#تیکه😹 🍃 بِه داشْتـَنَم اِفْتِخار نَکَـرْدی😙 🎈 وَلی یِه کاری میکُنَم🖖 🏼 😄 کِه اَز نَداشْتَـنَم حَسْرَت بُخـورِی:)😏

#تیکه😹 🍃 بِه داشْتـَنَم اِفْتِخار نَکَـرْدی😙 🎈 وَلی یِه کاری میکُنَم🖖 🏼 😄 کِه اَز نَداشْتَـنَم حَسْرَت بُخـورِی:)😏

۱۸ فروردین 1398
7K
کاندوم بکش رو قلبت احساساتتو بگا😹💦

کاندوم بکش رو قلبت احساساتتو بگا😹💦

۱۸ فروردین 1398
4K
در دُنیای گُرگ ها اعتمآد یعنی مَرگ🐾🖖🏿🌿

در دُنیای گُرگ ها اعتمآد یعنی مَرگ🐾🖖🏿🌿

۱۸ فروردین 1398
4K
خآکی نَباش میشاشن روت گِلی میشی😹

خآکی نَباش میشاشن روت گِلی میشی😹

۱۸ فروردین 1398
4K
یادِت نَره بالِ یکی رو بِشکنی ، واسِه یِکی دیگِه نمیتونٓی آسِمون باشی!

یادِت نَره بالِ یکی رو بِشکنی ، واسِه یِکی دیگِه نمیتونٓی آسِمون باشی!

۱۸ فروردین 1398
5K
عشق فقط تو قصه گیسو کَمَند بقیه اداشو در میآرَن.

عشق فقط تو قصه گیسو کَمَند بقیه اداشو در میآرَن.

۱۸ فروردین 1398
5K
#me #no_copy

#me #no_copy

۱۷ فروردین 1398
15K
#ترنس

#ترنس

۱۶ فروردین 1398
6K
#توله#کیوت#کپی_ممنوع

#توله#کیوت#کپی_ممنوع

۱۶ فروردین 1398
7K
اونو یارش من ویادش... نه حاجے اونو یارش منو رفیق فابش آره اینجوریاس💦 🖕 🏽 👄

اونو یارش من ویادش... نه حاجے اونو یارش منو رفیق فابش آره اینجوریاس💦 🖕 🏽 👄

۱۳ فروردین 1398
2K
هَمِع لاو میتِرِکونَن🌙🚷 مَن اَدامس خِرصی😹🤘🏿💸💯

هَمِع لاو میتِرِکونَن🌙🚷 مَن اَدامس خِرصی😹🤘🏿💸💯

۱۳ فروردین 1398
2K
اِگِه مَن گویَندِه اَخبآر بودَمـ بآ یِه اَنگُشت وَضعٌیتِ کِشوَرُ اِعلآمـ میْکَردَمـ😹👆🏿💯

اِگِه مَن گویَندِه اَخبآر بودَمـ بآ یِه اَنگُشت وَضعٌیتِ کِشوَرُ اِعلآمـ میْکَردَمـ😹👆🏿💯

۱۳ فروردین 1398
2K
عاشِقِ پَنگوئنم کونی یِجور راه میره اِنگار کُلِ قطبُ گاییده😹💥🐝💯

عاشِقِ پَنگوئنم کونی یِجور راه میره اِنگار کُلِ قطبُ گاییده😹💥🐝💯

۱۳ فروردین 1398
2K
عآرِع عَزیزَم زَمین بِهِشـت نیس ڪِه فِرِشـتع بآشـی😐

عآرِع عَزیزَم زَمین بِهِشـت نیس ڪِه فِرِشـتع بآشـی😐

۱۳ فروردین 1398
2K
یِروزی همه کَسم بودی:) اَلان تُخم چَپمی:)😹👊🏿💦💯

یِروزی همه کَسم بودی:) اَلان تُخم چَپمی:)😹👊🏿💦💯

۱۳ فروردین 1398
1K
بَِیَِوگَِرَِاَِفیمَِ کَِصَِ عمت نَِیسَِ کَِ عٍَی چًٍک میِکنیَ😹

بَِیَِوگَِرَِاَِفیمَِ کَِصَِ عمت نَِیسَِ کَِ عٍَی چًٍک میِکنیَ😹

۱۳ فروردین 1398
2K
یِع #زَمآنے #ذِهنِ بآز عآمِل #پیشرَفت بُود 🎈👐🏿 اَݪآن #لِنگِ بآز 😹

یِع #زَمآنے #ذِهنِ بآز عآمِل #پیشرَفت بُود 🎈👐🏿 اَݪآن #لِنگِ بآز 😹

۱۳ فروردین 1398
1K
‌ فرق

‌ فرق "ک‍*ـون دادن" با "رو دادن" اینه که ک‍*ـون بدی یه بار میـکنـنت ولی رو بدی هر روز میـکننـت😹😒🖕🏾

۱۳ فروردین 1398
1K
‌ طرف پشت سرم حرف میزنه جلوم میلیسه😹

‌ طرف پشت سرم حرف میزنه جلوم میلیسه😹

۱۳ فروردین 1398
899
ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ… ﻋُﻘﺪَﺳﺖ

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ… ﻋُﻘﺪَﺳﺖ

۱۳ فروردین 1398
931