نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خیلی خیلی خیلی آموزنده. از دستش ندهید ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ
عکس بلند

خیلی خیلی خیلی آموزنده. از دستش ندهید ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ " ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ " ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻲ. ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ...

۵ روز پیش
37K
سلام رفقای گلم #امروز شهید بزرگوارشهید #جاویدالاثر عباس آسیمه مهمان ما هستن 😌 بسم الله 👇 #مادر گرامیشان بیشتر درمورد این شهید براتون میگه این گل ها تقدیم به شمادوستداران شهدا🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 ...

سلام رفقای گلم #امروز شهید بزرگوارشهید #جاویدالاثر عباس آسیمه مهمان ما هستن 😌 بسم الله 👇 #مادر گرامیشان بیشتر درمورد این شهید براتون میگه این گل ها تقدیم به شمادوستداران شهدا🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #شهید_عباس_آسمیه 🌺 نام جهادی⬅ ️ زهیر 🍀 تولد ⬅ ️ ۱۰ تیر ۱۳۶۸ 🌸 شهادت ...

۷ فروردین 1398
139K
سیزده ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ (ﮊﺍﭘﻦ) ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ... 🔮 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 🔮 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 🔮 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ...

سیزده ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ (ﮊﺍﭘﻦ) ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ... 🔮 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 🔮 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 🔮 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ! 🔮 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ ! 🔮 حقوﻕ ﯾﮏ ...

۱۶ بهمن 1397
28K
#تلنگر_فرهنگی... 13ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ( Japan ﮊﺍﭘﻦ ) ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ . 🍎 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 🍎 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 🍎 ﺩﺭ ...

#تلنگر_فرهنگی... 13ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ( Japan ﮊﺍﭘﻦ ) ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ . 🍎 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 🍎 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 🍎 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! 🍎 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ...

۱۴ تیر 1397
18K
چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود؟ 📣 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ! 📣 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ! 📣 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ! 📣 ...

چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود؟ 📣 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ! 📣 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ! 📣 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ! 📣 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ! 📣 ﺣﻘﻮﻕ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۷۵۰۰ ﺩﻻﺭ ...

۲۱ مهر 1396
10K
IRAN ZAMIN061: ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ 🔞 🔞 ***ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ...

IRAN ZAMIN061: ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ 🔞 🔞 ***ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ...

۱۳ مهر 1396
18K
⭕ ️ داستانی واقعی ولی تامل برانگیز از اهمیت جلوگیری از اسراف غذا در یک کشور غیر مسلمان اروپایی 🔹 ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ بیشتر ﻣﺮﺩم آلمان ﺯﻧﺪﮔﯽ پولدارهای ایران ...

⭕ ️ داستانی واقعی ولی تامل برانگیز از اهمیت جلوگیری از اسراف غذا در یک کشور غیر مسلمان اروپایی 🔹 ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ بیشتر ﻣﺮﺩم آلمان ﺯﻧﺪﮔﯽ پولدارهای ایران را ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﮒ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ، ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ...

۱۹ شهریور 1396
1K
💜 ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ 🔞 🔞 ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ...

💜 ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ 🔞 🔞 ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩ . ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ...

۲۹ مرداد 1396
16K
سلام دوستان بزرگوارم در دین بزرگ اسلام خیلی در مورد مرگ صحبت شده اما بنده تا حالا انقدر مطلبی رو به این زیبایی نخونده بودم که اگه مثبت به قضیه نگاه کنین نظرتون در مورد ...

سلام دوستان بزرگوارم در دین بزرگ اسلام خیلی در مورد مرگ صحبت شده اما بنده تا حالا انقدر مطلبی رو به این زیبایی نخونده بودم که اگه مثبت به قضیه نگاه کنین نظرتون در مورد مرگ عوض میشه گفتم شاید به درد شما عزیزان هم بخوره ‍ #ﺟﺪﺍ_ﺷﺪﻥ_ﺭﻭﺡ_اﺯ_ﺑﺪﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ...

۲۱ مرداد 1396
12K
‍ 🌸 عاشقانه ای به سبک شهدا🌸 ❤ ️نامه شهید عباس دوران به همسرش 🌹 ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻣﻦ ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﻢ ﺳﻼﻡ 🌹 ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ...

‍ 🌸 عاشقانه ای به سبک شهدا🌸 ❤ ️نامه شهید عباس دوران به همسرش 🌹 ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻣﻦ ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﻢ ﺳﻼﻡ 🌹 ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻛﺮﺩ ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ...

۲ مرداد 1396
28K
از زبان یک خانوم...ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ

از زبان یک خانوم...ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ" ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ و خندیدم "ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ!!!ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

۳ خرداد 1396
13K
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ. ☝ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ. ☝ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ " ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ " ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻲ. ☝ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻧﺲ ...

۲ خرداد 1396
6K
۰ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮم ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ

۰ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮم ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ " ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ " ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ !!! ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

۱۶ اردیبهشت 1396
10K
چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود ؟ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! ...

چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود ؟ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ ! ﺣﻘﻮﻕ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۷۵۰۰ ﺩﻻﺭ ...

۳۱ فروردین 1396
5K
⭕ ️چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود ؟ 📣 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 📣 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 📣 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ...

⭕ ️چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود ؟ 📣 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 📣 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 📣 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! 📣 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ ! 📣 ...

۲۹ فروردین 1396
5K
#کپی_متن_با_ذکر_منبع از زبان یک خانم: ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ:

#کپی_متن_با_ذکر_منبع از زبان یک خانم: ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ: " ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ و خندیدم "! ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ!!! ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ...

۱۰ فروردین 1396
5K
از برادر یغما گلرویی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕﭼﻰ : ﭘﺴﺮﺟﻮﻥ ﭼﯽﻣﻴﺨﻮﺍﯼ ﺻﺐ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭﺕ؟ ! ﺑﭽﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪﺗﻮﻥ ﺗﻴﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟ ﻫﺎ؟ ﻛﻼﻩﻗﺮﻣﺰﻯ : ﺗﯿﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﯾﻔﺎﺭﻩ ! ...

از برادر یغما گلرویی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕﭼﻰ : ﭘﺴﺮﺟﻮﻥ ﭼﯽﻣﻴﺨﻮﺍﯼ ﺻﺐ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭﺕ؟ ! ﺑﭽﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪﺗﻮﻥ ﺗﻴﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟ ﻫﺎ؟ ﻛﻼﻩﻗﺮﻣﺰﻯ : ﺗﯿﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﯾﻔﺎﺭﻩ ! ﻣﻨﻢ ﺗﻮﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻔﯿﺰﯾﻮﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﺐ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ ﻧﮕﻦ ﺧﺴﯿﺴﯽ ! ﺩﺭ ...

۱۷ دی 1395
18K
⭕ ️چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود ؟ 📣 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 📣 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 📣 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ...

⭕ ️چرا ایران مانند ژاپن نمی‌شود ؟ 📣 ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! 📣 ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ! 📣 ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! 📣 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ ! 📣 ...

۶ دی 1395
3K
خیلی خیلی خیلی آموزنده. از دستش ندهید ☝ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ. ☝ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ

خیلی خیلی خیلی آموزنده. از دستش ندهید ☝ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ. ☝ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ " ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ " ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻲ. ☝ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ...

۲۵ مهر 1395
3K