور داد که به "بخش فرازی" (هلند) بتازد و بهسازیخواهی دینی را در این سرزمین ریشه کن کند (2)(4). فرناندو آلوارز نیز چنان سرکوب خونباری را براه انداخت که پروتستان های "بخش فرازی" ناچار به گریز به انگلستان شدند (2)(4).
با آغاز سال 1568 ، پروتستان های "بخش فرازی" (هلند) که به انگلستان پناه برده بودند ، با راهزنی دریائی به کشتی های بازرگانان اسپانیائی ، و تاراج کالاهای آنها ، فرخیزش (انقلاب) خود برپد (علیه) کلیسای کاتولیک و اسپانیا را آغاز کردند (2)(4) .
در سال 1572 پروتستان های "بخش فرازی" (هلند) ، از دریاکناره های (سواحل) انگلستان به شهر بندری "بریل" از کشورهء (ایالت) "زیلند" از "بخش فرازی" (هلند) تاختند و آنرا به زیر فرمان خود درآوردند (4)؛ و از اینجا ، فرخیزش (انقلاب) خود را به همه جای دو کشوره (ایالت) هم مرز "زیلند" و "هلند" گسترش دادند ، و اسپانیائی ها را وادار به گریختن کردند (4). پس از این رویداد ، همهء پروتستان های پناه برده به انگلستان ، به دو ایالت "زیلند" و "هلند" بازگشتند ، و رهبر فرخیزش (انقلاب) "بخش فرازی" ، که "ویلیام دو اورانژ" {7} نام داشت را ، به پادشاهی خود برگزیدند (4).
در 24 آگوست سال 1572 ، و در چارچوب جنگ های مذهبی سی سالهء فرانسه ، کاتولیک ها در شبیخون بارتولومه ، بسیاری از پروتستان های فرانسه را کشتار کردند (1)(5) ؛ و از بامداد ، در دیگر شهرها و روستاهای فرانسه نیز ، جنگ با پروتستان ها (هوگنوها) را آغاز کردند ، و سی هزار تن از پروتستان ها (هوگنوها) را کشتند (1)(5). پس از پایان این کشتار ، پاپ که بمانند پادشاه اسپانیا از شادی در پوست خود نمی گنجید ، دستور داد که همه جای شهر رم را چراغانی کنند ؛ ولی این رویداد ، پروتستانهای (هوگنوهای) فرانسه را هشیارتر ، همدل تر ، و در پیمانی که با هم بسته بودند ، استوارتر ساخت (1)(5). باید دانست که شبیخون بارتولومه ، درست یکی دو ساعت پس از پایان جشن همسری (عروسی) خواهر پادشاه فرانسه با یک مزدبگیردار پروتستان مذهب بسدارائیمند (ثروتمند) بنام "هانری سوم ناوار" {8}، از استان "ناوار" جایگرفته در مرز اسپانیا ، رخ داد (1)(5). همچنین گفته می شود که مادر پادشاه فرانسه ، کاترین دو مدیسی ، این کشتار را برنامه ریزی کرده بود ، چون دشمن خونی پروتستان ها بود (1)(5). "هانری سوم ناوار" ، که از این کشتار جان بدر برده بود ، بهمراه همسر خود (خواهر پادشاه فرانسه) ، به "ناوار" بازگشت (1)(5).
"هانری سوم ناوار" چند روز پس از رسیدن به "ناوار" ، مزدبگیرداران (بورژوازی) و رعیتداران پدفراز (جنوب) فرانسه را با هم همپیمان ساخت ، و برای پدافند (دفاع) در برابر تازش کاتولیک ها ، ارتش پروتستان های پدفراز (جنوب) فرانسه را پدید آورد ؛ و بیدرنگ کار برپاسازی یک کشور خودگردان (مستقل) در پدفراز (جنوب) فرانسه را آغاز کرد ؛ جوریکه توانست پس از یک سال ، پدید آمدن این کشور را به همه پیامرسانی (اعلام) کند (1)(5).
در سال 1576 ، پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) به فرجاترین (مهم ترین) شهر "بخش فرازی" ، یعنی شهر "انت ورپ" تاخت و آنرا تاراج و ویران کرد ، و هفت هزار تن از مردم پروتستان این شهر را کشت (2)(4) . مردمی که توانستند از این کشتار جان بدر ببرند ، به سوی فراز (شمال) گریختند و پس از چند روز در شهر "گنت" گردآمدند و به رهبری "ویلیام دو اورانژ" ، "همپیمانگروه (اتحادیهء) سراسری فراز (شمال)" را پدید آوردند ؛ و در پایانیپیام (قطعنامهء) نشست خود ، خواسته های (مطالبات) خود از اسپانیا را در پنج بند ، به روی کاغذ آوردند (2)(4) . فرجاترین (مهمترین) این خواسته ها ، بیرون رفتن اسپانیا از "بخش فرازی" ، و دست برداشتنشان از مبارزه با پروتستان ها بود . پادشاه اسپانیا پس از رد خواسته های پروتستان ها ، آنها را پیرابندی (محاصره) کرد ، ولی انگلستان به یاری پروتستان های "بخش فرازی" شتافت (2)(4) .
در سال 1584 ، "ویلیام دو اورانژ" بدست مزدوران پادشاه اسپانیا کشته شد ؛ و پایابراین (بنابراین) "همندیشاد (شورای) نمایندگان مزدبگیرداران (بورژوازی) بخش فرازی" ، پدید آمدن کشور "گزینامردمی (جمهوری) هلند" را پیامرسانی (اعلام) کردند (2)(4) . انگلستان ، تنها کشوری بود که برپا شدن کشور هلند را شادباش گفت و به پشتیبانی آن شتافت (2)(4) .
در سال 1588 ، پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) ، به ناوگان بزرگ خود در ابردریای (اقیانوس) اطلس دستور تازش به انگلستان را داد تا پاسخ پشتیبانی هایش از هلندی ها را داده باشد ؛ ولی بخشی از این ناوگان ، پس از روبرو شدن با تندبادی (طوفانی) نیرومند ، نابود شد ؛ و کشتی های آسیب ندیده نیز ، گرفتار ناوگان انگلستان شدند ، و پایابراین ناچار به گزیر شدند (2)(4) . از این پس ، نیروی دریائی انگلستان ، در جهان بی همچالشگر (بی رقیب) شد (2)(4) . پادشاه اسپانیا ، پس از این شکست ، دستور داد تا نیروهایش از پدفراز هلند پس نشینی (عقب نشینی) کنند ، و به "بخش پدفرازی" (بلژیک) بروند تا با پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه ، که رو به گسترش بودند ، رویاروئی خود را آغاز کنند (2)(4).


پژوهشپایه ها (منابع تحقیق) :
(1)
تاریخ قرون وسطی – کاسمینسکی – برگردان صادق انصاری و محمدباقر مومنی – نشر اندیشه – چاپ هفتم – سال 1358 – برگه های (صفحات) 222 تا 228
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Wars_of_Re...
(2)
تاریخ قرون وسطی – کاسمینسکی – برگردان صادق انصاری و محمدباقر مومنی – نشر اندیشه – چاپ هفتم – سال 1358 – برگه های (صفحات) 199 تا 212

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Loyola
(3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_II_of_Spain
(4)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Revolt
(5)
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Bartholomew%2...گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر :
{1}
بخش فرازی (شمالی) این سرزمین ، امروزه کشور هلند ، و بخش پدفرازی (جنوبی) آن ، کشور بلژیک است .
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Countries
{2}
مزدبگیرداران (سرمایه داران) این پهنه (منطقه) ، کالوینیست ؛ و کارگران آن ، آناباپتیست بودند .
{3}
https://en.wikipedia.org/wiki/Antwerp
{4}
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent
http://garegin.blogfa.com/post-449.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Ecumenic...
{5}
این مردم ، دو گروه "مزدبگیرداران پروتستان مذهب بسدارائیمند (ثروتمند)" و "مزدبگیران پروتستان مذهب" را دربر میگیرفتند .
{6}
بازرسی باورها = تفتیش عقاید = انکیزیسیون
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A...
{7}
ویلیام دو اورانژ
https://en.wikipedia.org/wiki/William_the_Silent
{8}
هانری سوم ناوار = هانری چهارم فرانسه
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Navarre

واژه نامه:
مزدبگیردارسالاری = سرمایه داری ، کاپیتالیسم
فرآوریشیوه = شیوهء تولید
نا چیرگی خواه = نا امپریالیست ، رقابتی
زادروزی = میلادی
بسدارائیمند (زیر "ب") = ثروتمند
بسدارائی (زیر "ب") = ثروت
فراز = شمال
پدفراز = جنوب

#اقتصاد
#سیاست
#نظام_ارباب_رعیتی
#سرمایه_داری
#فئودالیسم
#رفورم_مذهبی
#پروتستانیزم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...