ویژه کنید
عکس و تصویر یبنت الناس مغصوبة وخذاج الشیب طلاک التنغصب مریود مامش بیه حرام وعیب #وین الله ویطلکونج ...

یبنت الناس مغصوبة وخذاج الشیب
طلاک التنغصب مریود مامش بیه حرام وعیب
#وین الله ویطلکونج
واجیج بلهفة المشتاک واشتم حظنه من حظنج
وافززلج سوالف طیف
واهوج حسرتی البجفاج لو ذبهه بشته یخضر نهار الصیف
شنو ذنب الجنیته وللغرب صرتی
وشنو ذنب الجنیته وخربوا زفتی
وشنو امه تجی لامی وتسولف بیج یسوه الدنیه کلهه یاوجه جنتی
الج بیه کلام هوای انه انسان مو حاقد
البطنج حرام یعیش اذا یلکانی مو والد
انهدم حیلی لمن کلتیلی مد ایده وسطر خدی
ماعرفونی من طبیت اختی تباوع لمکفای صاحت یاهلا بجدی
ضوه عیونی احسه ابعدج مشیب
وراس السالفة من ایفوت یم شماتنه محدب
اصبریلی ولو کد نظرة العمیان
واحققلج حلم فحطان
وابنیلج بروحی انسان
وافزعلج عراضة شاب عد معدان
انه متانیج واتامل ترجعیلی
خلف الله علی ضلی هوای من امشی یتجیلی
وحکج من اشوف اثنین مخطوبین اتحسر
ولو یم المحاکم جیت اضلن بالهوه اتعثر
مو اهلج انه بتربیتج المتعوب
ییوسف وانه الج یعقوب
انه الشایل بروحی ذنوب
انه ملبس صفنتج ثوب
اجیت ووالدج ماراد کال علیه مایهوه
المایملک غناوة مال هذا انسان مایسوه
وحط شروط صعبه هوای بس وفیت وانه ابجی
حجیلی الاخرس کال کتله وداعتک یحجی
لو حاجاک ای انسان تاخذ منه بس فکرة
الاخرس من یاشر هیج هذا السانه بالفطرة
وقنعته بالاطرش عود یسمع کل سوالفنه
تلکه اذانه بعیونه ویجی ویشوف ویفسر شفایفنه
کل هذا وخذاج الماله واهس بیج بس راداج للکشخة
مو مثلی اضمن زلفج بروحی اخاف من الهوه یطخة
هو منیله ویعرف حضرتج یاس
مایدری الهوا یکشخ زفیرج لو غبش للناس
دخول ولایة الوردات کومة احساس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...