– چیکار کنم وقتی دلم برات تنگ میشع؟:) – تو وقتی دلت برام تنگ میشع چیکار میکنی؟:) – اصن تو دلت برا من تنگ میشع؟:') #ŋρ

– چیکار کنم وقتی دلم برات تنگ میشع؟:) – تو وقتی دلت برام تنگ میشع چیکار میکنی؟:) – اصن تو دلت برا من تنگ میشع؟:') #ŋρ

۲۴ شهریور 1398
4K
داشـتـمـ مـوهـاشـو نـوازشـ مـیـکـردمـ یـهـو رفـتـ عـکـسـعـ بـعـدیـ:) #ŋρ

داشـتـمـ مـوهـاشـو نـوازشـ مـیـکـردمـ یـهـو رفـتـ عـکـسـعـ بـعـدیـ:) #ŋρ

۲۴ شهریور 1398
3K
+ دلم شکس:) -- ع دروغ؟ + نع حقیقتع محض بود دوصم نداش:)

+ دلم شکس:) -- ع دروغ؟ + نع حقیقتع محض بود دوصم نداش:)

۲۴ تیر 1398
3K
بقیع بع تخمم ولی کاش یاد بگیرید سمتع چیزی کع مالع منع نرید....:)

بقیع بع تخمم ولی کاش یاد بگیرید سمتع چیزی کع مالع منع نرید....:)

۳ تیر 1398
3K
ط هر جهنمی ط برام فرشتع ای:)

ط هر جهنمی ط برام فرشتع ای:)

۲ تیر 1398
6K