ما را هر چه هست دگر حوصله ای نیست :)

ما را هر چه هست دگر حوصله ای نیست :)

۶ ساعت پیش
3K
بعدِتوقلب‌و‌دل‌و‌بغض‌‌وگلویم ، با من ... جمع‌مان‌جمع شده،جمعِ مکسر تر را ! (:

بعدِتوقلب‌و‌دل‌و‌بغض‌‌وگلویم ، با من ... جمع‌مان‌جمع شده،جمعِ مکسر تر را ! (:

۱۵ ساعت پیش
7K
:)

:)

۴ هفته پیش
20K