ویژه کنید
عکس و تصویر هـر وقتــــ به اوج #ناامیــدے رسیدے نزدیکـــــ‌ترین #روزنامـه‌اے راکه روےزمیـن افتاده بــردار و این بار ...

هـر وقتــــ به اوج #ناامیــدے رسیدے نزدیکـــــ‌ترین #روزنامـه‌اے راکه روےزمیـن افتاده بــردار و این بار خیلــے عمیـق‌تر از هر بـار به صفـحه ے #تسلیتــــــ‌ها نگاهے بینــداز!
صاحبـان این #چهــره‌ها همه کسانـے بودنـد که یکــــ روز حسابے به ســر و #صــورتشــان رسیده‌اند و #بهتــریـن_لباسهایشـان را پوشیـده اند و براے گرفتن چنــد قطعــه #عکس به #معروفــــــ‌ترین_آتلیـه‌هاےعکاســے رفتند...
رفتند تا اعـلام کنند وجـودشان را در پاے انــواع #تصــدیق‌ها_کارتــــــ‌ها_گواهـــے‌ها و #گزینــش‌ها تا #سندے براے اعــلام وجود داشته باشند...
اما در آن لحظه که دوربیــن عکــاسےروے #چهره‌هاےژستــــــ_گرفته ے آن‌ها فـــلاش زده، کجا فکر مے‌کردند که همیـــن عکــس، البته #مـــُزَین به یکـــــ #نـــوارسیاه_رنگـــــــ اعلام #آخـــرین_حضــورآنها بر صفحه ے #زنده‌هاستــــــ
اما #تــــوزنــده‌اے #من زنــده‌ام ما #زنــده‌ایم، هنـــوز هـم #دمــاےبــدن ما #ســےوهفتـــــ درجـه استـــــ.
هنـــوز هـم #قلبــــــ مـا مــے‌تپــد...
هنـــوز هم این #مهلتـــــ را داریم که #بخنــدیم و تا گرفتن #آخـــرین_عکــس شایـد هنوز هم #فرصتــــ داشته باشیم...
پس #زندگــے کـن واز آن لذتــــــ بـبـر...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...